Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2201 2016-07-28
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI MALDININKŲ KELIONĘ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI MALDININKŲ KELIONĘ

 

  2016 m. liepos 28 d. Nr.   A30-2201

Vilnius

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 40-479 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vilmos Šilalienės įgaliojimų“ 1.3 punktu:

1. L e i d ž i u  Jašiūnų šv. Onos parapijos klebonui Tadeušui Aleksandrovičiui 2016 m. rugpjūčio 24 d. 13–16.30 val. organizuoti maldininkų kelionę, dalyviams einant nuo Vilniaus miesto ribos Lydos plentu, Liepkalnio ir Aušros Vartų gatvėmis į Aušros vartus.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką kelionės metu, o jai pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl kelionės metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti kelionės dalyvių saugumą;

2.4. užtikrinti tvarkingą dalyvių kolonos judėjimą, paskirti už saugų eismą atsakingus savanorius ir koordinatorių, vilkėsiančius šviesą atspindinčiomis liemenėmis;

2.5. esant galimybei kelionę organizuoti šaligatviais, laikantis Kelių eismo taisyklių;

2.6. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką kelionės metu.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie galimus eismo trikdžius kelionės metu.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Vilma Šilalienė

______________

 

 

Į pradžią