Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-2348 2015-04-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2016 METAMS NUSTATYMO

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. balandžio 15 d.

sprendimu Nr. 1-2348

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIS YRA NENAUDOJAMAS AR NAUDOJAMAS NE PAGAL PASKIRTĮ ARBA YRA APLEISTAS AR NEPRIŽIŪRIMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I.       BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas ar naudojamas ne pagal paskirtį arba yra apleistas ar neprižiūrimas, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo (toliau – Sąrašas) sudarymo bei keitimo procedūrą. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr.1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (toliau – Tvarkymo ir švaros taisyklės).

2. Tvarkos aprašo tikslas yra nustatyti nekilnojamąjį turtą, kuris yra naudojamas ne pagal paskirtį, yra apleistas, arba neprižiūrimas, įvertinti savininkų veiksmus dėl šių objektų naudojimo, priežiūros, būklės gerinimo ar jų užimamos teritorijos tvarkymo bei apmokestinti maksimaliu nekilnojamojo turto mokesčio tarifu nustatyta tvarka į Sąrašą įtrauktus objektus.

3. Į atskiru Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamą sąrašą įrašomas fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamasis turtas, kuris pagal Įstatymo 4 straipsnį yra pripažįstamas mokesčio objektu bei nepatenkantis į šio Įstatymo 7 straipsnyje išvardytų nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamų objektų sąrašą ir atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

3.1. patalpų ir statinių savininkai arba naudotojai nevykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 40 straipsnyje nustatytų statinių naudotojų pareigų prižiūrint statinį:

3.1.1. naudoja statinį (jo patalpas) ne pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką;

3.1.2. nesilaiko normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus;

3.1.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka neorganizuoja ir (ar) neatlieka statinio techninės priežiūros;

3.1.4. neremontuoja, nerekonstruoja arba nenugriauna statinių, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai;

3.2. patalpos ir statiniai neatitinka Tvarkymo ir švaros taisyklių keliamų reikalavimų.

3.3. faktiškai naudoja nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

4. Į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamą sąrašą neįrašomas nekilnojamasis turtas, jeigu atitikimas 3.1–3.3 punktuose išvardytiems kriterijams yra nulemtas vienos ar keleto šių aplinkybių:

4.1. kai kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas naudoti/valdyti nekilnojamąjį turtą (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimą/hipoteką) bei tais atvejais, kai turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (ar kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju turtu, įsiteisėjimo;

4.2. kai dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas bei šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos išvadoje ir nuo įvykio praėjo mažiau nei šeši mėnesiai;

4.3. sąrašo sudarymo metu nuo turto įsigijimo praėjo mažiau nei vieneri metai.

 

 

 

 

II. SĄRAŠO SUDARYMAS

 

5. Iki 2015 m. rugpjūčio 1 d. Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentas (toliau – Aplinkos ir energetikos departamentas) įvertina nekilnojamojo turto techninės priežiūros būklę, nustato nekilnojamąjį turtą, kuris atitinka šio Tvarkos aprašo 3 punktą, bei, atsižvelgdamas į 4.1– 4.3 punktuose nurodytas aplinkybes, sudaro jų sąrašus.

6. Sudarydamas sąrašą Aplinkos ir energetikos departamentas surenka šiuos duomenis  apie nekilnojamąjį turtą: adresą, objekto unikalų numerį (jeigu žinomas), savininką (jeigu žinomas), techninės priežiūros būklę (nenaudojamas, avarinis ir netvarkomas, sudegęs ir netvarkomas ar pan.) bei prideda Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašus ir turimą vaizdinę medžiagą            (apžiūros aktus, nuotraukas, žemėlapius ir pan.).

7. Aplinkos ir energetikos departamentas ne vėliau kaip per 10 dienų suderina sąrašų turinį su Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentu (toliau – Miesto plėtros departamentas). Miesto plėtros departamentas pateikia turimą informaciją apie Tvarkos aprašo   4.1–4.3 punktuose nurodytas aplinkybes.

8. Aplinkos ir energetikos departamentas ne vėliau kaip iki 2015 m. rugpjūčio 15 d. pateikia suderintą ir apibendrintą informaciją Savivaldybės administracijos Finansų departamento Mokesčių skyriui (toliau – Mokesčių skyrius).

9. Mokesčių skyrius, gavęs 8 punkte nurodytą informaciją, ją apibendrina ir ne vėliau kaip per 10 dienų parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo tvirtinimo bei nustatyta tvarka teikia jį pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui. Sąrašą Administracijos direktorius patvirtina ir paskelbia ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

10. Įrašytų į sąrašą nekilnojamojo turto objektų valdytojams (nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams) Mokesčių skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po sąrašo patvirtinimo praneša apie jų valdomų objektų įrašymą į sąrašą, informuodamas juos apie 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo konkrečiam objektui nustatymą.

 

III. SĄRAŠO TIKSLINIMAS

 

11. Asmenys, kurių valdomas nekilnojamasis turtas įrašytas į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą (arba pakeistą) sąrašą, turi teisę ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie jų valdomo objekto įrašymą į sąrašą išsiuntimo dienos pateikti Aplinkos ir energetikos departamentui dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas neatitinka 3.1–3.3 punktuose išvardytų kriterijų arba kad atitikimas kriterijams nulemtas vienos ar keleto 4.1–4.3 punktuose išvardytų aplinkybių.

12. Aplinkos ir energetikos departamentas, išnagrinėjęs pareiškėjo rašte išdėstytus motyvus bei įvertinęs nekilnojamojo turto savininkų ar mokesčio mokėtojo atliktus veiksmus dėl objekto būklės gerinimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pareiškėjo prašymo gavimo pateikia Mokesčių skyriui su Miesto plėtros departamentu suderintą informaciją, kad, atsižvelgiant į 4.1–4.3 punktuose išvardytas aplinkybes, svarstytina objekto išbraukimo iš sąrašo galimybė.

13. Mokesčių skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų parengia nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl sąrašo pakeitimo ir teikia jį Savivaldybės administracijos direktoriui.

14. Mokesčių skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo praneša išbrauktų iš sąrašo nekilnojamojo turto objektų valdytojams (mokesčio mokėtojams) apie jų valdomų objektų išbraukimą iš sąrašo.

15. Sąrašas nėra tikslinamas tuo pagrindu, kad turto nuosavybės teisės po sąrašo sudarymo buvo perleistos kitam savininkui.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Mokesčių skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo pateikia įsakymo nuorašą Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

______________

Į pradžią