Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1089 2016-05-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-12 ĮSAKYMO NR. 30-1970<br> ,,DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-12 ĮSAKYMO NR. 30-1970

 ,,DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

  2016 m. gegužės 10 d. Nr.   30-1089

Vilnius

 

 

         Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

          k e i č i u:

          1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymo
Nr. 30-1970 „Dėl pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso organizavimo“ preambulę ir ją išdėstau taip:

          „Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 14 d. sprendimu
Nr. 1-217 „Dėl Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 3 punktu:“

             2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymo
Nr. 30-1970 „Dėl pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso organizavimo“ 1 punktu patvirtintus Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatus:

           2.1. išdėstau 3 punktą taip:

          „3. Konkursą vykdo Investicijų plėtros komisija (toliau – konkurso komisija), sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Organizacinį darbą (susirašinėjimą su konkurso dalyviais, informacijos parengimą ir kt.) atlieka Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius). Konkursas yra atviras.“;

          2.2. išdėstau 5 punktą taip:

          „5. Konkurso tikslas – vadovaujantis Tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 1-1312 patvirtintomis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis atrinkti pramoginių įrenginių operatorių, kuriam pagal Tarybos 2015 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. 1-217 patvirtintą Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašą bus išduotas leidimas teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais laimėjus konkursą. Vietinė rinkliava už leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimą mokama vadovaujantis Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatuose, patvirtintuose Tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657, nurodytu dydžiu, apskaičiuotu atsižvelgiant į teritorijos plotą, nurodytą konkurso dokumentuose. Tarybai patvirtinus didesnius vietinės rinkliavos dydžius, nei buvo patvirtinti konkurso nuostatų tvirtinimo metu, taikomi nauji rinkliavos dydžiai.“;

          2.3. išdėstau 6 punktą taip:

          „6. Konkurso pagrindinis vertinimo kriterijus – didžiausias siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis metams, kuris mokamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188710061) sąskaitą Nr. LT95 4010 0424 0363 2773, esančią AB DNB banke (banko kodas 40100), kiekvienais metais, o pavedimo kopija pristatoma į Verslo licencijavimo ir leidimų skyrių.“;

          2.4. išdėstau 7 punktą taip:

          „7. Konkrečias pramoginių įrenginių vietas ir schemas, nurodydamas jų ribas, plotus ir reikalavimus, parengia Miesto plėtros departamentas ir pateikia konkurso komisijai. Pramoginių įrenginių konkurso skelbimo tekstą parengia Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius ir pateikia konkurso komisijai.“;

          2.5. išdėstau 8 punktą taip:

          „8. Konkurso komisijos posėdyje konkurso komisijai pritarus konkrečioms pramoginių įrenginių vietoms ir schemoms, organizuojamo konkurso terminui ir konkurso skelbimo tekstui, konkurso komisija siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui skelbti konkursą.“;

          2.6. išdėstau 9 punktą taip:

          „9. Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus konkrečias pramoginių įrenginių vietas ir schemas, Savivaldybės administracijos direktorius skelbia konkursą spaudoje ne mažiau kaip du kartus su ne trumpesne kaip 7 kalendorinių dienų pertrauka Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose informacinėse priemonėse. Skelbime turi būti nurodyta:“;

          2.7. išdėstau 26 punktą taip:

         „26. Konkurso laimėtojas moka konkursiniame pasiūlyme pasiūlyto dydžio paramą socialinės infrastruktūros plėtrai ir vietinę rinkliavą už leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimą pagal Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatuose nurodytus dydžius. Vietinė rinkliava mokama pervedant pinigus į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitas.“;

          2.8. išdėstau 28 punktą taip:

          „28. Konkursinių pasiūlymų vertinimo rezultatai nurodomi konkurso komisijos posėdžio protokole. Protokolas turi būti parašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo posėdžio pabaigos.“

          3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymo
Nr. 30-1970 „Dėl pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso organizavimo“ 1 punktu patvirtintų Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatų 1, 2 ir 3 priedus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Arvydas Darulis

______________

 

 

Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatų

1 priedas

 

(Paraiškos organizuoti konkursą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais forma)

_________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

__________________________________________________________________________________

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Finansų departamento

Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui

 

 

 

PARAIŠKA ORGANIZUOTI KONKURSĄ TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS

 

20___m.________________________d.

 

Vilnius

Prašau organizuoti konkursą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais _________________________________________________________________________

                  (nurodyti pageidaujamą pramoginių įrenginių organizavimo vietą (vietas) ir veiklos terminą)

________________________________________________________________________________

Laimėję konkursą, įsipareigojame:

1. Įrengti ir eksploatuoti pramoginius įrenginius vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais, Investicijų plėtros komisijos patvirtintomis vietų schemomis, pramoginių įrenginių išdėstymo projektu, organizuoti įrengtų pramoginių įrenginių veiklą pagal konkurso sąlygas.

2. Projekte ir schemoje pažymėtoje teritorijoje ir jai priskirtose apibrėžto ploto prieigose tvarkyti ir palaikyti švarą Tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka. Teritorijoje, kurioje bus teikiamos paslaugos pramoginiais įrenginiais, įrengti šiukšlių dėžes, konteinerius, kilnojamuosius tualetus (jei nėra stacionarių), priešgaisrines priemones, kiekvieną dieną tvarkyti teritoriją.

3. Sumokėti faktines išlaidas už komunalines paslaugas.

4. Laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, išduoto leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais sąlygų.

5. Nenaudoti megafonų, neviršyti triukšmo ribinių dydžių, netrikdyti viešosios rimties, laikytis higienos normų ir taisyklių.

6. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui arba panaikinus jo galiojimą prieš terminą, savo lėšomis nė vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų išmontuoti pramoginius įrenginius ir sutvarkyti teritoriją, atstatyti pažeistą dangą ir (ar) dirvožemį, teritoriją pagal aktą perduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui. Nesutvarkius teritorijos,  teritorija sutvarkoma Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis, o mes atlyginame teritorijos sutvarkymo išlaidas.

7. Užtikrinti žmonių gyvybę ir sveikatos saugumą teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Atlyginti iš savo veiklos atsiradusią žalą.

9. Griežtai laikytis Tarybos sprendimu patvirtinto Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo reikalavimų.

             10. Pramoginį įrenginį užregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (tais atvejais, kai pramoginių įrenginių registracija yra privaloma pagal teisės aktus).

Kai juridinio asmens vardu paraišką pasirašo ne juridinio asmens vadovas, turi būti pridedamas įgaliojimas pasirašyti paraišką.

          ______________________________                             ______________________                                                                (parašas)                                                                                                   (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatų 

2 priedas

 

 

                                                       (Paraiškos forma)

 

_____________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(adresas)

________________________________________

(telefonas, faksas ir el. paštas)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Investicijų plėtros komisijai

 

PARAIŠKA

20___ m. ………..…… ...........d.

 

 

 

…………………………………… (įmonės pavadinimas) pageidauja teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais šioje teritorijoje ……………………………………… (teritorijos vieta).

Laimėję konkursą, įsipareigojame:

1. Įrengti ir eksploatuoti pramoginius įrenginius vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais, Investicijų plėtros komisijos patvirtintomis vietų schemomis, pramoginių įrenginių išdėstymo projektu, organizuoti įrengtų pramoginių įrenginių veiklą pagal konkurso sąlygas.

2. Projekte ir schemoje pažymėtoje teritorijoje ir jai priskirtose apibrėžto ploto prieigose tvarkyti ir palaikyti švarą Tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka. Teritorijoje, kurioje bus teikiamos paslaugos pramoginiais įrenginiais, įrengti šiukšlių dėžes, konteinerius, kilnojamuosius tualetus (jei nėra stacionarių), priešgaisrines priemones, kiekvieną dieną tvarkyti teritoriją.

3. Sumokėti faktines išlaidas už komunalines paslaugas.

4. Laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, išduoto leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais sąlygų.

5. Nenaudoti megafonų, neviršyti triukšmo ribinių dydžių, netrikdyti viešosios rimties, laikytis higienos normų ir taisyklių.

6. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui arba panaikinus jo galiojimą prieš terminą, savo lėšomis nė vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų išmontuoti pramoginius įrenginius ir sutvarkyti teritoriją, atstatyti pažeistą dangą ir (ar) dirvožemį, teritoriją pagal aktą perduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui. Nesutvarkius teritorijos, teritorija sutvarkoma Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis, o mes įsipareigojame atlyginti teritorijos sutvarkymo išlaidas.

7. Užtikrinti žmonių gyvybę ir sveikatos saugumą teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Atlyginti iš savo veiklos atsiradusią žalą.

9. Griežtai laikytis Tarybos sprendimu patvirtinto Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo reikalavimų.

10. Pramoginį įrenginį užregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (tais atvejais, kai pramoginių įrenginių registracija yra privaloma pagal teisės aktus).

Kai juridinio asmens vardu paraišką pasirašo ne juridinio asmens vadovas, turi būti pridedamas įgaliojimas pasirašyti paraišką.

______________________              ____________________               _______________________

(pareigos)                                         (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatų

3 priedas

 

                                                                       

                                        (Konkursinio pasiūlymo forma)

_____________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(įmonės adresas)

________________________________________

(telefonas, faksas ir el. paštas)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Investicijų plėtros  komisijai

 

KONKURSINIS PASIŪLYMAS

20..... m. …………… .........d.

 

 

……………………………………. (įmonės pavadinimas) pageidauja teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais šioje teritorijoje ……………………………………… (teritorijos vieta).

Mūsų siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis kiekvienais metais yra ………………………………………..……… (suma nurodoma skaičiais ir žodžiais) Eur.

Įsipareigojame siūlomą paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį pirmais metais sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo Administracijos direktoriaus įsakymu konkurso laimėtojo patvirtinimo dienos, kiekvienais kitais metais ne vėliau kaip po metų, skaičiuojant nuo paskutinio mokėjimo dienos, kuris mokamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas  188710061) sąskaitą Nr. LT95 4010 0424 0363 2773, esančią AB DNB banke (banko kodas 40100), o pavedimo kopija pateikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui.

Pramoginių įrenginių veiklos terminas nuo 20… m. …… ……d. iki 20… m. …… ……d.

 

______________________              ____________________               _______________________

(pareigos)                                           (parašas)                                    (vardas ir pavardė)

 

 

 

Į pradžią