Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-3985 2015-12-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2016–2018 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2016–2018 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

  2015 m. gruodžio 28 d. Nr.   30-3985

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu
Nr. 1-1312 patvirtintomis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis:

1. N u s t a t a u  šias vietas vasaros lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti konkurso būdu:

1.1. Vokiečių gatvėje ties pastatu Nr. 4;

1.2. Vokiečių gatvėje ties pastatu Nr. 8;

1.3. Vokiečių gatvėje ties pastatu Nr. 12;

1.4. Vilniaus gatvėje ties pastatu Nr. 32 (Salomėjos Nėries gimnazija);

1.5. skvere ties Pilies ir Švarco gatvių sankryža;

1.6. skvere tarp Gedimino prospekto, Šventaragio ir Odminių gatvių (B dalis);

1.7. Malūnų gatvėje ties pastatu Nr. 3;

1.8. Rotušės aikštėje (C dalis);

1.9. teritorijoje ties Neries g. 9 (Žirmūnuose);

1.10. Petro Cvirkos skvere;

1.11. Neries upės krantinėje A. Goštauto gatvėje (prie „Verslo trikampio“);

1.12. teritorijoje ties Žaliųjų Ežerų g. 148 (prie Balsio ežero paplūdimio);

1.13. teritorijoje ties Rūdninkų ir Dysnos gatvių sankryža;

1.14. skvere tarp Pylimo, Raugyklos ir Šv. Stepono gatvių;

1.15. skvere ties Užupio ir Polocko gatvių sankryža;

1.16. teritorijoje ties Vaidilutės ir Meškeriotojų gatvių sankryža;

1.17. Laisvės prospekte prie Pasakų parko;

1.18. skvere ties Arklių ir Visų Šventųjų gatvių sankryža;

1.19. prie fontano ties Didžiosios ir Stiklių gatvių sankryža;

1.20. Neries upės krantinėje prie Mindaugo tilto;

1.21. Neries upės krantinėje Olimpiečių g. (priešais Lietuvos tautinį olimpinį komitetą);

1.22. Neries upės krantinėje Upės g. (išlaipinimo iš baidarių aikštelėje);

1.23. Šv. Mykolo gatvėje ties pastatu Nr. 4;

1.24. Vilniaus gatvėje ties pastatu Nr. 12;

1.25. K. Kalinausko gatvėje prie pastato Nr. 21 (Santuokų rūmai);

1.26. teritorijoje ties Pylimo ir Klaipėdos gatvių sankryža;

1.27. Antakalnio gatvėje (Spalvotųjų šaltinių parke);

1.28. teritorijoje ties Maironio ir Šv. Mykolo gatvių sankryža;

1.29. teritorijoje ties Užupio g. Nr. 2 (prie Užupio meno inkubatoriaus);

1.30. skvere tarp Stoties, Seinų ir Geležinkelio gatvių (planuojamo apžvalgos rato vietoje);

1.31. Vašingtono aikštėje;

1.32. L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėje priešais pastatą Nr. 3;

1.33. Vilniaus ir Liejyklos gatvių sankirtos skvere.

1.34. ties Subačiaus ir Maironio gatvių sankirta  (Subačiaus apžvalgos aikštelė).

2016 m. balandžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-738 redakcija

 

1.35. prie pastato Šv. Jono g. 8;

2016 m. gegužės 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1053 redakcija

 

1.36. Pilies ir Bokšto gatvių sankirtoje, prieš pastatą Pilies g. 42.

2016 m. gegužės 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1053 redakcija

 

2. T v i r t i n u pridedamus:

2.1. 20162018 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatus;

2.2. vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutarties formą.

3. P a v e d u Miesto plėtros departamentui parengti 1 punkte nustatytų vietų teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas ir jas pateikti Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui.

4. Į p a r e i g o j u Vasaros lauko kavinių konkursų vykdymo komisiją vykdyti 2016–2018 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkursą.

2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. 30-3985

 

20162018 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO NUOSTATAI

 

 

I. BENDROJI DALIS

 

            1. 20162018 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) nustato 20162018 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso (toliau konkursas) organizavimo ir vykdymo tvarką bei sąlygas.

            2. Konkurso organizatorė yra Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija.

            3. Konkursą vykdo Vasaros lauko kavinių konkursų vykdymo komisija (toliau – komisija), sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Organizacinį darbą (susirašinėjimą su konkurso dalyviais, informacijos parengimą ir kt.) atlieka Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – Skyrius).

            2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

            4. Konkursas yra atviras. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. KONKURSO TIKSLAS

 

            5. Konkurso tikslas – vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 1-1312 patvirtintomis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis, viešosiose vietose, kurios bus nustatytos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavines trejus metus (2016, 2017 ir 2018 metais) su galimybe sutartį pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimą mokama pagal Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatuose, patvirtintuose Savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 ir pakeistuose Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1-2064, nurodytus dydžius reprezentacinėse vietose – 2 Eur už 1 kv. m, o kitose vietose – 0,9 Eur už 1 kv. m. Savivaldybės tarybai patvirtinus didesnius vietinės rinkliavos dydžius, nei buvo patvirtinti šio konkurso organizavimo metu, taikomi nauji rinkliavos dydžiai.

Konkurso vertinimo kriterijai – architektūrinis idėjinis projektas, parengtas pagal Miesto plėtros departamento vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas ir siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis vienam vasaros sezonui.

           

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

            6. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu tvirtina vietų 20162018 m. vasaros lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti sąrašą, konkurso nuostatus ir sutarties formą.

            7. Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus vietų vasaros lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti konkurso būdu sąrašą, nuostatus, sutarties formą ir Miesto plėtros departamentui parengus vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas, konkurso komisija skelbia konkursą Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose informacinėse priemonėse.

            2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

            8. Konkurso skelbimo tekstą, dalyviams pateikiamus dokumentus bei jų kainą nustato konkurso komisija.

            2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

9. Konkurso skelbime turi būti pateikta:

            9.1. trumpa informacija apie organizuojamą konkursą;

            9.2. vietų vasaros lauko kavinėms įrengti sąrašas;

            9.3. konkurso dokumentų įsigijimo kaina ir sąskaita, į kurią turėtų būti pervedami pinigai;

            9.4. vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo terminas;

            9.5. paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminas;

            9.6. konkurso dalyvių paraiškų pateikimo vieta, adresas, už konkurso organizavimą atsakingas asmuo, jo telefono numeris, el. pašto adresas ir darbo laikas;

            9.7. būsimo konkurso komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, data, vieta (kabinetas) ir laikas;

            2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

            9.8. kita informacija, kurią nusprendžia skelbti konkurso komisija.

            2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

IV. KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ

PATEIKIMAS BEI TVARKYMAS

 

10. Konkurso dalyviai, įsigiję dokumentus, susipažinę su konkurso nuostatais ir pageidaujantys dalyvauti konkurse, skelbime bei konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia reikalingus dokumentus užklijuotame ir užantspauduotame voke su užrašytu konkurso dalyvio pavadinimu, adresu bei pageidaujama vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta. Kiekvienai vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vietai dokumentai pateikiami atskirame voke.

11. Konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti įmonės vadovo parašu ir antspaudu. Išimtis taikoma pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijai, kurios originalas pridedamas atskirai prie pasiūlymo, o jos kopija turi būti sunumeruota ir susiūta kartu su konkursinio pasiūlymo dokumentais.

12. Konkursinį pasiūlymą turi sudaryti šie dokumentai:

            12.1. įmonės vadovo pasirašyta nustatytos formos paraiška (1 priedas), kurioje nurodoma:

12.1.1. pageidaujama vasaros lauko kavinės vieta iš Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nustatytų vietų sąrašo;

12.1.2. įsipareigojimas laimėjus konkursą vasaros lauko kavinę įrengti ir eksploatuoti pagal Miesto plėtros departamento parengtas vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas;

12.2. susitarimas, pasirašytas su šalia esančia stacionaria kavine, restoranu, baru ir kita įstaiga dėl galimybės vasaros lauko kavinės lankytojams pasinaudoti sanitariniu mazgu užtikrinimo (jeigu konkurse dalyvaujanti įmonė turi šalia pageidaujamos įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinės vietos stacionarią kavinę, restoraną ar barą turi pateikti atitinkamą rašytinį įsipareigojimą) ir galiojantis visą vasaros lauko kavinės eksploatavimo laikotarpį arba įsipareigojimas įrengti biotualetą, jeigu tai yra numatyta teritorijos architektūrinėse specialiosiose sąlygose;

            12.3. bendrieji duomenys apie įmonę: įmonės adresas, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas bei informacija apie kontaktinį asmenį;

            12.4. laisvos formos įmonės veiklą apibūdinantis aprašymas;

            12.5. įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija;

            12.6. pažymos iš atitinkamos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo apie įsiskolinimų neturėjimą;

12.7. Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos garantija arba draudimo bendrovės  laidavimo draudimo raštas (2 priedas), išduotas 300 Eur dydžio konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimui, arba mokėjimo pavedimas, patvirtinantis apie 300 Eur depozito (užstato) pervedimą konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimui, į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  AB DNB banke, kodas 40100. Konkurso dalyviui depozitas (užstatas) grąžinamas po 90 kalendorinių dienų  nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo, išskyrus 36 punkte nurodytą atvejį;

2016 m. balandžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-738 redakcija

 

12.8. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką, nustatytos formos paraiška (3 priedas) su siūlomu mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžiu vienam vasaros sezonui. Nustatyto dydžio parama turės būti mokama kiekvieną sezoną atskirai. Ant šio voko turi būti nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas ir pageidaujama vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta;

12.9. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką, turi būti pateiktas planuojamos vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas: lauko kavinės architektūriniai planiniai sprendiniai (sklypo planas, planai, fasadai, baldų ir kitos įrangos išdėstymas) ir aiškinamasis raštas (medžiagos, konstrukcijos, apšvietimas, santykis su aplinka, teritorijos tvarkymas ir kt.). Architektūrinis idėjinis projektas privalo būti parengtas pagal Miesto plėtros departamento parengtas vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas. Prie šio aprašymo privalo būti pridėtas numatomų investicijų vasaros lauko kavinei įrengti apibūdinimas, pagrindimas ir sąmata. Ant šio voko turi būti nurodyta tik pageidaujama vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta iš Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme patvirtinto vietų sąrašo.

            13. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš šių nuostatų 10–12 punktuose nustatytų reikalavimų, paraiška nebus nagrinėjama.

            14. Konkursui pateikti dokumentai konkurso dalyviui negrąžinami.

            15. Konkursui pateikti dokumentai registruojami Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“, o ant pateikto voko užrašomas konkurso dalyvio registravimo numeris ir tikslus dokumentų priėmimo laikas.

            16. Konkurso organizavimo ir vykdymo metu gauta informacija yra konfidenciali. Už konkurso organizavimą atsakingi asmenys iki konkurso komisijos posėdžio pradžios neturi teisės supažindinti kitų asmenų su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius.

            2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

            17. Skyrius privalo saugoti konkursui pateiktus dokumentus konkurso organizavimo laikotarpiu ir penkerius metus jam pasibaigus.

 

V. KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS, VERTINIMAS IR KONKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

 

            18. Pasibaigus paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminui, konkurso komisija tą pačią dieną atvirame konkurso komisijos posėdyje (apie kurio datą ir laiką buvo pranešta konkurso skelbimo tekste) atplėšia pateiktus vokus ir patikrina konkurso dalyvių pateiktus dokumentus.

            2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

19. Patikrinęs visus dokumentus, kurie yra įdėti į pagrindinį konkursinio pasiūlymo voką, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Skyrius surašo konkurso dalyvių pateiktų dokumentų inventorizavimo protokolą, kuriame nurodomi pateiktų dokumentų pavadinimai ir lapų skaičius. Inventorizavimo protokolą pasirašo komisijos posėdžio pirmininkas, visi konkurso komisijos posėdyje dalyvavę nariai ir sekretorius.

2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

2016 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1101 redakcija

 

            20. Konkurso komisija per 7 kalendorines dienas nuo konkurso dokumentų inventorizavimo protokolo pasirašymo dienos privalo:

            2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

            20.1. įvertinti konkurso dalyvių dokumentus ir parengti konkurso komisijos posėdžio protokolą. Protokole nurodomi visi dalyviai ir atskirai tie, kurių pateikti dokumentai neatitinka šių nuostatų 10–12 punktuose nustatytų reikalavimų;

            2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

            20.2. išnagrinėti konkurso dalyvių paraiškas ir vadovaudamasi šių nuostatų 22, 23 ir 27 punktuose nurodytais kriterijais nustatyti konkurso laimėtoją. Vertinami tik tų konkurso dalyvių dokumentai, kurių paraiškos atitinka šių nuostatų 12 punkto reikalavimus. Paraiškų vertinimo rezultatai nurodomi konkurso komiteto posėdžio protokole, kurį pasirašo komisijos posėdžio pirmininkas, visi konkurso komisijos posėdyje dalyvavę nariai ir sekretorius.

            2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

                2016 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1101 redakcija

 

            21. Jeigu paaiškėja, kad konkurso dalyvis per paskutiniuosius 5 metus nevykdė sutartinių įsipareigojimų, kurie buvo nustatyti ankstesnėse sutartyse, pasirašytose su Savivaldybe dėl vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo, konkurso komisija gali nuspręsti konkurso dalyvio pasiūlymo nenagrinėti. Toks konkurso komisijos sprendimas turi būti motyvuotas ir apie jį konkurso dalyvis informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

            2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

            22. Pirmojo etapo paraiškų vertinimo kriterijus – architektūrinio idėjinio projekto atitiktis Miesto plėtros departamento parengtoms vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrinėms specialiosioms sąlygoms. Prie architektūrinio idėjinio projekto privalo būti pridėtas numatomų investicijų vasaros lauko kavinei įrengti apibūdinimas, pagrindimas ir sąmata.

            23. Vasaros lauko kavinių architektūrinius idėjinius projektus vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija. Ekspertų komisijai vasaros lauko kavinių architektūriniai idėjiniai projektai pateikiami užklijuotuose vokuose. Paraiškų vertinimo protokoluose gauti vasaros lauko kavinių architektūriniai idėjiniai projektai numeruojami pagal pateikimo eilę. Ekspertų komisija vertina gautus architektūrinius idėjinius projektus neturėdama informacijos apie konkurso dalyvį, pateikusį vertinamą architektūrinį idėjinį projektą. Architektūriniai idėjiniai projektai vertinami pagal šiuos punktus:

23.1. atitiktis vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrinėms specialiosioms sąlygoms;

23.2. architektūriniai-konstrukciniai sprendiniai;

23.3. derėjimas prie aplinkos (estetinis vaizdas, forma, medžiagos);

23.4. teritorijos tvarkymas ir priežiūra.

            24. Vasaros lauko kavinių architektūrinius idėjinius projektus ekspertų komisija vertina nuo 1 iki 10 balų, atsižvelgdama į atitikties šių nuostatų 23.1–23.4 punktuose nurodytiems kriterijams laipsnį. Į antrąjį vertinimo etapą patenka 6 ir daugiau balų įvertinti konkurso dalyvių pateikti vasaros lauko kavinės architektūriniai idėjiniai projektai.

            25. Jeigu ekspertų komisija nustato, kad konkurso dalyvio pateiktas vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas iš esmės neatitinka Miesto plėtros departamento parengtų vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrinių specialiųjų sąlygų, konkursinis pasiūlymas nenagrinėjamas.

            26. Tie konkurso dalyvių pateikti vasaros lauko kavinės konkursiniai pasiūlymai, kurių atitiktį 12 punkte nustatytiems reikalavimams nustato konkurso komisija ir kurių pateiktas vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas įvertintas 6 ir daugiau balų, patenka į antrąjį vertinimo etapą.

            2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

27. Antrojo etapo vertinimo kriterijus – siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis vienam vasaros sezonui. Antrajame konkurso komisijos posėdyje, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pirmojo konkurso komisijos posėdžio pabaigos, atplėšiamas (-i) konkurso dalyvio (-ių) pateiktas (-i) vokas (-ai), kuriame (-iuose) yra nurodytas siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis. Šiame posėdyje išrenkamas konkurso laimėtojas, konkursą laimi tas konkurso dalyvis, kuris pasiūlė mokėti didžiausią paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį. Antrojo konkurso etapo dalyvių pasiūlymai nurodomi konkurso komisijos posėdžio protokole eilės tvarka, pradedant nuo didžiausios pasiūlytos sumos.

2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

            28. Konkurso laimėtoju gali tapti ir vienintelis konkurse dalyvaujantis dalyvis, jeigu jo paraiška ir pateikti dokumentai atitinka visus šių nuostatų reikalavimus. Konkurso laimėtojas moka konkurso paraiškoje pasiūlyto nustatyto dydžio paramą socialinės infrastruktūros plėtrai.

            29. Jeigu kelių konkurso dalyvių siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis yra vienodas, konkursą laimi tas konkurso dalyvis, kurio pateiktas vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas įvertintas didžiausiu balu, o šiems balams esant vienodiems – tas konkurso dalyvis, kuris konkursinį pasiūlymą į pageidaujamą įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinės vietą pateikė pirmas (pagal ant voko užrašyto konkurso dalyvio registravimo numerį ir tikslų dokumentų priėmimo laiką).

            30. Skyrius privalo saugoti visų konkurso laimėtojų, su kuriais bus pasirašytos sutartys, visus pateiktus dokumentus visą tokių sutarčių galiojimo laiką.

            31. Konkurso rezultatai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu per
10 darbo dienų nuo antro konkurso komisijos posėdžio protokolo užregistravimo dienos.

            2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

            32. Patvirtinus konkurso laimėtoją, Skyrius per 5 darbo dienas raštu informuoja konkurso dalyvius apie konkurso rezultatus, o konkurso laimėtojus apie sutarties vasaros lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti pasirašymo procedūrą bei tam būtinus pateikti dokumentus.

            33. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su konkurso patvirtintais rezultatais, turi teisę pateikti pretenziją teismui įstatymų nustatyta tvarka.

            34. Jeigu dalyvauti konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba atmetami visi pateikti pasiūlymai, konkursas įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę toje vietoje skelbiamas kartotinai arba atidedamas konkurso komisijos sprendimu.

            2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

            VI. SUTARTIES PASIRAŠYMAS SU KONKURSO LAIMĖTOJU

 

35. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus konkurso rezultatus, sutartys su konkurso laimėtojais vasaros lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti turi būti pasirašytos ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos, konkurso laimėtojui pateikus Savivaldybės administracijos Finansų departamentui Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos arba draudimo bendrovės trejiems metams kiekvienai vasaros lauko kavinės įrengimo vietai išduotą 600 Eur vertės sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantiją (4 priedas). Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija turi įsigalioti ne vėliau kaip sutarties pasirašymo dieną ir galioti 45 kalendorines dienas ilgiau negu sutartis.

36. Jeigu per šių nuostatų 35 punkte nustatytą terminą konkurso laimėtojas su Savivaldybės administracija nepasirašo sutarties, vengia arba atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas arba atplėšus vokus atsiima savo konkursinį pasiūlymą, Savivaldybės administracija įgyja teisę pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu, išduotu 300 Eur dydžio konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimui, arba  negrąžinti konkurso dalyviui 300 Eur depozito (užstato), pervesto į 12.7 punkte nurodytą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitą.

2016 m. balandžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-738 redakcija

 

37. Konkurso komisija turi teisę siūlyti pasirašyti šią sutartį kitam geriausiai įvertintam konkurso dalyviui, pageidavusiam įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę toje pačioje vietoje, arba tokio nesant skelbti naują konkursą vasaros lauko kavinei šioje vietoje įrengti ir eksploatuoti.

2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

                                                _________________________________

 

 

 

 

 

 

20162018 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

_____________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(adresas)

________________________________________

(telefonas, faksas ir el. paštas)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Vasaros lauko kavinių konkursų vykdymo komisijai

2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

 

PARAIŠKA

20     m. ………..…… ...........d.

Vilnius

 

 

……………………………………. (įmonės pavadinimas) pageidauja įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę ………………………………… (pageidaujama vasaros lauko kavinės įrengimo vieta).

Laimėję konkursą, mes įsipareigojame:

1. Pasirašyti vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartį, kurios forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

2. Vasaros lauko kavinės projektą parengti pagal Miesto plėtros departamento parengtas teritorijos architektūrines specialiąsias sąlygas vasaros lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti. Vasaros lauko kavinę įrengti ir eksploatuoti pagal nustatyta tvarka suderintą vasaros lauko kavinės projektą, kuris turi būti suderintas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Pritarimo lauko kavinių, lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams tvarkos aprašu.

 

 

                                                                                                                    ________________             (Pareigos)                                                                    (Parašas)                                                         (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20162018 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

2 priedas

 

2016 m. balandžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-738 redakcija

 

 

 

 (Konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto pavyzdys)

GARANTIJA ARBA LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS Nr. ____________________________

 

(įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

 

(toliau konkurso dalyvis), 20    m.________ ______ d. pateikė konkursinį pasiūlymą norėdamas (a) dalyvauti konkurse vasaros lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti, todėl mes,

                                                                                                                                                                                                           ,

(kredito įstaigos arba draudimo bendrovės pavadinimas)

esantys                                                                                                                                                ,

        (kredito įstaigos arba draudimo bendrovės adresas)

(toliau – Kredito įstaiga arba draudimo bendrovė) esame įsipareigoję Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijai išmokėti 300 (trijų šimtų) Eur sumą, kuri turi būti banko (draudimo bendrovės) ar jo teisių perėmėjo išmokėta Savivaldybės administracijai, patvirtinta banko (draudimo bendrovės) vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais ir banko (draudimo bendrovės) antspaudu.

Šis įsipareigojimas įsigalioja, jeigu:

1) konkurso dalyvis atplėšus vokus nusprendžia atsiimti savo konkursinį pasiūlymą;

2) konkurso dalyvis, konkurso metu pasiūlęs didžiausią siūlomą mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį, atsisako jį mokėti;

            3) konkurso dalyvis, paskelbtas konkurso laimėtoju, vengia arba atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas;

            4) konkurso laimėtojas vengia arba atsisako pateikti sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pagal konkurso nuostatuose nustatytas sąlygas.

Mes įsipareigojame sumokėti Savivaldybės administracijai 300 Eur sumą gavę pirmą rašytinį reikalavimą per 5 kalendorines dienas, nereikalaudami, kad Savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Savivaldybės administracija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos ar kelių iš nurodytų sąlygų, nurodydama šias sąlygas.

Ši garantija arba laidavimo draudimo raštas galioja 90 kalendorinių dienų nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo dienos. Bet kuris reikalavimas dėl šios garantijos ar laidavimo draudimo rašto turi pasiekti banką ne vėliau kaip per minėtą 90 dienų terminą.

Kredito įstaigos (draudimo bendrovės) vardu_______________________________

 

                (Kredito įstaigos (draudimo bendrovės) vadovo arba įgaliotojo asmens parašas, vardas, pavardė)

 

Kredito įstaigos (draudimo bendrovės) vyr. finansininkas ________________________

           (Parašas, vardas, pavardė)

(Kredito įstaigos (draudimo bendrovės) antspaudas)

 

            Pastaba. Jei konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją pasirašo ne kredito įstaigos (draudimo bendrovės) vadovas, o įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas rašytinis įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.

 

 

 

2016–2018 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

3 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

_____________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(įmonės adresas)

________________________________________

(telefonas, faksas ir el. paštas)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Vasaros lauko kavinių konkursų vykdymo komisijai

2016 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-997 redakcija

 

 

PARAIŠKA

20     m. …………… .........d.

Vilnius

 

 

 

……………………………………. (įmonės pavadinimas) pageidauja įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę ……………………………………… (pageidaujama kavinės įrengimo vieta).

Mūsų siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis vasaros sezonui yra ………………………… Eur, kuris pirmaisiais metais turi būti sumokėtas per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, kiekvienais kitais metais ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 15 d.

 

______________________              ____________________               _______________________

(Pareigos)                                            (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

2016–2018 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

4 priedas

 

(Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantijos pavyzdys)

 

GARANTIJA Nr. ________________________________

 

 

                                                                                                                                                              ,

(Įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

 

(toliau – konkurso laimėtoja), 2015 m.________ ______ d. laimėjusi konkursą

 

įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę ____________________________________,

     (kavinės vieta ar adresas)

vadovaudamasi 2016–2018 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo nuostatais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai turi pateikti 600 (šešių šimtų) Eur sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją.

Mes, _______________________________________________________________________________,

(Kredito įstaigos arba draudimo bendrovės pavadinimas)

esantys _________________________________________________________________________,

                           (Kredito įstaigos arba draudimo bendrovės adresas)

sutikome duoti įmonei tokią sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją ir šiuo raštu tvirtiname, kad mes, kaip garantas, esame atsakingi Jums ir suteikiame konkurso laimėtojui 600 (šešių šimtų) Eur sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantiją 3 metams. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija turi įsigalioti ne vėliau kaip sutarties pasirašymo dieną ir galioti
45 kalendorines dienas ilgiau negu sutartis.

            Mes įsipareigojame sumokėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai sumą, ne didesnę kaip aukščiau nurodyta suma, gavę jos pirmą rašytinį reikalavimą per 5 darbo dienas, jei įmonė neįvykdė visos prievolės ar jos dalies pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutarties formą, nereikalaudami, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų.

Mes sutinkame, kad joks sutarties pakeitimas mūsų garantinių įsipareigojimų nekeičia.

 

Kredito įstaigos (draudimo bendrovės) vardu_______________________________

 

                (Kredito įstaigos (draudimo bendrovės) vadovo arba įgaliotojo asmens parašas, vardas, pavardė)

   Kredito įstaigos (draudimo bendrovės) vyr. finansininkas    ________________________

                                                        (Parašas, vardas, pavardė)

            (Kredito įstaigos (draudimo bendrovės) antspaudas)

 

 

          Pastaba. Jei sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pasirašo ne Kredito įstaigos arba draudimo bendrovės vadovas, o įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas rašytinis Kredito įstaigos arba draudimo bendrovės vadovo įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.

 

 

    Forma patvirtinta

    Vilniaus miesto savivaldybės

    administracijos direktoriaus

    2015 m. gruodžio 28 d.

    įsakymu Nr. 30-3985

 

VASAROS LAUKO KAVINĖS ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO SUTARTIS

 

20     m.                           d. Nr.              

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ............................, įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus 20..... m. ........... ...... d. įsakymu Nr. ……., ir ……… „………“ (toliau – įmonė), atstovaujama ……………, veikiančio pagal .......................... įstatus, sudarome šią sutartį:

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1. Savivaldybės administracija suteikia įmonei teisę nustatyta tvarka įrengti ir eksploatuoti .............. kv. m ploto vasaros lauko kavinę …………………… (kavinės įrengimo vieta pažymėta miesto plano ištraukoje) pagal nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą vasaros lauko kavinės įrengimo projektą.

2. Įmonei leidžiama įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. lapkričio 1 d. Vasaros lauko kavinė kiekvienais metais privalo veikti nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d., o balandžio ir spalio mėnesiais leidžiama veikti atsižvelgiant į galimybes, gamtos sąlygas ir mieste organizuojamus renginius bei šventes. Įmonei pageidaujant vykdyti šventinę prekybą arba prekybą žiemos sezono metu, kavinės veiklos terminas gali būti pratęstas, prieš tai pateikus prašymą ir gavus Savivaldybės administracijos sutikimą bei vykdant visas šioje sutartyje numatytas sąlygas. Per 7 kalendorines dienas nuo vasaros lauko kavinės eksploatavimo termino pabaigos kavinės konstrukcijos ir baldai turi būti išardyti ir išvežti. Teritorija turi likti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi. Įmonei pateikus prašymą vasaros lauko kavinės konstrukcijos Savivaldybės administracijos sutikimu gali būti nuo kavinės eksploatavimo sezono pabaigos neišmontuojamos. Tačiau ši išimtis netaikoma pasibaigus paskutiniam vasaros sezonui.

3. Kavinės darbo laikas – ne anksčiau kaip nuo 7 val. ir ne ilgiau kaip iki 24.00 val. Masinių renginių, švenčių ar kitu metu gavus Savivaldybės administracijos leidimą, vasaros lauko kavinės darbo laikas gali būti pratęstas.

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Įmonė gali pradėti vasaros lauko kavinės įrengimo darbus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

5. Įmonė:

5.1. privalo kasmet (2016 m., 2017 m. ir 2018 m.) pagal nustatyta tvarka suderintą vasaros lauko kavinės įrengimo projektą įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d., o balandžio ir spalio mėnesiais atsižvelgdama į galimybes, gamtos sąlygas ir mieste organizuojamus renginius bei šventes;

5.2. vasaros lauko kavinės negali registruoti Nekilnojamojo turto registre;

5.3. negali leisti vasaros lauko kavinėje arba šalia jos naudotis jos įranga ir (ar) ištekliais (inžineriniais įrenginiais) kitai įmonei arba kitiems prekeiviams ar (ir) paslaugų teikėjams;

5.4. vasaros lauko kavinę ir kitą jai priklausančią įrangą įrengia savo lėšomis ir ji yra įmonės nuosavybė, taip pat savo lėšomis sutvarko leistinos naudoti teritorijos dangą, želdinius ir kt.;

5.5. privalo savo lėšomis atnaujinti susidėvėjusios vasaros lauko kavinės konstrukcijas, apželdinti teritoriją, sutvarkyti ir sutarties galiojimo metu prižiūrėti vietą ir aplinką pagal Savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles;

5.6. pagal paslaugos teikėjo išduotas technines sąlygas savo lėšomis prisijungia prie miesto inžinerinių tinklų;

5.7. už naudojamą elektros energiją ir vandenį moka tiekėjui, prieš tai su jais pasirašiusi sutartis;

5.8. gavusi Savivaldybės administracijos įspėjimą dėl sutarties sąlygų nevykdymo, per
14 kalendorinių dienų privalo trūkumus pašalinti. Šios sutarties tikslais laikoma, kad įspėjimo gavimo diena yra kita darbo diena nuo šio įspėjimo išsiuntimo registruotu laišku dienos. Jei trūkumai per numatytą laiką nepašalinami, Savivaldybės administracija įgyja teisę pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos arba draudimo bendrovės išduota 600 Eur dydžio sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija;

5.9. jei neįrengia (neeksploatuoja) vasaros lauko kavinės nurodytu laiku (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.) ir neišmontuoja (netvarkingai išmontuoja) vasaros lauko kavinės konstrukcijų per 7 kalendorines dienas nuo veiklos nutraukimo dienos (ne vėliau kaip iki kiekvieno sezono spalio
7 d.), Savivaldybės administracija įgyja teisę pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos arba draudimo bendrovės išduota 600 Eur dydžio sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija;

5.10. pasibaigus sutarties galiojimo terminui per 7 kalendorines dienas savo lėšomis išardo vasaros lauko kavinę ir sutvarko kavinės vietą bei aplinką, atstato pakitusią ir sugadintą dangą ir išmontuotos vasaros lauko kavinės teritoriją aktu perduoda Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi. Nurodytu laiku neįvykdžius minėto reikalavimo, lauko kavinės nukėlimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Savivaldybės administracija, o Savivaldybės patirtas išlaidas apmoka įmonė, su kuria buvo pasirašyta sutartis;

5.11. privalo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti vietinę rinkliavą ......... (Eur) už
1 kvadratinį vasaros lauko kavinės ploto metrą. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimą mokama pagal Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatuose, patvirtintuose Savivaldybės tarybos
2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 ir pakeistuose Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio
22 d. sprendimu Nr. 1-2064, nurodytus dydžius reprezentacinėse vietose – 2 Eur už 1 kv. m,
o kitose vietose – 0,9 Eur už 1 kv. m. Savivaldybės tarybai patvirtinus didesnius vietinės rinkliavos dydžius, nei buvo patvirtinti šios sutarties pasirašymo metu, taikomi nauji rinkliavos dydžiai. Vietinė rinkliava mokama pervedant pinigus į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus surenkamąją sąskaitą;

5.12. privalo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti konkursiniame pasiūlyme nurodytą paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį ............ Eur kiekvienam vasaros sezonui. Siūlomas paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis pirmaisiais metais turi būti sumokėtas per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, kiekvienais kitais metais ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 15 d. Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis mokamas į Savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188710061) sąskaitą
Nr. LT95 4010 0424 0363 2773, esančią AB DNB banke (banko kodas 40100) iki kiekvieno vasaros sezono veiklos pradžios, o pavedimo kopija pristatoma į Savivaldybės administracijos Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrių;

5.13. iki veiklos pradžios arba ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 1 d. vadovaudamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašu turi gauti Savivaldybės administracijos Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose;

5.14. gali pradėti veiklą tik turėdama Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą;

