Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2301 2016-08-10
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI TARPTAUTINĮ FEJEVERKŲ FESTIVALĮ „VILNIAUS FEJERIJA 2016“

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI TARPTAUTINĮ FEJEVERKŲ FESTIVALĮ „VILNIAUS FEJERIJA 2016“

 

 2016 m. rugpjūčio 10 d. Nr.  A30-2301

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 40-479 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vilmos Šilalienės įgaliojimų“ 1.3 punktu:

1. L e i d ž i u  uždarajai akcinei bendrovei ,,Blikas“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriumi 2016 m. rugsėjo 24 d. 8 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o 17–23.30 val. organizuoti tarptautinį fejerverkų festivalį „Vilniaus fejerija 2016“ Vingio parke (baigiamuosius darbus atliekant iki rugsėjo 25 d. 12 val.).

2. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Blikas“:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijos sutvarkymo (iki rugsėjo 25 d. 12 val.), užtikrinti, kad teritorija festivalio metu būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.), atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti festivalio metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo festivalio metu ir užtikrinti, kad viešosios tvarkos užtikrinimo planas būtų suderintas su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.4. pastatyti Tvarkymo ir švaros taisyklėse nurodytą skaičių biotualetų (tarp jų pritaikytų neįgaliems asmenims). Biotualetus statyti neužstatant įėjimų (įvažiavimų) ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.5. užtikrinti, kad iš prekybos alkoholiniais gėrimais teritorijos nebūtų išsinešami alkoholiniai gėrimai;

2.6. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų licencijas ir leidimus prekiauti festivalio metu;

2.7. festivalio vietą ir laiką Vingio parke papildomai suderinti su viešąja įstaiga „Vilniaus miesto parkai“;

2.8. užtikrinti, kad festivalio dalyviai nevažiuotų automobiliais prie estrados, išskyrus dalyvius su leidimais (organizatorių iš anksto suderintais su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu bei neprieštaraujant viešajai įstaigai „Vilniaus miesto parkai“);

2.9. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų budėjimą festivalio metu;

2.10. užtikrinti, kad paruošiamųjų (baigiamųjų) darbų ir festivalio metu nebūtų trikdomas šalia festivalio vietos esančių lauko kavinių darbas;

2.11. aptverti festivalio ir pirotechnikos paleidimo vietų teritorijas, pastatyti apsaugines tvoreles bei užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.12. užtikrinti, kad festivalio metu nebūtų sugadinta veja, kelio danga bei nenukentėtų parke esantys medžiai, o esant žalai ją atlyginti;

2.13. parengti transporto priemonių leidimus, su kuriais festivalio dalyviai galėtų įvažiuoti į festivalio teritoriją išsikrauti ir pasikrauti prekes jo metu;

2.14. prekybos vietų išdėstymo schemą suderinti su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba, turėti pirmines gaisro gesinimo priemones;

2.15. numatyti ir iki rugsėjo 19 d. su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.16. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.17. pagal parengtą ir su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinus kelio ir informacinius ženklus;

2.18. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.19. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai.

3. N u s t a t a u,  kad 2016 m. rugsėjo 24 d. 14–23.45 val. draudžiamas transporto eismas (išskyrus asmenims, turintiems organizatorių leidimus įvažiuoti į teritoriją) Vingio parke nuo įvažiavimo kelio iš M. K. Čiurlionio gatvės ir Geležinio Vilko gatvės pusės iki kavinės „Lakštingala“.

4. P a v e d u:

4.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą užtikrinti viešąją tvarką festivalio metu;

4.2. Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti (teikti paslaugas) ir vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, ne stiklinėje taroje renginio metu;

4.3. Miesto ūkio ir transporto departamentui kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ rugpjūčio 24 d. pagal poreikį pateikti renginio organizatoriams laikinas tvoreles festivalio saugumui užtikrinti ir organizuoti jų išvežimą pasibaigus festivaliui. 

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie transporto eismo ribojimą Vingio parke ir papildomą viešojo transporto eismą.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Vilma Šilalienė

______________

 

 

Į pradžią