Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2209 2016-08-01
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINIUS „TAUTŲ MUGĖ 2016“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINIUS „TAUTŲ MUGĖ 2016“

 

  2016 m. rugpjūčio 1 d. Nr.  A30-2209

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 40-479 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vilmos Šilalienės įgaliojimų“ 1.3 punktu:

1. L e i d ž i u  lietuvių liaudies buities, amatų ir valgių asociacijai „Šventė visiems“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriumi:

1.1. 2016 m. rugsėjo 13 d. 8 val. pradėti paruošiamuosius darbus Odminių, Žemaitės skveruose, Vinco Kudirkos, Katedros ir Nepriklausomybės aikštėse;

1.2. rugsėjo 15 d. 8 val. pradėti paruošiamuosius darbus Gedimino prospekto dalyje tarp Šventaragio ir Gynėjų gatvių;

1.3. rugsėjo 16–17 d. 8–23 val. ir rugsėjo 18 d. 8–19 val. organizuoti „Tautų mugė 2016“ renginius Odminių, Žemaitės skveruose, Vinco Kudirkos, Katedros, Nepriklausomybės aikštėse ir Gedimino prospekto dalyje tarp Šventaragio ir Gynėjų gatvių.

2016 m. rugsėjo 9 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo Nr. A30-2506 redakcija

 

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius (lietuvių liaudies buities, amatų ir valgių asociacija „Šventė visiems“):

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijų renginių metu (kasdien) ir jiems pasibaigus (iki rugsėjo  19 d. 12 val.) sutvarkymo, šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti renginių metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti Tvarkymo ir švaros taisyklėse nurodytą skaičių biotualetų (tarp jų pritaikytų neįgaliems asmenims). Biotualetus statyti neužstatant įėjimų (įvažiavimų) ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo renginių metu ir užtikrinti, kad viešosios tvarkos užtikrinimo planas būtų suderintas su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.5. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o esant žalai ją atlyginti;

2.6. pasirašyti su Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistu ir organizacijos, teikiančios bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugas toje teritorijoje, įgaliotu atstovu renginio teritorijos prieš ir po renginio (sutvarkius teritoriją, bet ne vėliau kaip kitą dieną) perdavimo ir priėmimo aktą;

2.7. sceną ir kitą įrangą statyti neužstojant Vinco Kudirkos paminklo;

2.8. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus ir licencijas prekiauti renginių metu;

2.9. maisto gaminimo ir prekybos vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų, užtikrinti jų išvalymą ir kad riebalai bei kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus;

2.10. užtikrinti, kad iš prekybos vietų nebūtų išsinešami alkoholiniai gėrimai;

2.11. užtikrinti, kad paruošiamųjų (baigiamųjų) darbų ir renginių metu nebūtų trikdomas lauko kavinių bei šalia renginių vietų esančių įmonių, įstaigų ar organizacijų darbas, neužstoti privažiuoti ir įeiti į pastatus skirtų kelių;

2.12. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų ir turėti pirmines gaisro gesinimo priemones, o prekybos vietų išdėstymo (paliekant tarpus tarp prekybos paviljonų) schemą suderinti su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba;

2.13. numatyti ir iki rugsėjo 7 d. su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.14. paskirti atsakingą koordinatorių už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (eismo reguliavimo postų įrengimą ar savanorių eismo reguliuotojų (organizatorių pajėgomis) budėjimą renginių metu, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.15. pagal parengtą ir su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinus kelio ir informacinius ženklus;

2.16. parengti ir kartu su kelio ženklais pastatyti schemas, kuriose aiškiai matytųsi renginio teritorijoje uždaromos gatvės ir galimi renginio teritorijos apvažiavimo maršrutai;

2.17. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.18. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.19. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę renginių vietose ir jų prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“.

2.20. renginių vietą ir laiką Katedros aikštėje suderinti su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija.

2016 m. rugsėjo 9 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo Nr. A30-2506 redakcija

 

3. N u s t a t a u, kad nuo 2016 m. rugsėjo 16 d. 6 val. iki rugsėjo 18 d. 23 val. draudžiamas transporto eismas Gedimino prospektu nuo T. Vrublevskio gatvės iki Gynėjų gatvės (pasibaigus renginiui kuo skubiau atnaujinti eismą).

4. P a v e d u:

4.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugų eismą renginių metu;

4.2. Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti (teikti paslaugas) ir vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, ne stiklinėje taroje renginių metu;

4.3. Miesto ūkio ir transporto departamentui kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ prireikus pakeisti viešojo transporto maršrutų trasas renginių metu.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus renginių metu.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Vilma Šilalienė

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS - ĮSAKYMAS - A30-2506 - 2016-09-09
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2016-08-01 ĮSAKYMO NR. A30-2209 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINIUS „TAUTŲ MUGĖ 2016“ PAKEITIMO
Į pradžią