5.15. gali vasaros lauko kavinėje prekiauti alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais tik turėdama atitinkamas galiojančias licencijas ir leidimus prekiauti;

5.16. privalo laikytis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių prekybos (paslaugų) teikimo tvarką ir sąlygas, nuostatų;

5.17. negali parduoti alkoholinių gėrimų klientams išsineštinai ir privalo užtikrinti, kad alkoholiniai gėrimai būtų vartojami vietoje;

5.18. privalo savo lėšomis įrengti biotualetus, jeigu tai yra numatyta Miesto plėtros departamento parengtose vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrinėse specialiosiose sąlygose;

5.19. privalo prekybos (paslaugų) teikimo metu užtikrinti ir palaikyti viešąją tvarką ir laikytis Savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 patvirtintų Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių;

5.20. privalo įrengti vasaros lauko kavinę pagal nustatyta tvarka patvirtintą vasaros lauko kavinės įrengimo projektą;

5.21. jeigu Savivaldybės administracija nustato, kad vieta, kurioje yra įrengta ir eksploatuojama vasaros lauko kavinė, reikalinga miesto poreikiams, per 1 mėnesį nuo rašytinio įspėjimo dienos privalo savo lėšomis išardyti vasaros lauko kavinę, sutvarkyti aplinką, ir teritoriją aktu perduoti Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi. Savivaldybės administracija, esant laisvai kitai vasaros lauko kavinės vietai iš Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto vietų sąrašo, gali pasiūlyti naują vietą vasaros lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti, nuostolių neatlygina, bet 5.12 punkte nurodytas paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis grąžinamas proporcingai.

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2018 m. lapkričio 1 d. su galimybe sutartį pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

7. Šioje sutartyje numatytos įmonės teisės ir pareigos gali būti perduotos tretiesiems asmenims tik gavus rašytinį Savivaldybės administracijos sutikimą.

8. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių rašytiniu susitarimu arba Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais ir atvejais.

9. Savivaldybės administracija, prieš dvi savaites registruotu laišku įspėjusi įmonę, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu įmonė:

9.1. vėlavo laiku sumokėti ar iš viso nemokėjo šios sutarties 5.11 punkte nurodytos vietinės rinkliavos, šios sutarties 5.12 punkte nurodytos paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžio metams ir (ar) negavo šios sutarties 5.13 punkte nurodyto leidimo;

9.2. neįvykdo (nepradeda vykdyti) savo konkursiniame pasiūlyme ir (ar) sutartyje numatytų įsipareigojimų per 14 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos įspėjimo gavimo;

9.3. įrengė ir (ar) eksploatuoja vasaros lauko kavinę ne pagal nustatyta tvarka patvirtintą vasaros lauko kavinės įrengimo projektą ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas vasaros lauko kavinės teritorijos architektūrines specialiąsias sąlygas;

9.4. neužtikrina ir (ar) nepalaiko viešosios tvarkos, vasaros lauko kavinę naudoja ne pagal paskirtį, ji yra netvarkinga, netvarko užimtos ir (ar) naudojamos teritorijos pagal šios sutarties
5.4 punktą ar nesutvarko aplinkos gavusi rašytinį Savivaldybės administracijos įspėjimą per jame nurodytą terminą;

9.5. dėl įmonės kaltės negaunami vasaros lauko kavinei įrengti ir (ar) eksploatuoti reikalingi leidimai ar vasaros lauko kavinė neeksploatuojama nurodytu laiku (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.).

10. Nutraukus sutartį pagal šios sutarties 9 punktą, įmonė privalo ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šios sutarties nutraukimo dienos išardyti vasaros lauko kavinės konstrukcijas, jas išvežti, sutvarkyti naudotą teritoriją bei aplinką ir aktu sutvarkytą išardytos vasaros lauko kavinės teritoriją perduoti Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui. Sumokėtas 5.12 punkte nurodytas paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis negrąžinamas.

11. Įmonei pažeidus bet kurią sutarties sąlygą Savivaldybės administracija turi teisę pasinaudoti sutarties sąlygų įvykdymo garantija.

12. Šalys neatsako už visišką arba dalinį šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Sutartį galima keisti arba pratęsti tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

14. Ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami teismine tvarka.

15. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybė                                                                            Įmonė

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                     Direktorius (-ė)

 

 

A. V.                                                                                                                       A. V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-738 - 2016-04-06
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-12-28 ĮSAKYMO NR. 30-3985 ,,DĖL 2016-2018 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-997 - 2016-04-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-12-28 ĮSAKYMO NR. 30-3985 ,,DĖL 2016–2018 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1053 - 2016-05-06
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-12-28 ĮSAKYMO NR. 30-3985 ,,DĖL 2016-2018 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1101 - 2016-05-10
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-12-28 ĮSAKYMO NR. 30-3985 ,,DĖL 2016-2018 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią