Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2366 2015-06-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAŽYMĖJIMŲ DĖL SUDERINTOS GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŽYMĖJIMŲ DĖL SUDERINTOS GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

             2015 m. birželio 26 d. Nr.   30-2366

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ 4.9 punktu:

1.  T v i r t i n u  Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašą.

2.  L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymą Nr. 30-2023 „Dėl Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. birželio 26 d.

įsakymu Nr.  30-2366

 

PAŽYMĖJIMŲ DĖL SUDERINTOS GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato prašymų išduoti pažymėjimą dėl suderintos grafičių piešimo vietos (toliau – prašymas) pateikimo tvarką, sprendimo dėl pažymėjimo dėl suderintos grafičių piešimo vietos (toliau – pažymėjimas) išdavimo priėmimo procedūrą ir pažymėjimo reikalavimus.

 

II. PRAŠYMŲ PATEIKIMO TVARKA IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

2.  Asmuo, norintis gauti pažymėjimą, tinkamai užpildytą ir pasirašytą prašymą (1 priedas) ir jo priedus turi pateikti registruoti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijai arba naudodamasis Savivaldybės elektroninių paslaugų teikimo sistema.

3.  Asmuo kartu su prašymu turi pateikti spalvotus grafičių, kurie bus piešiami, eskizus.

4.  Jei grafičius pieš bent vienas nepilnametis asmuo, kartu su prašymu turi būti pateiktas bent vieno iš grafičius piešiančio nepilnamečio asmens tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) tinkamai užpildytas ir pasirašytas sutikimas (2 priedas).

5.  Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyrius nagrinėja asmenų pateiktus prašymus. Gavęs prašymą, Administracinės veiklos skyrius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas pateikia jį derinti Savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriui bei Būsto administravimo skyriui.

2020 m. sausio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-219/20 redakcija

 

6.  Savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrius bei Būsto administravimo skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pagal kompetenciją išnagrinėja prašymą ir nustatę, kad grafičio piešimas nepažeis teisės aktų, formuojamo miesto įvaizdžio ar kitų reikalavimų, suderina prašymą užrašydami ant jo vizą SUDERINTA. Jei nustatoma, kad grafičio piešimas pažeis teisės aktų, formuojamo miesto įvaizdžio ar kitus reikalavimus, prašymas nederinamas – ant jo užrašoma viza NEDERINU ir nederinimo motyvai.

2020 m. sausio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-219/20 redakcija

 

7.  Kai Savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrius bei Būsto administravimo skyrius suderina prašymą, Administracinės veiklos skyrius parengia ir išduoda pažymėjimą (3 priedas). Išduodamas pažymėjimą Administracinės veiklos skyriaus vedėjas nustato terminą, kuriam pasibaigus gali būti uždažomas grafitis. Šis terminas paprastai negali būti trumpesnis kaip 1 mėnuo.

2020 m. sausio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-219/20 redakcija

 

8.  Kai Savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrius arba Būsto administravimo skyrius nederina prašymo, Administracinės veiklos skyrius parengia ir išsiunčia prašymą pateikusiam asmeniui atsakymą, nurodydamas prašymo nederinimo motyvus ir sprendimo apskundimo tvarką.   

2020 m. sausio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-219/20 redakcija

 

 

III. REIKALAVIMAI PIEŠIMO PROCESUI

 

9.  Draudžiama piešti:

9.1. jei kurstoma nesantaika, tautinė, rasinė ar kitokio pobūdžio diskriminacija;

9.2. įžeidžiančius, karinius vaizdus, užrašus, simbolius;

9.3. reklamos tikslais;

9.4. naudojant necenzūrinius žodžius, simbolius;

9.5. nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavas ar herbus arba vėliavas, ženklus ar uniformas, kurių sudedamoji dalis yra nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, nacistinių ar komunistinių organizacijų simbolius ar uniformas arba nacistinę svastiką, nacistinį SS ženklą, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklą, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytą vėliavą ar ženklą, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų ar SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdus;

9.6. pažeidžiant Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, kitų įstatymų, Tvarkymo ir švaros taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus.

10.  Sieną grafičiams piešti piešėjai pasiruošia patys.

11.  Prašymą pateikęs asmuo, prašyme nurodyti asmenys, o jei grafičius pieš  nepilnamečiai asmenys, ir jų tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) privalo užtikrinti šio aprašo, Tvarkymo ir švaros taisyklių, kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

12.  Savivaldybė neatsako už trečiųjų asmenų padarytą žalą teisėtam piešiniui.

____________________

 

 

 

Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo išduoti pažymėjimą dėl suderintos grafičių piešimo vietos forma)

 

(asmens vardas, pavardė)

 

(gimimo data)

 

(gyvenamoji vieta)

 

(telefono numeris)

 

(el. pašto adresas)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

 

 

PRAšymas IŠDUOTI PAŽYMĖJIMĄ

DĖL SUDERINTOS GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETOS

20

 

-

 

-

 

Vilnius

 

Prašau išduoti pažymėjimą, leidžiantį piešti grafitį (-čius). Grafitį (-čius) pieš:

1. ______________________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta)

2. ______________________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta)

3. ______________________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta)

4. ______________________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta)

Grafitį (-čius) pieš   ________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(grafičių piešimo vieta)

________________________________________________________________________________

(kiekvieno grafičio apibūdinimas, matmenys (ilgis, aukštis)

________________________________________________________________________________

(grafičių piešimo data (arba laiko tarpas) ir laikas)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA. Spalvotas (-i) grafičio (-čių) eskizas (-ai).

 

                                                                  ____________      __________________________

                                                                                                  (parašas)                                                          (vardas ir pavardė)

 

____________________

 

 

 

                  

 

Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sutikimo dėl nepilnamečių forma)

 

Sutikimas dėl nepilnamečių

 

Aš _____________________________________________________________________ ,

(bent vieno iš nepilnamečio tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)

gim. ____________________, gyv. __________________________________________________,

 

telefonas ______________________, el. pašto adresas____________________________________

 

sutinku, kad mano vaikas, įvaikis, globotinis, rūpintinis (nereikalingą išbraukti) ________________

 

________________________________________________________________________________

(nepilnamečio vardas, pavardė, gimimo data)

 

__________________________________________________________ pieštų suderintus grafičius.

(data (arba laiko tarpas) ir laikas, kada nepilnametis pieš grafičius)

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo reikalavimais.

 

Taip pat suprantu šias Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas:

6.245 straipsnis. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys

1. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

6.275 straipsnis. Atsakomybė už nepilnamečių iki keturiolikos metų padarytą žalą

1. Už nepilnamečio iki keturiolikos metų padarytą žalą atsako jo tėvai ar globėjai, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės.

2. Jeigu nepilnametis iki keturiolikos metų padaro žalą tuo metu, kai jis yra mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ar globos (rūpybos) institucijos prižiūrimas, už tą žalą atsako ši institucija, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jos kaltės.

6.276 straipsnis. Atsakomybė už nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų padarytą žalą

1. Nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų už savo padarytą žalą atsako bendrais pagrindais.

2. Tais atvejais, kai nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį turi atlyginti jo tėvai ar rūpintojas, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės. Tokios pat teisinės pasekmės atsiranda, jeigu nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų žalos padarymo metu buvo mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ar globos (rūpybos) institucijos prižiūrimas.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų pareiga atlyginti žalą pasibaigia, kai padaręs žalą asmuo sulaukia pilnametystės, taip pat kai jis prieš pilnametystę įgyja turtą arba uždarbį, kurio pakanka žalai atlyginti“.

 

                                                                  ____________      __________________________

                                                                                                  (parašas)                                                          (vardas ir pavardė)

 

____________________

 

                                                        

 

Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

2020 m. sausio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-219/20 redakcija

 

(Pažymėjimo dėl suderintos grafičių piešimo vietos forma)

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIUS

 

PAŽYMĖJIMAS

DĖL SUDERINTOS GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETOS

 

20 ___ - ___ - ___ Nr. _______________

 

Vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 30-2366 „Dėl Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir atsižvelgdami į ____________________________________,

(vardas, pavardė)

prašymą (gauta _______________ , reg. Nr. _______________ ):

1. Leidžiame:

1. ______________________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta)

2. ______________________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta)

3. ______________________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta)

piešti grafitį (-čius) _______________________________________________________________ .

(grafičių piešimo vieta, kurioje bus piešiama)

2. Įpareigojame 1 punkte nurodytus asmenis, o jei grafičius pieš bent vienas nepilnametis asmuo, ir jo tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) užtikrinti teisės aktų reikalavimų laikymąsi piešimo metu.

3. Nustatome, kad:

3.1. piešimo darbai atliekami ________________________________________________ ;

(data (laiko tarpas) ir paros laikas, kada galima piešti)

3.2. piešiniai gali būti uždažomi ne anksčiau kaip po 1 mėnesio nuo pažymėjimo išdavimo dienos.

 

Vedėjas                                                        ___________                            _____________________

A.V.                                                                                 (parašas)                                                                          (vardas, pavardė)

 

Pažymėjimą gavau, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XIII skyriaus „Civilinė atsakomybė“, Tvarkymo ir švaros taisyklių, Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo nuostatos man išaiškintos.

 

                                                                     ___________                ___________________________

                                                                                           (parašas)                           (pažymėjimą atsiimančio asmens vardas, pavardė)

____________________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-219/20 - 2020-01-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-26 ĮSAKYMO NR. 30-2366 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ DĖL SUDERINTOS GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento priedai:
30-2366 - DĖL PAŽYMĖJIMŲ DĖL SUDERINTOS GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
30-2366 - DĖL PAŽYMĖJIMŲ DĖL SUDERINTOS GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
30-2366 - DĖL PAŽYMĖJIMŲ DĖL SUDERINTOS GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
30-2366 - DĖL PAŽYMĖJIMŲ DĖL SUDERINTOS GRAFIČIŲ PIEŠIMO VIETOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią