Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-189 2015-06-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL RENGINIŲ DERINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL RENGINIŲ DERINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 26 d. Nr.   40-189

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ 4.5 punktu:

1.  T v i r t i n u  Renginių derinimo komisijos nuostatus (pridedama).

2.  L a i k a u  netekusiais galios:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 40-208 „Dėl Renginių (susirinkimų) derinimo komisijos nuostatų tvirtinimo“;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. 40-1445 „Dėl Administracijos direktoriaus 2008-02-26 įsakymo Nr. 40-208 „Dėl Renginių (susirinkimų) derinimo komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“;

2.3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 22 d. įsakymą Nr. 40-238 „Dėl Administracijos direktoriaus 2008-02-26 įsakymo Nr. 40-208 „Dėl Renginių (susirinkimų) derinimo komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. birželio  26  d.

įsakymu Nr. 40-189

 

RENGINIŲ derinimo KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Renginių derinimo komisijos (toliau – komisija) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja komisijos darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2.  Komisija, savo veikloje vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis (toliau – Tvarkymo ir švaros taisyklės), kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3.  Komisija savo veiklą vykdo posėdžiuose. Komisijai vadovauja komisijos pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas.

4.  Komisijos posėdžiams medžiagą rengia, renginių organizatorius ir suinteresuotus asmenis į posėdžius kviečia sekretorius.

5.  Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių (įskaitant sekretorių).

 

II. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

6.  Komisija posėdžiuose nagrinėja renginių organizatorių prašymus leisti organizuoti renginius viešosiose vietose. Prašymai nagrinėjami dalyvaujant renginių organizatoriams ar jų atstovams, tačiau jų neatvykimas netrukdo nagrinėti prašymo.

7.  Komisija, nagrinėdama prašymą, visų pirma nusprendžia dėl renginio laiko ir vietos tinkamumo. Pirmenybė teikiama miesto ar valstybinės reikšmės organizuojamiems renginiams.

2018 m. rugpjūčio 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-341/18(3.1.1E-TD2) redakcija

 

8.  Sprendimai posėdžiuose priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių bendru sutarimu arba balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Posėdžio metu komisijos nariai vizuoja svarstomą prašymą ir užrašo ant jo pastabas, jei tokių turi.

9.  Komisija, išnagrinėjusi prašymą ir kitus dokumentus, gali:

9.1. pritarti renginio organizavimui;

9.2. pritarti (nepritarti) renginio organizavimui kartu su Savivaldybės administracija ar jos padaliniu;

9.3. pritarti renginio organizavimui ir įpareigoti renginio organizatorius atlikti papildomus veiksmus ir (ar) pateikti papildomus dokumentus ir (ar) informaciją apie organizuojamą renginį bei nustatyti terminą, per kurį būtina atlikti papildomus veiksmus ir (ar) pateikti papildomus dokumentus ir (ar) informaciją;

9.4. nepritarti renginio organizavimui:

9.4.1. jei renginio metu gali būti pažeistas valstybės, visuomenės ar kelių eismo dalyvių saugumas, viešoji tvarka, žmonių sveikata ar dorovė, kitų asmenų teisės ar laisvės;

9.4.2. jei organizatorius neįvykdo visų Tvarkymo ir švaros taisyklių ir (ar) komisijos keliamų reikalavimų;

9.4.3. jei juridinis asmuo organizuodamas renginį ketina vykdyti ir kitą komercinę savo veiklą;

9.4.4. jei renginio organizatorius yra pažeidęs Tvarkymo ir švaros taisykles ir (ar) kitus su renginių organizavimu susijusius Lietuvos Respublikos įstatymus ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus ir nuo skirtos nuobaudos už pažeidimą įvykdymo nepraėjo vieneri metai;

9.4.5. renginiams, kurių metu, policijos arba komisijos nuomone, gali kilti riaušės arba tokie renginiai pagal savo pobūdį gali sukelti neigiamą visuomenės reakciją ar pasipriešinimą arba yra gauta objektyvių duomenų ar kita informacija (gauta raštiška informacija apie organizuotus renginius ir sukeltas neigiamas pasekmes, padaryta visuomenės apklausa dėl numatomų renginių ir pan.) dėl galimų pažeidimų. Tokie renginiai gali būti organizuojami tik uždarose erdvėse, kuriose būtų užtikrintas renginio dalyvių ir žiūrovų saugumas;

9.4.6. jei renginio organizatorius nesilaiko Tvarkymo ir švaros taisyklėse nurodyto prašymo pateikimo termino;

9.4.7. jei prašyme nurodyta renginio data yra praėjusi;

9.4.8. jei nėra tokios vietos (adreso), kuri nurodyta renginio organizatoriaus prašyme;

9.4.9. jei prašyme nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku kitam renginio organizatoriui yra išduotas leidimas organizuoti renginį ir keli renginiai toje pačioje vietoje tuo pačiu laiku negalimi;

9.4.10. jei dėl renginio bus iš esmės keičiamas viešojo transporto grafikas ar maršrutas;

9.4.11. jei dėl renginio dideli transporto priemonių srautai būtų nukreipiami į kitas gatves, apylankas ir dėl to ženkliai pablogėtų įprastos eismo sąlygos.

