Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-460 2016-05-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 11 d. Nr. 1-460

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies     36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles:

1. Išdėstyti 5 punktą taip:

„5.     Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. eismo zonos – keliai, gatvės, sankryžos, tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų, dviračių takai, aikštės, skverai ir parkai;

5.2. filmo filmavimas – filmo gamybos etapas, kurio metu filmuojant pagal scenarijų, kalendorinį darbų planą ir laikantis sąmatos, įgyvendinamas filmo kūrybinis sumanymas. Filmo filmavimui taikomi renginių organizavimo reikalavimai su Taisyklėse nustatytomis išimtimis;

5.3. gatvės artistas – tai asmuo, kuris nustatytose viešose miesto vietose rengia ir atlieka meninius pasirodymus. Meninė gatvės artistų veikla apima teatro, muzikos, šokio, cirko, dailės, amatų ar kitus meninio pobūdžio pasirodymus;

5.4. leidimas organizuoti renginį – Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas arba Taisyklių nustatytais atvejais kompetentingo Savivaldybės administracijos padalinio išduotas leidimas, suteikiantis teisę organizuoti renginį Savivaldybės teritorijoje;

5.5. pagrindinės gatvės – A, B ir C kategorijų gatvės, nurodytos Savivaldybės tarybos       2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane;

5.6.    renginys – koncertas, festivalis, šventė, ceremonija, minėjimas, paroda, eitynės, varžybos, mugė, reklaminė, pramoginė, socialinė, meninė ar kitokio pobūdžio akcija, filmo, reklamos, audiovizualinio kūrinio filmavimas, fotosesija ar kitas tam tikrą laiką trunkantis asmens organizuotas žmonių susibūrimas viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, skirtas tenkinti kultūrinius, sporto, verslo, socialinius ar kitus poreikius. Renginiais nelaikomi asmeninio pobūdžio žmonių susibūrimai (vestuvės, krikštynos, gimtadieniai, mergvakariai, bendraturčių susirinkimai ir pan.), meninių ar kitokio pobūdžio instaliacijų, parodų, skulptūrų, mažosios architektūros ar miesto puošybos objektų, čiuožyklų įrengimas. Renginiai pagal pobūdį skirstomi:

5.6.1.   koncertai – renginiai, kuriuose elektros energiją naudojančia garso atkūrimo ir (ar) stiprinimo įranga viešai atliekama muzika;

5.6.2.   sporto renginiai – renginiai, kuriuose vyksta sporto varžybos ar kitos rungtys, skatinamas sportas, sveikas gyvenimo būdas ir pan.;

5.6.3.   komerciniai renginiai – renginiai, į kuriuos patekimas yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos (renginio metu pardavinėjamos prekės, paslaugos, produkcija ar gaminiai). Prie komercinių renginių priskiriamos reklaminės akcijos, reklamų (išskyrus socialines), vaizdo klipų filmavimas, fotosesijos;

5.6.4.   miesto ar valstybinės reikšmės renginiai – savivaldybių, jų struktūrinių padalinių ar valstybės institucijų ar įstaigų organizuojami renginiai;

5.7. skelbimas – priklijuojamas, prisegamas ar kitaip tvirtinamas informaciją pateikiantis pranešimas, nesusijęs su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, neskatinantis įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis;

5.8. tvarkoma teritorija – asmeniui nuosavybės teise priklausanti ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ar teismo sprendimų pagrindu valdoma, naudojama ar priskirta teritorija“.

2. Papildyti 231, 232, 233 ir 234 punktais ir išdėstyti juos taip:

„231. Gatvės artistai turi teisę be pranešimo ir leidimo nustatytose miesto viešose vietose rengti ir atlikti meninius pasirodymus.

232. Gatvės artistai turi teisę rengti ir atlikti pasirodymus šiose Vilniaus miesto viešose vietose:

232.1. Pilies, Vokiečių, Didžiojoje, Užupio, Vilniaus, Trakų gatvėse ir Gedimino prospekte;

232.2. F. Zappos parkelyje, P. Cvirkos, Kalnų, Vingio, Geležinkelio stoties, Operos ir baleto teatro, Kūdrų parkuose bei parke prie Lietuvos nacionalinio muziejaus, Bernardinų sode;

232.3. S. Moniuškos, Reformatų, Rūdninkų, Lazdynų Pelėdos, Tibeto, L. Stuokos-Gucevičiaus, Konstantino Sirvydo, A. Mickevičiaus, Odminių ir Žemaitės skveruose;

232.4. Vinco Kudirkos, Katedros, Lukiškių ir Rotušės aikštėse, prie ir ant Baltojo tilto;

232.5. ant Tauro kalno ir Barbakano kalno;

232.6. Šventaragio slėnyje;

232.7. visose Vilniaus miesto savivaldybės požeminėse perėjose.

233. Gatvės artistas, norintis atlikti pasirodymą šių taisyklių 232 punkte nustatytose vietose privalo:

233.1. laikytis Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, demokratinių gyvenimo normų, tausoti turtą;

233.2. užtikrinti, kad pasirodymo metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas;

233.3. užtikrinti, kad pasirodymo metu nebūtų trukdoma kitiems Savivaldybės teritorijoje vykstantiems renginiams;

233.4. palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti pasirodymo vietą jam pasibaigus.

234.Gatvės artistams draudžiama:

234.1. pasirodymo metu naudoti sprogstamąsias, chemines ar kitas pavojingas medžiagas, kurios galėtų sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei;

234.2. demonstruoti pasirodymus, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, terorizmą, žiaurų elgesį, smurtą ar žeidžia kitus asmenis.“

3. Papildyti 392 punktu išdėstyti jį taip:

„392. Bernardinų sode draudžiama organizuoti sporto renginius ir renginius, kurių metu prekiaujama alkoholiniais gėrimais. Atsižvelgiant į teritorijos unikalumą, Bernardinų sode turėtų būti organizuojami miesto ar valstybinės reikšmės renginiai, tradicinės šventės, nacionalinę ir tradicinę kultūrą puoselėjantys renginiai („Skamba, skamba kankliai“, „Sostinės dienos“, „Kalėdos sostinėje“ ir panašiai).“

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią