Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-617 2015-03-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-12 ĮSAKYMO NR. 30-1970 „DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-12 ĮSAKYMO NR. 30-1970 „DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

 2015 m. kovo 5 d. Nr.  30-617

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 15 d. sprendimo
Nr. 1-1068 „Dėl Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 2 punktu,

k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 30-1970 „Dėl Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso organizavimo“ patvirtintus Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatus ir:

1. Išdėstau 5 punktą taip:

„5. Konkurso tikslas – vadovaujantis Tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 1-1312 patvirtintomis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis atrinkti pramoginių įrenginių operatorių, kuriam pagal Tarybos 2013 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. 1-1068 patvirtintą Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimo tvarkos aprašą bus išduotas leidimas teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais laimėjus konkursą. Vietinė rinkliava už leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimą mokama vadovaujantis Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatuose, patvirtintuose Tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657, nurodytu dydžiu, apskaičiuotu atsižvelgiant į teritorijos plotą, nurodytą konkurso dokumentuose. Tarybai patvirtinus didesnius vietinės rinkliavos dydžius, nei buvo patvirtinti konkurso nuostatų tvirtinimo metu, taikomi nauji rinkliavos dydžiai.“

            2. Laikau netekusiu galios 12.5 punktą.

            3. Išdėstau 34 punktą taip:

34. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl konkurso laimėtojo tvirtinimo nesuteikia teisės konkurso laimėtojui pradėti teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais. Pramoginiai įrenginiai gali būti pradėti eksploatuoti tik Tarybos sprendimu patvirtintame Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka gavus Leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, laimėjus konkursą, gavus įgaliotos įstaigos eksperto išvadą (jeigu tokia reikalinga), kad pramoginis įrenginys tinkamas saugiai naudoti ir jį įregistravus Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (tais atvejais, kai pramoginių įrenginių registracija yra privaloma pagal teisės aktus).“

            4. Papildau 1 priedą 10 punktu ir išdėstau jį taip:

            „10. Pramoginį įrenginį užregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (tais atvejais, kai pramoginių įrenginių registracija yra privaloma pagal teisės aktus).“

            5. Papildau 2 priedą 10 punktu ir išdėstau jį taip:

„10. Pramoginį įrenginį užregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (tais atvejais, kai pramoginių įrenginių registracija yra privaloma pagal teisės aktus).“

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

Į pradžią