Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-2205 2013-10-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NESUDĖTINGŲ IR NEREGISTRUOJAMŲ PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ VEIKLOS LIZDEIKOS GATVĖJE (SPALVOTŲJŲ ŠALTINIŲ PARKE) (PRIEDAS)

                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                            Vilniaus miesto savivaldybės

                                                                                                            administracijos direktoriaus

                                                                                                            2013 m. spalio 18 d.

                                                                                                            įsakymu Nr. 30-2205

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR UAB „UNO PARKS“ NESUDĖTINGŲ IR NEREGISTRUOJAMŲ PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ LIZDEIKOS GATVĖJE (SPALVOTŲJŲ ŠALTINIŲ PARKE) ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO SUTARTIS

 

Vilnius, du tūkstančiai tryliktųjų metų ......... ........... d.

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Rito Vaigino, įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. ......... ........ d. sakymu Nr. ........ , ir uždaroji akcinė bendrovė „Uno parks“ (toliau – Bendrovė), atstovaujama direktoriaus Marijaus Krasnicko, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, sudarė šią sutartį.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savivaldybės administracija suteikia Bendrovei teisę įrengti ir eksploatuoti nesudėtingus ir neregistruojamus pramoginius įrenginius (toliau – pramoginiai įrenginiai) Lizdeikos gatvėje (Spalvotųjų šaltinių parke). Teritorijos užimamas (apmokestinamas) plotas yra 56 kv. m, kuris bus įrašytas į leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais.

2. Bendrovė pagal parengtą ir nustatyta tvarka suderintą pramoginių įrenginių išdėstymo projektą ir sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis privalo mokėti vietinę rinkliavą 85 Lt už 1 kv. m už leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimą.

3. Mėnesinė vietinė rinkliava už leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimą mokama iki kiekvieno kito mėnesio 1 dienos. Mokėjimo pavedimo ar kvito kopija kartu su prašymu išduoti leidimą pateikiama Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui (toliau – Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius). Nesumokėjus vietinės rinkliavos iki nustatyto termino, Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius gali teikti Investicijų plėtros komisijai siūlymą panaikinti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais.

4. Bendrovė mėnesinę vietinę rinkliavą moka pervesdama pinigus į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, kodas 73000, įmokos kodas 53413.

5. Teritorija pramoginiams įrenginiams įrengti ir eksploatuoti Bendrovei skiriama 3 metams nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. spalio 31 d. su galimybe sutarties terminą pratęsti iki 3 metų atsižvelgiant į Vilniaus miesto poreikius.

6. Pramoginių įrenginių veiklos terminas – nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2016 spalio 31 d.

7. Pramoginių įrenginių darbo laikas darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis – ne anksčiau kaip nuo 8 val. ir ne ilgiau kaip iki 24 val.

 

II. ŠALIŲ PAREIGOS

 

8. Savivaldybės administracija:

8.1. skiria Bendrovei teritoriją Lizdeikos gatvėje (Spalvotųjų šaltinių parke);

8.2. nustatyta tvarka išduoda leidimus teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais;

8.3. turi teisę tikrinti, ar Bendrovė tinkamai vykdo šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

9. Bendrovė privalo:

9.1. prieš pradėdama eksploatuoti pramoginius įrenginius, gauti Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išduodamą leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais;

9.2. norėdama gauti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, pateikti Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui (toliau – Interesantų aptarnavimo skyrius) prašymą išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, kuris registruojamas Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ (toliau – IVS „@vilys“). Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

9.2.1. suderintas su Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentu ir Miesto ūkio ir transporto departamentu pramoginių įrenginių išdėstymo projektas (toliau – projektas), kurį sudaro:

9.2.1.1. aiškinamasis raštas;

9.2.1.2. pramoginių įrenginių išdėstymas topografiniame plane su pažymėtomis jų išdėstymo vietomis;

9.2.1.3. pramoginių įrenginių vaizdai (brėžiniai) su matmenimis;

9.2.1.4. vizualizacija;

9.2.2. įsigaliojęs veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisas, galiojantis ilgiau negu sutartis (draudimo polisas turi galioti visą pramoginių įrenginių buvimo vietoje laiką, nesvarbu, kokia pramoginių įrenginių veikimo (eksploatacijos) sezono kalendoriniuose metuose trukmė);

9.2.3. įsigaliojusi leidimo sąlygų vykdymo garantija, išduota Lietuvoje veikiančios kredito įstaigos, kuri lygi 3000 (trims tūkstančiams) litų ir galioja 30 dienų ilgiau negu sutartis. Pramoginių įrenginių rengėjui pažeidus bet kurią leidimo sąlygą, Savivaldybės administracija įgauna teisę pasinaudoti leidimo sąlygų vykdymo garantija;

9.2.4. sutartis su elektros energijos tiekėju, sudaryta teisės aktų nustatyta tvarka;

9.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryta sutartis dėl atliekų tvarkymo;

9.2.6. įgaliotos įstaigos eksperto išvada;

9.2.7. mokėjimo pavedimo kopija, patvirtinanti, kad sumokėta vietinė rinkliava už leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, apskaičiuota atsižvelgiant į teritorijos plotą, nurodytą šios sutarties 1 punkte ir projekte, ir leidimo galiojimo trukmę, ne trumpesnę kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpis;

9.3. organizuoti pramoginių įrenginių veiklą pagal patvirtintą pramoginių įrenginių išdėstymo projektą ir taikyti nuolaidas socialiai remtiniems asmenims;

9.4. teritorijoje, kurioje eksploatuojami pramoginiai įrenginiai, savo lėšomis įrengti šiukšlių dėžes, konteinerius, biotualetus, vietas rankoms nusiplauti ir nuolat joje palaikyti švarą ir tvarką;

9.5. savo lėšomis atnaujinti susidėvėjusius pramoginius įrenginius, sutvarkyti ir sutarties galiojimo metu prižiūrėti visą teritoriją ir aplinką pagal Savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles;

9.6. organizuodama renginį šioje teritorijoje, iki renginio organizavimo darbų pradžios, gauti Savivaldybės administracijos leidimą;

9.7. už naudojamą elektros energiją ir vandenį mokėti tiekėjams, prieš tai su jais pasirašiusi sutartis;

9.8. laikytis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A1-45 patvirtintų Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių reikalavimų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. 1-1068 patvirtinto Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimo tvarkos parašo reikalavimų, įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos reikalavimų;

9.9. reikalingą informaciją skelbti valstybine kalba;

9.10. nenaudoti megafonų;

9.11. eksploatuodama atrakcionus laikytis higienos normų ir taisyklių:

9.11.1. neviršyti maksimalaus 90 decibelų ir ekvivalentinio 85 decibelų garso lygio pramoginių įrenginių teritorijoje;

9.11.2. neviršyti maksimalaus 70 decibelų ir ekvivalentinio 65 decibelų garso lygio gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, besiribojančioje su pramoginių įrenginių teritorija;

9.12. investuoti į Spalvotųjų šaltinių parko kaip laisvalaikiui tinkamos vietos Vilniuje populiarinimą bei jos funkcionalumo atskleidimą (investicijos į reklamą žiniasklaidos priemonėse, internete, socialiniuose tinkluose, dalomojoje medžiagoje), pabrėžiant Savivaldybės administracijos kaip partnerio įsitraukimą į vietos sutvarkymą ir pritaikymą laisvalaikio veiklai;

9.13. pasibaigus sutarties galiojimo terminui per 10 kalendorinių dienų, bet ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 10 d. savo lėšomis išmontuoti pramoginius įrenginius ir sutvarkius visą teritoriją, atstačius pakitusias ir sugadintas dangas aktu perduoti Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui. Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, danga nepažeista (atstatyta), medžiai nepažeisti. Nesutvarkius teritorijos, atlyginti teritorijos sutvarkymo išlaidas. Neatlyginus šių išlaidų, jos be išankstinio pranešimo bus padengtos iš leidimo sąlygų vykdymo garantijos.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

10. Jeigu Bendrovė nustatyta tvarka ir sąlygomis neįvykdo įsipareigojimų, numatytų šios sutarties 9 punkte, Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyrius surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą. Bendrovė nustatytus trūkumus turi pašalinti per protokole nustatytą terminą. Nepašalinus trūkumų, gali būti panaikintas leidimas teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais ir pramoginių įrenginių veikla ir ši sutartis gali būti nutraukta 14 punkte nustatyta tvarka.

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

11. Sutartis įsigalioja nuo 2013 m. lapkričio 1 d. ir galioja iki 2016 m. spalio 31 d.

12. Šioje sutartyje numatytos Bendrovės teisės ir pareigos negali būti perduotos tretiesiems asmenims.

13. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių rašytiniu susitarimu arba Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais ir atvejais.

14. Savivaldybės administracija, prieš dvi savaites registruotu laišku įspėjusi Bendrovę, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Bendrovė nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų:

14.1. vėluoja laiku sumokėti ar iš viso nemoka šios sutarties 2 punkte nurodytos vietinės rinkliavos ir (ar) negavo leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais;

14.2. nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų per 14 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos rašytinio įspėjimo apie trūkumus gavimo dienos;

14.3. teritorijoje neužtikrina ir (ar) nepalaiko viešosios tvarkos, ji yra netvarkinga;

14.3. dėl Bendrovės kaltės negaunami pramoginiams įrenginiams įrengti ir eksplaotuoti reikalingi leidimai ir pramoginiai įrenginiai neeksploatuojami 6 punkte nurodytais terminais.

15. Bendrovei pažeidus bet kurią sutarties sąlygą, Savivaldybės administracija turi teisę pasinaudoti leidimo sąlygų vykdymo garantija.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Bendrovė privalo laikytis papildomų sąlygų:

16.1. teritoriją pritaikyti laisvalaikio paslaugoms teikti, pramoginių įrenginių-laipynių nuotykių parkui įrengti ir eksploatuoti;

16.2. užtikrinti lankytojų automobilių stovėjimą esamos infrastruktūros pagrindu;

16.3. įrengdama medžiuose konstrukcijas, naudoti tvirtinimo detales, kurios nežaloja medžių, garantuoti medžių saugą;

16.4. savo lėšomis užtikrinti schemoje nurodyto valstybinio miško tvarkymą ir priežiūrą. Miško tvarkymo darbai turi būti suderinti su Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriumi;

16.5. turėti galiojantį paslaugos teikėjo civilinės atsakomybės draudimą, pirmosios medicinos pagalbos priemones ir užtikrinti, kad darbuotojai parko lankytojams galėtų suteikti pirmąją medicinos pagalbą;

16.6. laikinų statinių statyba negalima, leidžiama įrengti tik biotualetus. Kitos paslaugos teikiamos transporto priemonėse.

17. Bendrovė pramoginius įrenginius įrengia savo lėšomis ir jie yra Bendrovės nuosavybė.

18. Sutartį nuo 2016 m. lapkričio 1 d. galima pratęsti iki 3 metų atsižvelgiant į Vilniaus miesto poreikius tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

19. Kilę ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami teismine tvarka.

20. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

 

VI. UAB „UNO PARKS“ VEIKLA

 

21. Planuojamas įrengti pramoginių įrenginių-laipynių nuotykių parkas – tai naujas būdas atrasti miško įvairovę, saugiai keliaujant iš medžio į medį viršūnėmis, įveikiant įvairias rungtis (siūbuojantys tiltai, kabantys tinklai, kabančios kilpos, judantys rąstai  ir t. t.), laisvai skriejant nuo medžio prie medžio naujausia alpinistų įranga. Suteikiama galimybė išbandyti savo fizines jėgas ir psichologinį pasirengimą, nuotaikingai praleisti laisvalaikį draugų būryje.

22. Nuotykių parkas įrengiamas neiškraipant esamo kraštovaizdžio, sutvarkant aplinką. Naudojamos technologijos nežaloja miško medžių, užtikrina medžių ir parko lankytojų saugumą. Teritorija pritaikoma laisvalaikio paslaugoms teikti, nesudėtingiems ir neregistruotiems pramoginiams įrenginiams-laipynėms įrengti ir eksploatuoti.

23. Įrengusi nuotykių parką Vilniuje, Bendrovė ieškos galimybių populiarinti bendrus projektus su Savivaldybės administracija didžiausiuose socialinių ryšių portaluose, skirti jiems tam tikrą paramą. Taip pat pagal susitarimą būtų ieškoma galimybių populiarinti portaluose Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdomus projektus.

 

 

 

Savivaldybės administracija                            Bendrovė

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija               UAB „Uno parks“

Konstitucijos pr. 3,                                          Kolonistų kaimas,

LT-09601 Vilnius                                            LT-64302 Alytaus rajonas

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                 direktorius

Ritas Vaiginas                                     Marijus Krasnickas

 

 

A.V.                                                    A.V.

 

 

Į pradžią