10.  Komisija gali pritarti Savivaldybės administracijos ar jos padalinio kartu su fiziniu ar juridiniu asmeniu organizuojamam renginiui, jei Savivaldybės administracijos padalinys pateiks argumentuotą informaciją apie tai, kad organizuojamu renginiu bus garsinamas Vilniaus vardas, skatinama Vilniaus miesto kultūrinė, edukacinė, socialinė, aplinkos apsaugos, ekonominė plėtra, sportas, sveika gyvensena, tradicijų puoselėjimas, renginys kurs tolerantiško, demokratiško, kūrybingo, inovatyvaus, savito  miesto įvaizdį, bus skirtas vaikams ar panašiai.

11. Jei komisija pritaria renginio organizavimui, sekretorius ar kitas Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus specialistas rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą.

2020 m. kovo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-121/20 redakcija

 

12. Jei komisija nepritaria renginio organizavimui, Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus specialistas, atsižvelgdamas į komisijos sprendimą ir argumentus, išsiunčia renginio organizatoriui atsakymą.

2020 m. kovo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-121/20 redakcija

 

13. Komisija turi teisę prašyti renginio organizatorių papildyti ar patikslinti prašymą.

14.  Pritarus renginio organizavimui, komisijos posėdžio metu svarstomi šie klausimai:

14.1.  teritorijos renginio metu ir po jo sutvarkymo bei šiukšlių dėžių pastatymo;

14.2.  biotualetų pastatymo;

14.3.  saugos tarnybos reikalingumo;

14.4.  greitosios medicinos pagalbos darbuotojų ir (ar) priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų budėjimo renginio metu;

14.5.  prekybos ir (ar) paslaugų teikimo bei prekybos alkoholiniais gėrimais;

14.6.  eismo ribojimo ar stabdymo renginio metu;

14.7.  Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vietinės rinkliavos už komercinio renginio organizavimą;

14.8.  kiti klausimai, atsižvelgiant į konkretaus renginio aplinkybes.

15.  Renginių organizatoriams gali būti nustatyti šie įpareigojimai:

15.1. laikytis Tvarkymo ir švaros bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

15.2. užtikrinti, kad viso renginio metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

15.3. pasibaigus renginiui per nustatytą laiką sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti renginio metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

15.4. sudaryti sutartį, kad būtų pastatytos šiukšliadėžės ir konteineriai, o viso renginio metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

15.5. sudaryti sutartį, kad pasibaigus renginiui iki nustatyto laiko būtų sutvarkyta teritorija, surinktos ir išvežtos šiukšlės, bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti renginio metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

15.6. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus ir licencijas prekiauti renginių metu;

15.7. užtikrinti, kad iš prekybos alkoholiniais gėrimais teritorijos nebūtų išsinešami alkoholiniai gėrimai;

15.8. maisto gaminimo ir prekybos vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų, užtikrinti jų išvalymą ir kad riebalai bei kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus;

15.9. pasirašyti su Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistu ir organizacijos, teikiančios bendrojo naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugas toje teritorijoje, įgaliotu atstovu renginio teritorijos prieš ir po renginio (sutvarkius teritoriją, bet ne vėliau kaip kitą dieną) priėmimo ir perdavimo aktą;

2020 m. kovo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-121/20 redakcija

 

15.10. akredituotoje laboratorijoje užsakyti triukšmo lygio matavimus koncerto metu;

15.11. triukšmo lygio matavimų vietas ir laiką iš anksto suderinti su Viešosios tvarkos skyriumi. Matavimų rezultatai turi būti nedelsiant (ne vėliau kaip praėjus 5 darbo dienoms po koncerto) pateikti Administracinės veiklos skyriui;

2020 m. kovo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-121/20 redakcija

 

15.12. užtikrinti renginio dalyvių ir kitų asmenų saugumą;

15.13. užtikrinti naudojamos įrangos priežiūrą, jos apsaugą ir estetinį vaizdą – įrangai susidėvėjus iš karto ją nuimti arba pakeisti kita (paskirti už priežiūrą atsakingą asmenį, su kuriuo prireikus būtų galima susisiekti);

15.14. renginio įrangą statyti ne arčiau kaip 15 metrų nuo paminklo Vincui Kudirkai;

15.15. prireikus dekoracijų tvirtinimą prie pastatų suderinti su pastatų savininkais ar administratoriais, nepadaryti žalos turtui;

15.16. renginį organizuoti neperžengiant privačių sklypų ribų be šių sklypų savininkų sutikimo;

15.17. prireikus elektros energijos tiekimo iš Vilniaus gatvių apšvietimo sistemos, sudaryti sutartį su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“;

2020 m. kovo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-121/20 redakcija

 

15.18. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą renginio metu;

15.19. laužo vietą ir jo priežiūrą suderinti su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba bei turėti pirmines gaisro gesinimo priemones;

15.20. automobilius ir motociklus statyti ne arčiau kaip 5 metrai iki Savivaldybės pastato;

15.21. nevažiuoti automobiliais ant vejos, aikštės, išskyrus renginį aptarnaujantį transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

15.22. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o esant žalai ją atlyginti;

15.23. renginį organizuoti netrikdant viešojo transporto eismo;

15.24. renginį organizuoti netrikdant transporto eismo, dalyvių ir organizatorių transportą statyti nepažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimų;

15.25. užtikrinti tvarkingą renginio dalyvių kolonos sudarymą, paskirti už tai atsakingus asmenis;

15.26. aptverti renginio teritoriją (automobilių stovėjimo aikštelę pagal suderintą schemą), pastatyti apsaugines tvoreles pavojingose renginio vietose bei užtikrinti žiūrovų ir dalyvių saugumą;

15.27. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę renginio vietose ir jų prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

15.28. paskirti atsakingą koordinatorių už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (eismo reguliavimo postų įrengimą ar savanorių eismo reguliuotojų (organizatorių pajėgomis) budėjimą renginio metu, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

15.29. numatyti ir su Eismo organizavimo skyriumi suderinti (iki nustatytos datos) eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2020 m. kovo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-121/20 redakcija

 

15.30. pagal parengtą ir su Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti ir pasibaigus renginiui nuimti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2020 m. kovo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-121/20 redakcija

 

15.31. parengti ir kartu su kelio ženklais pastatyti schemas, kuriose aiškiai matytųsi renginio teritorijoje uždaromos gatvės ir galimi renginio teritorijos apvažiavimo maršrutai;

15.32. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta vieta, data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

15.33. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta vieta, data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

15.34. užtikrinti, kad pasibaigus renginiui (sutvarkius renginio teritoriją, išardžius ir išvežus konstrukcijas bei kitą įrangą) ne vėliau kaip per 15 minučių būtų panaikinti visi su renginio organizavimu susiję eismo apribojimai;

15.35. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo renginio metu ir užtikrinti, kad viešosios tvarkos užtikrinimo planas būtų suderintas su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

15.36. renginio vietą ir laiką papildomai suderinti su tinklinio ir pliažinio tinklinio sporto klubu „Auksma“;

15.37. renginio vietą ir laiką papildomai suderinti su viešąja įstaiga „Vilniaus miesto parkai“;

15.38. renginio vietą ir laiką papildomai suderinti su uždarąja akcine bendrove „Universali arena“;

15.39. renginio vietą ir laiką Rotušės aikštėje papildomai suderinti su viešąja įstaiga Vilniaus rotuše;

15.40. renginio vietą ir laiką papildomai suderinti su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija;

15.41. techninio transporto stovėjimo vietą ir laiką suderinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;

15.42. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų kurstoma nesantaika, tautinė, rasinė ar kitokio pobūdžio diskriminacija, nebūtų keliama grėsmė valstybės ar visuomenės saugumui, žmonių sveikatai ar gyvybei bei atliekami kiti teisės aktams ar viešajai tvarkai prieštaraujantys veiksmai;

15.43. užtikrinti, kad renginio dalyviai nepažeistų viešosios tvarkos, laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų ir vykdytų teisėtus policijos pareigūnų reikalavimus;

15.44. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, o esant nusiskundimų dėl triukšmo ar viešosios rimties trikdymo iš karto jį nutraukti;

15.45. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka;

15.46. kiti įpareigojimai atsižvelgiant į renginio pobūdį.

2016 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-459 redakcija

 

151. Įpareigojimai turi būti įvykdyti tam, kad būtų išduotas leidimas organizuoti renginį. Komisija nepriima sprendimų dėl vietinių rinkliavų lengvatų ar apmokestinimo išimčių taikymo, neišduoda leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose, licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, todėl komisijos sprendimas pritarti renginio, kurio metu bus vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos, organizavimui yra pagrindas rengti Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą dėl leidimo organizuoti renginį, bet ne išduoti atitinkamus leidimus (licencijas).

2016 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-459 redakcija

 

16.  Posėdžio protokolas nesurašomas, o atskiru komisijos pirmininko pavedimu, komisijos sekretorius rašo atskiro posėdyje svarstomo klausimo protokolą, kuriame nurodo:

16.1.  posėdžio datą, protokolo datą ir numerį;

16.2.  posėdyje dalyvaujančius komisijos narius;

16.3.  nagrinėjamo prašymo turinį;

16.4.  komisijos priimtą sprendimą, išvadas ar pasiūlymus.

17.  Posėdžio protokolą surašo komisijos sekretorius, o pasirašo pirmininkas ir sekretorius.

18.  Posėdžio protokole gali būti įrašomos atskiros komisijos narių nuomonės (jei tokios yra).

19.  Renginių organizatoriai, negavę leidimo organizuoti renginį, turi teisę apskųsti tokį sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-459 - 2016-09-16
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-26 ĮSAKYMO NR. 40-189 „DĖL RENGINIŲ DERINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-341/18(3.1.1E-TD2) - 2018-08-08
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-26 ĮSAKYMO NR. 40-189 „DĖL RENGINIŲ DERINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-121/20 - 2020-03-13
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-26 ĮSAKYMO NR. 40-189 „DĖL RENGINIŲ DERINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią