Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-792 2017-01-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS SKLYPO LIEPKALNIO G. 172C NUOMOS TIKSLINEI STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO, PERDIRBIMO IR UTILIZAVIMO VEIKLAI KONKURSO SĄLYGŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS SKLYPO LIEPKALNIO G. 172C NUOMOS TIKSLINEI STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO, PERDIRBIMO IR UTILIZAVIMO VEIKLAI KONKURSO SĄLYGŲ TVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 11 d. Nr. 1-792

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 17 dalies
4 punktu,  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. 1-1584 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių naujų žemės sklypų nuomos tvarkos aprašo 4.2 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypo Liepkalnio g. 172C nuomos tikslinei statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklai konkurso sąlygas (pridedama).

2. Įgalioti Miesto ūkio ir transporto departamento direktorių su nuomos konkurso laimėtoju pasirašyti žemės sklypo Liepkalnio g. 172C, Vilniuje, kadastro Nr. 0101/0159:505, plotas 46734 (keturiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt keturi) kv. m, tikslinei statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklai perdavimo–priėmimo aktą ir šio sklypo nuomos sutartį.

3. Įgalioti Miesto ūkio ir transporto departamento direktorių kontroliuoti, kaip vykdoma      2 punkte nurodyta nuomos sutartis.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 11 d.

sprendimu Nr. 1-792

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS SKLYPO LIEPKALNIO G. 172C NUOMOS TIKSLINEI STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO, PERDIRBIMO IR UTILIZAVIMO VEIKLAI KONKURSO SĄLYGOS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Nuomotojas), esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, kodas 188710061, numato išnuomoti jai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, kurio adresas Liepkalnio g. 172C, Vilnius, žemės sklypo unikalus Nr. 0101-0159-0505, kadastro Nr. 0101/0159:505, plotas 46734 (keturiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt keturi) kv. m, tikslinei statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklai (toliau – Veikla).

2. Nuomos konkursą (toliau – Konkursas) skelbia, organizuoja ir vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypo Liepkalnio g. 172C nuomos tikslinei statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklai konkurso komisija (toliau – Komisija).

3. Nuomininkas turi pradėti Veiklą išsinuomotame sklype ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo TIPK (taršos ir integruotos prevencijos kontrolės) leidimo gavimo dienos. TIPK leidimą nuomininkas privalo gauti ne ilgiau kaip per 12 mėnesių. Nuomos mokestis pradedamas mokėti nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kai nuomininkui buvo išduotas TIPK leidimas.

2017 m. vasario 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-829 redakcija

 

4. Nuomojamo sklypo apžiūra vyks adresu Liepkalnio g. 172C, Vilniuje,  2017 m. .........  ..... d. nuo 10 iki 14 val. (kontaktinis asmuo – ............., tel. +370 5..., mob. tel. +370 .................    el. paštas ...........@vilnius.lt). Konkurso dalyviai privalo dalyvauti nuomojamo sklypo apžiūroje, susipažinti su faktinėmis aplinkybėmis, tuo pareikšdami, jog gerai išanalizavo esamą nuomojamo sklypo būklę ir ateityje nereikš Nuomotojui pretenzijų, susijusių su nuomojamo sklypo būklės nežinojimu. Apžiūros metu kiekvienas Konkurso dalyvis atskirai pasirašo nuomojamo sklypo apžiūros protokole (2 egzemplioriai). Pasirašyto nuomojamo sklypo apžiūros protokolo kopiją Konkurso dalyvis privalo pateikti kartu su Konkurso paraiškos galiojimo garantija, kuri įdedama į bendrą voką, kaip nurodyta Konkurso sąlygų 16 punkte. Nedalyvavęs nuomojamo sklypo apžiūroje Konkurso dalyvis prisiima visas galimas rizikas.

5. Komisija viešai skelbia apie konkursą bent viename Vilniaus miesto dienraštyje, respublikiniame dienraštyje ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

6. Konkurso skelbimo tekstą tvirtina Komisija. Skelbime turi būti nurodyta:

6.1. Konkurso objektas;

6.2. nuoroda į Konkurso dokumentų paskelbimo interneto svetainėje vietą;

6.3. paraiškų pateikimo terminas ir vieta;

6.4. asmens, paskirto teikti su Konkursu susijusią informaciją, kontaktinė informacija;

6.5. kita informacija, kurią skelbti nusprendžia Komisija.

7. Konkurso paraiškų pateikimo terminas – 30 kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo skelbimo pasirodymo dienos.

8. Nuomos konkurso pradinė kaina – 3248 (trys tūkstančiai du šimtai keturiadešimt aštuoni) Eur.

9. Žemės sklypo, nurodyto 1 punkte, nuomos sutartis (toliau – Nuomos sutartis) bus sudaroma 10 (dešimties) metų laikotarpiui, nuomos mokestis pradedamas mokėti nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, per kurį Nuomininkui bus išduotas TIPK leidimas. Veikla nuomojamame sklype gali būti pradedama vykdyti nuo TIPK leidimo išdavimo dienos.

10. Žemės sklypas  išnuomojamas nesuteikiant teisės be Nuomotojo išankstinio sutikimo:

10.1. šalinti jame statybos ir griovimo atliekas, išskyrus teisę šalinti asbesto turinčias atliekas teisės aktų nustatyta tvarka. Nuomotojo vardu sprendimą dėl šio atvejo priima Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;

10.2. keisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį ir (ar) naudojimo būdą.

11. Žemės sklype Veiklai vykdyti nuomininkas turės gauti Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais nustatytus leidimus ir kitus privalomus šiai veiklai dokumentus.

 

II SKYRIUS

KONKURSO DALYVIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

 

12. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti asmenys, atitinkantys visus Konkurso sąlygų reikalavimus. Paraišką Konkursui gali pateikti ir šiame punkte nurodytų asmenų įgalioti atstovai, kartu su paraiška pateikdami Konkurso dalyvio išduotą įgaliojimą veikti Konkurso dalyvio vardu.

13. Pateikdamas paraišką Konkurso dalyvis sutinka su šiomis Konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia, kad Nuomos sutartis būtų įvykdyta tinkamai.

14. Konkurso dalyvis turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kartu su paraiška voke A privalo pateikti tai įrodančius dokumentus (jeigu Konkurso dalyvis negali pateikti toliau nurodytų dokumentų, jis turi pateikti kitus dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams):

 

Eil.

nr.

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai

Konkurso dalyvio atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai

1.

Konkurso dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Konkurso dalyvis laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur.

Mokestinių įsipareigojimų įvykdymui įrodyti Konkurso dalyvis turi pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki Konkurso paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Jeigu Konkurso dalyvis registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių dokumentų, įrodančių įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymą. Nuomotojas tikrina paskutinės Konkurso paraiškų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie Konkursą, duomenis.

2.

Konkurso dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.

1) Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas Konkurso dalyvis, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.

Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

2) Laisvos formos Konkurso dalyvio deklaracija, patvirtinanti, kad juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) (nurodant fizinio asmens vardą ir pavardę) turi balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime.

Jei Konkurso dalyvis neteikia 1) ir 2) punktuose nurodytų dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos Konkurso dalyvio deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių sąlygų: 1) kad balsų daugumos (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) arba 2) kad balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo.

3.

Konkurso dalyvis nebankrutuojantis (nebankrutavęs), nelikviduojamas, nerestruktūrizuojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (Konkurso dalyvio ir kreditorių susitarimas tęsti Konkurso dalyvio veiklą, kai Konkurso dalyvis prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

1) Konkurso dalyvis, registruotas Lietuvos Respublikoje, neprivalo pateikti šiame kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Nuomotojas tikrina paskutinės Konkurso paraiškų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie Konkursą, duomenis.

Kitos valstybės Konkurso dalyvis pateikia šalies, kurioje yra registruotas Konkurso dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.

Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki Konkurso paraiškų pateikimo termino pabaigos.

2) Laisvos formos Konkurso dalyvio deklaracija, kad Konkurso dalyvis su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos.

4.

Konkurso dalyvis nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Nuomotojas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo Konkurso dalyvio pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos ar aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį Konkurso dalyviui yra paskirta ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, arba Konkurso dalyviui nėra iškelta baudžiamoji byla ar pritaikyta baudžiamoji atsakomybė už tyčinę nusikalstamą veiką,  Konkurso dalyvis per 3 metus nėra padaręs sutarties ar teisės pažeidimo aplinkosaugos srityje vykdydamas sutartį su Nuomotoju.

Jeigu Konkurso dalyvis pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

Jeigu Konkurso dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

Laisvos formos Konkurso dalyvio deklaracija, patvirtinanti, kad Konkurso dalyvis nėra padaręs jokio 4 punkte nurodyto pažeidimo.

5.

Turi būti teigiama grynojo pelno (nuostolių) rodiklio per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo Konkurso dalyvio įregistravimo dienos (jei Konkurso dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) reikšmė. Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą 3 finansinių metų laikotarpį.

Pastarųjų 3 finansinių metų arba laiko nuo Konkurso dalyvio įregistravimo dienos (jeigu Konkurso dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolio) ataskaita.

6.

Neteko galios.

2017 m. vasario 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-829 redakcija

7.

Konkurso dalyvio bendrojo mokumo koeficientas per paskutinius finansinius metus turi būti ne mažesnis kaip 1,75. Bendrojo mokumo koeficientas išreiškiamas  kaip nuosavo kapitalo santykis su mokėtinomis sumomis ir įsipareigojimais

Konkurso dalyvio paskutinių finansinių metų balansas, patvirtintas Lietuvos Respublikos atsakingos institucijos.

Jei Konkurso dalyvis įregistruotas vėliau, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo dienos.

8.

Konkurso dalyvis turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga Nuomos sutarčiai įvykdyti.

Lietuvos Respublikoje registruotas Konkurso dalyvis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą* arba trumpąjį išrašą* ir įstatus (aktualią įstatų redakciją).

*Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki Konkurso paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Konkurso paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

9.

Konkurso dalyvis turi turėti bent vieną  specialistą, galintį vadovauti pavojingų atliekų tvarkymui, turintį ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį šioje srityje.

1) Pateikiamas Konkurso dalyvio (vadovo ar jo įgalioto asmens) parašu patvirtintas specialistų sąrašas, aiškiai pateikiant reikalaujamos patirties reikalaujamoje srityje aprašymą.

2) Pateikiamas pavojingų atliekų tvarkymui galinčio vadovauti specialisto žinias patvirtinantis pažymėjimas, išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-588 patvirtintu Atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašu, įrodantis specialistui suteiktą teisę vadovauti pavojingų atliekų tvarkymui.

10.

Konkurso dalyvis per paskutinius 3 metus arba laiką nuo Konkurso dalyvio įregistravimo dienos (jeigu Konkurso dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį (patirtį nuo veiklos pradžios, jeigu Konkurso dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) statybos ir griovimo atliekų perdirbimo srityje ir vidutiniškai per metus perdirbti ne mažiau kaip 100.000,00 tonų statybos ir griovimo atliekų.

Konkurso dalyvio (vadovo ar jo įgalioto asmens) parašu patvirtintas sąrašas, nurodant per metus perdirbtų atliekų kiekius, objektus, pridedant užsakovų atsiliepimus apie suteiktas statybos ir griovimo atliekų perdirbimo paslaugas.

TIPK leidimą turintis Konkurso dalyvis pateikia metinių ataskaitų, iš kurių matyti perdirbtų statybos ir griovimo atliekų kiekiai, išrašus, patvirtintus Konkurso dalyvio (vadovo ar jo įgalioto asmens) parašu.

11.

Konkurso dalyvis turi turėti technines priemones, įgalinančias užtikrinti tinkamą viso priimamo statybos ir griovimo atliekų srauto svėrimo, rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklą (pvz., akmenskaldė, krautuvas, svarstyklės, rūšiavimo linija ir pan.). Perdirbimo linijos pajėgumas – ne mažiau kaip 1000 t per 8 val. Rūšiavimo linijos pajėgumas – ne mažiau kaip 1000 t per 8 val. Naudojamos technikos varikliai turi atitikti ne mažesnį kaip IIIA etapo standartą

Dokumentai (sutartys ar kiti dokumentai), patvirtinantys, kad Konkurso dalyvis turi nuosavybės teise arba turi galimybę naudoti kitais pagrindais (lizingo, išperkamosios nuomos, nuomos, panaudos ar kt. būdu) techniką, ir dokumentai, įrodantys turimos technikos atitiktį reikalaujamiems techniniams rodikliams (gamintojo ar gamintojo atstovo pažymos / deklaracijos).

12.

Konkurso dalyvis yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą statybos ir griovimo atliekų tvarkymo srityje.

Aplinkos apsaugos sistemos (EMAS, ISO 14001 ar lygiavertės) sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.

Nuomotojas taip pat priima kitus Konkurso dalyvio įrodymus apie lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos priemones.

13.

Konkurso dalyvis turi turėti kokybės vadybos sistemą statybos ir griovimo atliekų tvarkymo srityje.

Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad Konkurso dalyvis laikosi ISO 9001 kokybės vadybos sistemos reikalavimų, arba kitas dokumentas, įrodantis, kad Konkurso dalyvis laikosi lygiavertės ISO 9001 standartui kokybės vadybos užtikrinimo priemonių sistemos reikalavimų.

14.

Konkurso dalyvis yra įdiegęs darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos darbe sistemą statybos ir griovimo atliekų tvarkymo srityje.

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos OHSAS 18001:2007 standarto (arba lygiaverčio) sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.

Nuomotojas taip pat priima kitus Konkurso dalyvio įrodymus apie lygiavertes saugos ir sveikatos vadybos priemones.

2017 m. vasario 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-829 redakcija

 

Pastaba. Dokumentų kopijos yra tvirtinamos Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų  pavadinimą, vardą, pavardę, datą ir antspaudą (jei turi). Nuomotojas pasilieka teisę prašyti dokumentų originalų.

 

III SKYRIUS

KONKURSO PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

 

15. Vokai su Konkurso paraiškomis pateikiami registruoti ne vėliau kaip iki 2017 m. ............. .... d. 10 val. adresu: 215 kab., Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Nuomotojo įgaliotas atstovas – ........................). Pavėluotai gautas vokas su paraiška neatplėštas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.

16. Konkurso dalyvis techninius paraiškos duomenis ir kitus dokumentus, taip pat kvalifikacijos atitikimą patvirtinančius dokumentus privalo pateikti viename užklijuotame voke (techninė paraiška pagal A paraiškos formą, vokas A), o siūlomą nuomos kainą – kitame užklijuotame voke (finansinė paraiška pagal B paraiškos formą, vokas B). Šie abu vokai turi būti įdėti į bendrą voką, kuris taip pat užklijuojamas. Ant kiekvieno iš vidinių vokų turi būti užrašytas Konkurso pavadinimas, Konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, taip pat nuoroda, kuriame voke yra techninė paraiška, kuriame – finansinė paraiška. A ir B paraiškos turi būti pasirašytos tam įgaliojimus turinčio Konkurso dalyvio atstovo.

Kartu su technine paraiška pagal A paraiškos formą įsiuvama ir sunumeruojama Konkurso paraiškos galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (užstato pervedimą patvirtinančio mokėjimo pavedimo) kopija. Konkurso paraiškos galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (užstato pervedimą patvirtinančio mokėjimo pavedimo) originalas neįsiuvamas ir nenumeruojamas, o įdedamas į bendrą voką.

Ant bendro (išorinio) voko turi būti užrašytas tik Konkurso pavadinimas („Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypo Liepkalnio g. 172C nuomos tikslinei statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklai konkursui“) ir žodžiai „VOKĄ ATPLĖŠTI TIK KONKURSO VYKDYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO METU“. Komisija priima tik užklijuotus vokus.

17. Konkurso paraiška turi būti pateikiama lietuvių kalba. Paraiškoje esantys dokumentai (su priedais) turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti Konkurso dalyvio antspaudu ir jo įgalioto atstovo parašu, nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, paraišką sudarančių lapų skaičius ir pridėtas įgalioto atstovo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas.

18. Voke turi būti pateikta Konkurso dalyvio paraiška, susidedanti iš 2 dalių (voko A ir voko B):

18.1. A voke turi būti pateikti susiūti šie dokumentai:

18.1.1. užpildyta paraiška pagal A paraiškos formą (1 priedas), kurioje nurodoma Konkurso dalyvio teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, paraiškos galiojimo laikas (ne trumpesnis kaip 60 kalendorinių dienų, o pripažinus pateiktą paraišką laimėjusia, paraiška galioja iki žemės sklypo nuomos sutarties įsigaliojimo dienos);

18.1.2. Konkurso dalyvio kvalifikaciją įrodantys dokumentai, kaip reikalaujama 14 punkte;

18.1.3. Konkurso paraiškos galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija;

18.1.4. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu Konkurso dalyviui Konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo, kuris veikia ne pagal juridinio asmens įstatus;

18.1.5. nuomojamo sklypo apžiūros protokolo (kaip nurodyta 4 punkte) kopija, jei Konkurso dalyvis dalyvavo apžiūroje, kaip nurodyta 4 punkte;

18.2. B voke turi būti pateikta užpildyta paraiška pagal B paraiškos formą (2 priedas), kurioje nurodomas siūlomas konkretus metinis žemės sklypo nuomos dydis eurais.

19. Vokus su Konkurso paraiškomis Komisija registruoja pažymoje apie Konkurso dalyvius (3 priedas). Šioje pažymoje taip pat nurodomi Konkurso dalyvių eilės numeriai, vokų priėmimo data ir tikslus laikas (valanda ir minutės). Minėti duomenys kartojami ant gauto užklijuoto voko su Konkurso paraiška.

20. Komisija iki Konkurso pradžios neturi teisės atplėšti vokų ir supažindinti kitų asmenų su duomenimis apie įregistruotus Konkurso dalyvius.

21. Konkurso dalyvis iki 15 punkte nurodyto Konkurso paraiškų registravimo laiko pabaigos turi teisę atsisakyti dalyvauti Konkurse, raštu pateikęs Komisijai prašymą grąžinti voką su Konkurso paraiška. Komisija pažymoje apie Konkurso dalyvius įrašo apie atsisakymą dalyvauti Konkurse, nurodo atsisakymo datą ir laiką, Komisijos pirmininkas pasirašo.

22. Konkursui pateikta medžiaga Konkurso dalyviui grąžinama.

23. Įregistruotas Konkurso dalyvis iki 15 punkte nurodyto Konkurso paraiškų registravimo laiko pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką ir Konkurso sąlygų 18 punkte nurodytus dokumentus. Komisija pažymoje apie Konkurso dalyvius įrašo, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir pateiktas naujas vokas, taip pat nurodo naujo voko pateikimo datą ir laiką. Konkurso dalyviui suteikiamas naujas registracijos numeris. Konkurso dalyvio naujas vokas su kita paraiška dalyvauti Konkurse nepriimamas, jeigu Konkurso dalyvis kartu neatšaukia ankstesnio voko su paraiškomis.

24. Vokai su Konkurso paraiškomis registruojami tik 15 punkte nurodytu registravimo laiku.

25. Vokai su Konkurso paraiškomis, gauti paštu dar neprasidėjus registravimo laikui, įregistruojami 15 punkte nurodytą dieną, jiems suteikiami pirmieji registracijos numeriai pagal jų gavimo eiliškumą.

26. Komisija neturi teisės registruoti Konkurso dalyvių, jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti Konkurso pavadinimo arba paštu išsiųsti vokai gaunami pasibaigus 15 punkte nurodytam Konkurso paraiškų registravimo laikui.

27. Jeigu pasibaigus nustatytam registracijos laikui negaunama nė viena paraiška dalyvauti Konkurse, Konkursas gali būti skelbiamas pakartotinai.

 

IV SKYRIUS

KONKURSO PARAIŠKOS GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

 

28. Konkurso dalyvis, užtikrindamas Konkurso paraiškos galiojimą, privalo iki Konkurso paraiškų pateikimo termino pabaigos pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamento (kodas 188708377) sąskaitą LT79 7044 0600 0686 8313 AB SEB banke arba į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitas LT07 7180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 AB DNB banke 5000 (penkių tūkstančių) Eur užstatą arba pateikti 5000 Eur banko garantiją (5 priedas).

29. Konkurso dalyvis Konkurso paraiškos galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (užstato pervedimą patvirtinantį mokėjimo pavedimą) pateikia kartu su paraiška, kaip nurodyta Konkurso sąlygų 16 punkte.

            30. Sumokėdamas Konkurso sąlygų 28 punkte nurodyto dydžio užstatą arba pateikdamas Konkurso paraiškos galiojimo užtikrinimo garantiją, Konkurso dalyvis sutinka, kad Konkurso paraiškos galiojimo užtikrinimo suma jam nebus grąžinama, jei Konkurso dalyvis atliks bent vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

30.1. Konkurso dalyvis atsisako savo paraiškos arba jos dalies (paraiškoje nurodyto nuomos objekto, kitų paraiškoje nurodytų sąlygų), nors paraiškos galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs. Konkurso dalyvis po paraiškų pateikimo termino pabaigos vienašališkai pakeičia savo paraišką;

30.2. laimėjęs žemės sklypo nuomos konkursą, Konkurso dalyvis atsisako pasirašyti žemės sklypo nuomos sutartį pagal Konkurso dokumentuose pateiktą žemės sklypo nuomos sutarties projektą arba atvykęs pasirašyti žemės sklypo nuomos sutartį nepateikia nuomos sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodančio dokumento originalo ir (ar) galiojančio civilinės atsakomybės draudimo poliso originalo (sutarties 6.4.16 punktas). Jei Nuomotojo nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti žemės sklypo nuomos sutarties, laikoma, kad Konkurso dalyvis atsisakė pasirašyti žemės sklypo nuomos sutartį;

30.3. dėl išimtinai nuo Konkurso dalyvio priklausančių aplinkybių Nuomos sutartis nebus sudaryta per 20 darbo dienų nuo kvietimo atvykti pasirašyti Nuomos sutartį išsiuntimo dienos;

30.4. Konkurso dalyvio su paraiška pateikta informacija ir (ar) paraiškoje nurodyti duomenys neatitinka tikrovės arba pateikti dokumentai yra suklastoti.

31. Konkurso paraiškos galiojimo užtikrinimas grąžinamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, jei neįvyko nė viena iš 30 punkte nurodytų aplinkybių, kai:

31.1. pasibaigia Konkurso paraiškos galiojimo laikas;

31.2. sudaroma Nuomos sutartis;

31.3. nutraukiamas Konkursas.

 

V SKYRIUS

VOKŲ ATPLĖŠIMAS IR KONKURSO PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

32. Vokai su Konkurso paraiškomis bus atplėšiami dviejuose Konkurso Komisijos posėdžiuose. Pirmame posėdyje bus atplėšiami bendrieji vokai ir vokai su techninėmis paraiškomis ir kvalifikaciniais dokumentais (techninė paraiška pagal A paraiškos formą, vokas A), kitame posėdyje – vokai su kainomis (finansinė paraiška pagal B paraiškos formą, vokas B), jeigu A paraiškų vertinimo rezultatai bus pakankami dalyvauti antrajame paraiškų (B paraiškų) vertinimo etape (Konkurso dalyvio kvalifikacija atitiks visus 14 punkte išvardytus kvalifikacinius reikalavimus).

33. Vokai A su Konkurso dalyvių paraiškomis bus atplėšiami Komisijos posėdyje
2017 m. ............... d.  ..... val. Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, ... kab.

34. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi Konkurso paraiškas pateikę Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai, pateikę Komisijai teisės aktų reikalavimus atitinkančius įgaliojimus.

35. Vokų su Konkurso paraiškomis atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems Konkurso dalyviams arba jų įgaliotiems atstovams skelbiama:

35.1. Konkurso paraišką pateikusio dalyvio pavadinimas;

35.2. ar yra pateikta Konkurso paraiškos galiojimo garantija;

35.3. ar pateikta Konkurso paraiška yra susiūta, sunumeruota ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinta Konkurso dalyvio antspaudu ir jo įgalioto asmens parašu;

35.4. ar nurodytas Konkurso dalyvio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei paraišką sudarančių lapų skaičius.

36. Apie vokų su Konkurso paraiškomis atplėšimo procedūros metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvavusiems Konkurso dalyviams, jeigu jie tokį pageidavimą išreiškė raštu iki vokų su Konkurso paraiškomis atplėšimo procedūros pradžios.

37. Vokų su Konkurso paraiškomis atplėšimo metu Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems Konkurso dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų paraiškos susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti Komisijos posėdžio metu.

38. Į antrąjį Konkurso paraiškų vertinimo etapą patenka tie Konkurso dalyviai, kurie atitinka visus šių Konkurso sąlygų 14 punkte nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Konkurso dalyvių kvalifikacija turi būti įvertinta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pagrindinio voko atplėšimo dienos. Konkurso dalyvių kvalifikacijos vertinimą atlieka Komisija, jos vertinimo rezultatai nurodomi Komisijos posėdžio protokole. Apie Konkurso dalyvių kvalifikacijos vertinimo rezultatus Konkurso dalyviai informuojami raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų kvalifikacinių reikalavimų vertinimo procedūros pabaigos, nurodant visų Konkurso dalyvių kvalifikacijos vertinimo rezultatus.

39. Konkurso dalyvio paraiška atmetama, jeigu:

39.1. paraišką pateikęs Konkurso dalyvis neatitinka bet kurio iš 14 punkte išvardytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba Komisijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją per Komisijos nustatytą laiko tarpą;

39.2. pateikti ne visi 18 punkte nurodyti dokumentai;

39.3. nepateiktas Konkurso paraiškos galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento originalas (banko garantijos orgininalas);

39.4. dalyvis per Komisijos nustatytą terminą nepateikė Konkurso dalyvio išduoto įgaliojimo asmeniui pasirašyti Konkurso paraišką;

39.5. Konkurso dalyvis pateikia melagingą informaciją, kurią Komisija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, apie jo atitiktį 14 punkte išvardytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

40. Komisija Konkurso dalyvio kvalifikaciją tikrina jam nedalyvaujant.

41. Jeigu Komisija, tikrindama Konkurso dalyvių pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, nustato, kad Konkurso dalyvio pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti Konkurso dalyvio juos papildyti arba paaiškinti per Komisijos nurodytą terminą. Tikslindamas kvalifikaciją, Konkurso dalyvis neturi teisės keisti savo paraiškos. Jeigu iki voko B atplėšimo momento paaiškėja (nustatoma), kad Konkurso dalyvis kvalifikacijos dokumentuose pateikė melagingą informaciją, vokas B neatplėšiamas ir grąžinamas Konkurso dalyviui kartu įteikiant ir Komisijos sprendimą pašalinti tokį Konkurso dalyvį iš Konkurso.

 42. Apie vokų B su Konkurso finansinėmis paraiškomis atplėšimo laiką ir vietą Komisija informuoja tik tuos Konkurso dalyvius, kurių paraiškos pateko į antrąjį vertinimo etapą. Kitų Konkurso dalyvių vokai B su finansinėmis paraiškomis nėra atplėšiami ir Konkurso dalyviai apie tai informuojami raštu, nurodant finansinių paraiškų nevertinimo priežastis ir argumentus.

43. Paraiškos bus vertinamos eurais. Jeigu paraiškose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę Konkurso paraiškų pateikimo termino dieną.

44. Konkurso laimėtoju pripažįstamas tas Konkurso dalyvis, kurio kvalifikacija atitinka minimalius reikalavimus ir kurio pasiūlytas metinis Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypo Liepkalnio g. 172C, Vilniuje, nuomos mokestis yra didžiausias.

 

 

VI SKYRIUS

KONKURSO REZULTATŲ TVIRTINIMAS

 

45. Savivaldybės administracijos direktorius Komisijos teikimu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Komisijos posėdžio, kuriame buvo atplėšti vokai B su kainomis, patvirtina Konkurso rezultatus.

 

 

 

VII SKYRIUS

ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS,

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

 

46. Nuomos sutarties įvykdymas užtikrinamas deramai įforminta 300000 (trijų šimtų tūkstančių) Eur besąlygiška ir neatšaukiama Nuomos sutarties sąlygų įvykdymo banko garantija, atitinkančia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir pateikta Nuomotojui priimtina forma (6 priedas).

47. Nuomininkas privalo užtikrinti nenutrūkstamą Nuomos sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Nuomos sutarties galiojimo laikotarpį, todėl siekdamas toliau vykdyti Nuomos sutarties įsipareigojimus privalo likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų iki garantijos galiojimo termino pabaigos pateikti Nuomotojui naują ne mažesnio dydžio, nei nurodyta 46 punkte, garantiją. Nuomos sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 3 (trys) mėnesiai po Nuomos sutarties galiojimo termino pabaigos. Nuomos sutarties įvykdymo garantija Nuomininko pasirinkimu gali būti pakeičiama 300000 Eur užstatu, pervedamu į Nuomotojo nurodytą sąskaitą.

48. Garantinis įvykis – bet koks Nuomininko prievolių pagal Nuomos sutartį ir (ar) jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

49. Jei Nuomotojas pasinaudoja Nuomos sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu – banko garantija (užstatu), Nuomininkas, siekdamas toliau vykdyti Nuomos sutarties įsipareigojimus, privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Nuomotojas pasinaudojo Nuomos sutarties sąlygų įvykdymo garantija (užstatu), gavimo pateikti naują 46 punkte nurodyto dydžio Nuomos sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (sumokėti 46 punkte nurodyto dydžio užstatą) arba papildomą garantiją (papildyti likusį Nuomotojo nepanaudotą užstatą iki tos sumos) už tą sumą, kuri buvo Nuomotojo panaudota.

50. Nuomotojas per 3 mėnesius po Nuomos sutarties pasibaigimo grąžina Sutarties įvykdymo užtikrinimą Nuomininkui, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus.

51. Nuomos sutarties įvykdymo užtikrinimas taip pat galioja ir netesyboms pagal šią Nuomos sutartį užtikrinti.

52. Nuomotojas turi teisę pasinaudoti Nuomos sutarties įvykdymo užtikrinimu šiais atvejais:

52.1. jei Nuomininkas vykdymo metu sustabdo Nuomos sutarties vykdymą (Veiklą) ne dėl Nuomotojo kaltės ir ne dėl nenugalimos jėgos aplinkybių arba nutraukia Nuomos sutartį (Veiklą) vienašališkai, Nuomotojas turi teisę į visą Nuomos sutarties įvykdymo užtikrinimą;

52.2. jei dėl Nuomininko kaltės Nuomotojas patiria nuostolius, Nuomotojas turi teisę į Nuomos sutarties įvykdymo užtikrinimo dalį, atitinkančią nuostolių dydį;

52.3. jei Nuomininkas neteikia duomenų apie Veiklą Nuomotojui, kaip numatyta Nuomos sutartyje, Nuomotojas turi teisę į visą Nuomos sutarties įvykdymo užtikrinimą.

53. Nuomos sutarties projektas pateiktas Konkurso sąlygų 4 priede.

54. Nuomos sutarties projekto sąlygos yra privalomos Konkurso dalyviams ir sudarant sutartį su Nuomininku keičiamos nebus.

55. Nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kvietimo atvykti pasirašyti Nuomos sutartį išsiuntimo dienos.

56. Atvykęs pasirašyti Nuomos sutartį, Konkurso dalyvis privalo pateikti Nuomos sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodančio dokumento originalą ir galiojančio civilinės atsakomybės draudimo poliso originalą (sutarties 6.4.16 punktas). Nepateikus šių dokumentų, Nuomos sutartis nepasirašoma, o Konkurso dalyviui nebus grąžintas Konkurso paraiškos galiojimo užtikrinimas, kaip nurodyta 30.2 punkte.

 

 

 

 

VIII SKYRIUS

Ginčų dėl Konkurso rezultatų sprendimas

 

57. Ginčai, kilę dėl Konkurso organizavimo ar jo rezultatų, sprendžiami teismine tvarka.

58. Jeigu Konkurso rezultatus teismas pripažįsta negaliojančiais, Konkurso dalyvių nuostoliai neatlyginami.

____________________________

 


Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypo

Liepkalnio g. 172C nuomos tikslinei

statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo,

perdirbimo ir utilizavimo veiklai

konkurso salygų

1 priedas

 

A PARAIŠKOS FORMA

 

TECHNINĖ INFORMACIJA

201_-____-__

 

Konkurso dalyvio pavadinimas ir kodas

 

Konkurso dalyvio adresas

 

 

Atsakingo asmens vardas ir pavardė

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

El. pašto adresas

 

 

Patvirtiname, kad nepriklausomai nuo to, ar dalyvauta sklypo apžiūroje, kaip nurodyta Konkurso sąlygų 4 punkte, ar ne, sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis.

Atsižvelgdami į Konkurso dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame paraišką, sudarytą iš dviejų dalių. Šioje dalyje nurodome informaciją ir duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti Nuomos sutartį.

 

Mūsų paraiška susideda iš šių dalių:

 

Eil. nr.

Paraiškos dalies pavadinimas

 

Trumpas aprašymas

1.

 

 

2.

 

 

 

Kartu su A paraiška pateikiame šiuos kvalifikaciją įrodančius dokumentus:

 

Eil.

nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Puslapio nr. ir lapų skaičius

1.

 

 

 

 

 

 

Užtikrindami Nuomos sutarties įvykdymą pateiksime _______________________________

________________________________________________________________________________

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą)

 

Paraiška galioja iki 20___  m. _________________ d., tačiau pripažinus mūsų pateiktą paraišką laimėjusia paraiška galioja iki Nuomos sutarties įsigaliojimo dienos.

 

 

__________________________________                __________                ________________

 (dalyvio  arba jo įgalioto asmens pareigos)                 (parašas)                    (vardas ir pavardė)   


 

Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypo

Liepkalnio g. 172C nuomos tikslinei

statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo,

perdirbimo ir utilizavimo veiklai

konkurso salygų

2 priedas

 

B PARAIŠKOS FORMA

 

KAINA

 

201_-____-__

 

Konkurso dalyvio pavadinimas ir kodas

 

 

 

Mūsų B paraiškoje yra nurodytas metinis Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypo Liepkalnio g. 172C, Vilniuje, nuomos mokestis, atsižvelgiant į A paraiškoje pateiktus techninius sprendinius.

 

Eil. nr.

Pavadinimas

Kaina

Eur be PVM per metus

1.

Nuomos mokestis už Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypą Liepkalnio g. 172C, Vilniuje

 

Metinis nuomos mokestis be PVM

................................................................... (skaičiais ir žodžiais)

 

Skaičiuojant bendrą nuomos mokestį buvo atsižvelgta į Nuomos sutarties projekte numatytų mokėjimų terminus ir į visus kitus šio Konkurso dokumentų reikalavimus. Į nuomos mokestį įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant draudimo, eksploatavimo, rizikos (taip pat verslo rizikos) išlaidas ir pan.

 

 

 

__________________________________                __________                ________________

 (dalyvio  arba jo įgalioto asmens pareigos)                 (parašas)                    (vardas ir pavardė)


Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypo

Liepkalnio g. 172C nuomos tikslinei

statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo,

perdirbimo ir utilizavimo veiklai

konkurso salygų

3 priedas

 

 

PAŽYMA

APIE VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS SKLYPO LIEPKALNIO G. 172C NUOMOS TIKSLINEI STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO, PERDIRBIMO IR UTILIZAVIMO VEIKLAI KONKURSO DALYVIUS

 

201_-___-__

Vilnius

 

Nuomos objektas:

Žemės sklypas, adresas Liepkalnio g. 172C, Vilnius, unikalus Nr. 0101-0159-0505, kadastro Nr. 0101/0159:505, plotas 46734 (keturiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt keturi) kv. m, tikslinei statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklai.

 

Eil.nr.

Vokų priėmimo data ir tikslus laikas (valanda ir minutės)

Konkurso dalyvio pavadinimas

Siūlomas metinis žemės nuomos mokestis

(Eur)

Konkurso

dalyvio pateiktų dokumentų trūkumai

Pastabos apie dokumentų atšaukimą

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Pirmoji ir antroji skiltys pildomos vokų su Konkurso dokumentais registravimo metu. Kitos skiltys užpildomos vokų su Konkurso dalyvių paraiškomis atplėšimo procedūros metu.

2. Jeigu vokas su Konkurso paraiška gautas paštu, pirmojoje skiltyje įrašoma voko gavimo data. 

 

 

 

Konkurso komisijos pirmininkas

                    

 

 

 

                                                                __________________________   ________________________________

                                                                                     (parašas)                                              (vardas, pavardė) 

 


Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypo

Liepkalnio g. 172C nuomos tikslinei

statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo,

perdirbimo ir utilizavimo veiklai

konkurso salygų

4 priedas

 

ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIS

Vilnius, du tūkstančiai septynioliktų metų ....................... ....... d.

 

            Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), atstovaujama Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus, veikiančio Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 201... m. ............. ........ d. sprendimo Nr. ............... „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypo Liepkalnio g. 172C nuomos tikslinei statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklai konkurso sąlygų tvirtinimo“ pagrindu (toliau vadinama Nuomotoju), ir ....... „..............“ (toliau – Bendrovė), atstovaujama ....................., veikiančio pagal ......................., sudarė šią sutartį.

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Bendrovė, sudarydama šią sutartį, patvirtina, kad:

1.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su šios sutarties dalyku ir kita jos prašymu Nuomotojo pateikta informacija, reikalinga šios sutarties pagrindu statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklai (toliau – Veikla) vykdyti, ir ši pateikta informacija yra pakankama, kad Bendrovė galėtų užtikrinti tinkamą, nepertraukiamą ir visų sutartimi prisiimamų įsipareigojimų ir Veiklos vykdymą bei kokybę;

1.2. turi licencijas, leidimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Veiklai ir įsipareigojimams, numatytiems šioje sutartyje, vykdyti, o leidimą (-us), kuriam (-iems) gauti būtinas naudojimosi Savivaldybės žemės sklypu teisinis pagrindas (sutartis), įsipareigoja gauti teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 1 (vienus) metus nuo šios sutarties sudarymo;

1.3. Bendrovei yra žinoma, kad jai nuomojamame žemės sklype yra pašalinta (užkasta) apie 1500 t asbesto turinčių atliekų.

2. Nuomotojas, siekdamas užtikrinti efektyvią ir aplinkosauginius reikalavimus atitinkančią Veiklą Vilniaus mieste, šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis Bendrovei išnuomoja Nuomotojui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį Liepkalnio g. 172C, Vilniuje, unikalus Nr. 0101-0159-0505, kadastro Nr. 0101/0159:505, plotas 46734 (keturiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt keturi) kv. m (toliau – Žemės sklypas). Remiantis valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis, Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos.

3. Nuomotojas draudžia Bendrovei sklype vykdyti kitokią, nei nurodyta 1.1 punkte, veiklą.

4. Žemės sklypo nuomos terminas yra 10 (dešimt) metų.

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

5. Nuomotojas įsipareigoja:

5.1. pagal perdavimo–priėmimo aktą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Bendrovei šios sutarties 2 punkte nurodytą Žemės sklypą;

5.2. suteikti Bendrovei visą turimą informaciją, reikalingą Veiklai vykdyti.

6. Nuomotojas turi teisę:

6.1. reikalauti, kad Bendrovė vykdytų Veiklą tinkamai pagal teisės aktų ir šios sutarties reikalavimus;

6.2. tikrinti Bendrovės pateiktų dokumentų pagrįstumą ir gauti reikiamus apskaitos dokumentus ir dokumentų nuorašus ar kitus dokumentus, leidžiančius patikrinti Veiklos rezultatų tikrumą;

6.3. kontroliuoti Bendrovės Veiklos kokybę pagal teisės aktų ir šioje sutartyje nustatytus reikalavimus.

6.4. Bendrovė įsipareigoja:

6.4.1. informuoti Nuomotoją apie TIPK leidimo gavimą, pateikiant leidimo su priedais kopiją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po leidimo gavimo dienos;

6.4.2. įregistruoti šią sutartį Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jos sudarymo;

6.4.3. pradėti Veiklą ne vėliau kaip per 1 mėnesį po TIPK leidimo gavimo;

6.4.4. apie Veiklos pradžią informuoti Nuomotoją, nurodant darbo valandas, asmens, atsakingo už šios sutarties vykdymą, kontaktus;

6.4.5. savo lėšomis ir rizika atlikti Žemės sklypo tvarkymo darbus, įrengti privažiuojamąjį kelią prie Žemės sklypo (jeigu jo nėra), aptverti Žemės sklypą (neliečiant esamos tvoros) ir atlikti darbus, privalomus atlikti pagal gauto TIPK leidimo sąlygas. Kilnojamuosius daiktus, medžiagas ir išmontuojamus mechanizmus, naudotus Veikloje, pasiimti savo nuosavybėn ir išvežti iš Žemės sklypo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po šios sutarties pabaigos;

6.4.6. Žemės sklypą naudoti tik pagal tiesioginę paskirtį (statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklai vykdyti);

6.4.7. užtikrinti Žemės sklypo (aikštelės ir joje vykdomos veiklos) apsaugą;

6.4.8. priimti rūšiuoti ir perdirbti statybos ir griovimo atliekas, įvardytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių atliekų klasifikatoriuje kodu 17 00 (17 01–17 05);

6.4.9. priimti rūšiuoti ir perdirbti asbesto turinčias atliekas (kodas 17 06), jeigu tokioms atliekoms šalinti yra teisės aktų nustatyta tvarka gauti visi būtini leidimai ir yra Nuomotojo išankstinis sutikimas;

6.4.10. neįkeisti Žemės sklypo nuomos teisės be Nuomotojo sutikimo;

            6.4.11. sutvarkyti Žemės sklypą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus iki šios sutarties galiojimo termino pabaigos arba jos nutraukimo prieš terminą dienos;

6.4.12. mokėti Nuomotojui Žemės sklypo nuomos konkurso pasiūlyme nurodytą kainą šioje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

6.4.13. vykdyti priimamų, perdirbamų, išrūšiuotų, realizuotų ir utilizuotų statybos ir griovimo atliekų apskaitą;

6.4.14. kas ketvirtį teikti Nuomotojui informaciją apie priimtas, perdirbtas, realizuotas ir utilizuotas statybos ir griovimo atliekas Nuomotojo prašoma forma;

6.4.15. nesuderinusi su Nuomotoju, nenutraukti Veiklos ilgiau kaip 1 mėnesiui;

6.4.16. visam šios sutarties galiojimo laikotarpiui apdrausti Veiklą Žemės sklype civilinės atsakomybės draudimu ne mažesne kaip 100000 Eur suma;

6.4.17. nesubnuomoti Žemės sklypo ir nesuteikti teisės juo naudotis tretiesiems asmenims kitais būdais;

6.4.18. Sutarčiai pasibaigus grąžinti Žemės sklypą Nuomotojui visiškai sutvarkytą nepaliekant jame jokių atliekų, išskyrus tas atliekas, kurias Nuomotojas leido pašalinti (užkasti) Žemės sklype šioje sutartyje nustatyta tvarka;

6.4.19. išregistruoti šią sutartį iš Nekilnojamojo turto registro ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jos pasibaigimo.

6.5. Bendrovė turi teisę:

6.5.1. taikyti savarankiškai nustatytus statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo įkainius tretiesiems asmenims;

6.5.2. nustatyta tvarka gavusi visus būtinus leidimus, statyti laikinus ir nesudėtingus statinius ir įrenginius, būtinus Veiklai užtikrinti. Kitų statinių statyba draudžiama. Visi pastatyti ir neišmontuoti statiniai ir įrenginiai, pasibaigus šiai sutarčiai, neatlygintinai pereina Nuomotojo nuosavybėn.

III. MOKĖJIMAI

 

7. Bendrovė moka už Žemės sklypą ................... Eur nuomos mokestį per metus be PVM.

8. Nuomos mokestis išlieka toks pats visą šios sutarties galiojimo laikotarpį. Bendrovės patirtos išlaidos (privalomos pagal TIPK leidimą, būtinos Veiklai užtikrinti, padidėję ar atsiradę nauji mokesčiai, rinkliavos ir kt.) neturi jokios įtakos nuomos mokesčio dydžiui. Jokios Nuomininko patirtos išlaidos ir investicijos nėra atlyginamos (kompensuojamos). Nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti ir privalu jį mokėti nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, per kurį Nuomininkui buvo išduotas TIPK leidimas. Nuomos mokestis mokamas ketvirčiais, pervedant į Nuomotojo kaupiamąją sąskaitą (LT......................) ¼ dalį metinio nuomos mokesčio už praėjusį ketvirtį ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos.

            9. Metinis Žemės sklypo nuomos mokestis kartą per metus (kiekvienų kalendorinių metų pradžioje) yra indeksuojamas pagal vartotojų kainų indeksą, vertinant vidutinius metinius vartotojų kainų pokyčius.

10. Bendrovė moka kitus įstatymais ar įstatymų lydimaisiais teisės aktais nustatytus ir Bendrovei / Nuomotojui privalomus mokėti mokesčius ir mokėjimus tuos mokėjimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. VEIKLOS KONTROLĖ

 

11. Nuomotojas turi teisę tikrinti, ar Bendrovė tinkamai vykdo šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, reikalauti ir gauti prašomus pateikti dokumentus, informaciją ir kt. duomenis, būtinus šios sutarties tinkamo vykdymo kontrolei atlikti. Patikrinimų kiekis, dažnis ir mastas yra neribojamas, tačiau jų skaičius, atlikimo forma, trukmė, pradžios ir pabaigos laikas turi netrikdyti Bendrovės Veiklos Žemės sklype. Patikrinimo metu surašomas patikrinimo (apžiūros) aktas, kurį pasirašo Nuomotojo ir Bendrovės atstovai, dalyvavę patikrinime (apžiūroje).

12. Bendrovė įsipareigoja leisti Nuomotojo atstovams tikrinti Bendrovės Veiklą Žemės sklype.

13. Nuomotojo atstovai įsipareigoja neatskleisti sužinotų Bendrovės komercinių paslapčių, jeigu jos nesusijusios su šios sutarties ar Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimu.

14. Nuomotojo atstovai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo patikrinimo pabaigos raštu informuoja Bendrovę apie tikrinimo išvadas, nurodant šios sutarties nuostatų pažeidimus, jeigu tokių nustatyta. Pažeidimai turi būti pašalinti (nutraukti) per Nuomotojo nurodytą terminą.

15. Nuomotojas gali pateikti Bendrovei pasiūlymus dėl vykdomos Veiklos, teikiamų paslaugų skaičiaus ir kokybės gerinimo. Pateikiami pasiūlymai yra rekomendacinio pobūdžio.

16. Kartą per metus (pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 1 d.) Bendrovė parengia ir pateikia Nuomotojui metų veiklos ataskaitą, kur pateikiama esminė informacija apie Bendrovės per praėjusius metus Žemės sklype vykdytą Veiklą, įvykusius pokyčius, kita šia Veikla susijusi informacija.

17. Bendrovė įsipareigoja skelbti informaciją apie vykdomą Veiklą, kitą aktualią informaciją specialiai sukurtoje interneto svetainėje ir kitaip viešinti teikiamas statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo paslaugas, siūlomus įkainius, užtikrinti paslaugų teikimo skaidrumą.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

18. Jeigu Bendrovė nesumoka nuomos mokesčio šioje sutartyje nustatytu laiku, ji moka delspinigius – 0,02 procento nuo priklausančios mokėti sumos (be delspinigių) už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.

19. Jeigu Bendrovė nevykdo įsipareigojimų, taikomos šios sankcijos:

19.1. už priimamų, perdirbamų, išrūšiuotų, realizuotų ir utilizuotų statybos ir griovimo atliekų apskaitos nevykdymą – 1000 Eur bauda už kiekvieno pažeidimo atvejį;

19.2. už kitų, nei nurodyta šios sutarties 6.4.8 ir 6.4.9 punktuose atliekų priėmimą, – 500 Eur bauda už kiekvieno pažeidimo atvejį;

19.3. už Bendrovės veiklos Žemės sklype civilinės atsakomybės draudimo poliso neturėjimą ar jo nepratęsimą laiku – 500 Eur bauda už kiekvieną uždelstą dieną;

19.4. nevykdant kitų šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų – 10 proc. metinio nuomos mokesčio dydžio bauda už kiekvieno įsipareigojimo nevykdymą.

20. Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Bendrovės nuo įsipareigojimų vykdymo ir pažeidimų pašalinimo.

21. Bendrovei nesumokėjus baudos, numatytos šios sutarties 19.1–19.4 punktuose per Nuomotojo nurodytą terminą, Nuomotojas pasinaudoja atitinkamu sutarties įvykdymo užtikrinimu (garantija), numatytu šios sutarties 28 punkte, arba baudos dydžiui proporcinga jo dalimi.

 

VI. NENUGALIMA JĖGA

 

22. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir ją patyrusios šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsdama pranešė kitai šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimams vykdyti.

23. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šios sutarties šalies veiklai įtakos turėjusios aplinkybės, į kurių atsiradimo tikimybę šalys, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą). Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies atstovai pažeidžia savo prievoles.

 

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR PASIBAIGIMAS

 

24. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:

24.1. šalių susitarimu;

24.2. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

25. Nuomotojas gali vienašališkai nutraukti šią sutartį, apie tai raštu įspėdamas Bendrovę ne vėliau kaip prieš 1 (vieną)  mėnesį, jeigu:

25.1. Bendrovė laiku nemoka žemės nuomos mokesčio;

25.2. Bendrovė naudoja išsinuomotą Žemės sklypą ne pagal jo tiesioginę paskirtį;

25.3. Bendrovė daugiau kaip 1 mėnesį po TIPK leidimo gavimo vėluoja pradėti Veiklą;

25.4. nesuderinusi su Nuomotoju, Bendrovė nutraukia Veiklą ilgiau kaip 1 mėnesiui;

25.5. Žemės sklypas neprižiūrimas, todėl nėra tinkamas naudoti pagal paskirtį ir (ar) neatitinka jam keliamų aplinkosaugos reikalavimų ir Bendrovė per Nuomotojo nustatytą terminą šių pažeidimų nepašalina;

25.6. Bendrovė šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepateikia 29 punkte nurodytos garantijos arba šios sutarties 30 punkte minimos (minimų) naujos (naujų) ir (ar) papildomos (papildomų) garantijos (garantijų);

25.7. Bendrovės Veikla Žemės sklype neatitinka galiojančio TIPK leidimo;

25.8. Žemės sklype Bendrovė laiko daugiau, negu leidžia teisės aktai (TIPK leidimas), atliekų ir (ar) kitokios rūšies atliekų, negu leidžia galiojantys Bendrovei išduoti leidimai (TIPK leidimas) ir ši sutartis, ir nepašalina šio (-ių) pažeidimo (-ų) per Nuomotojo ar kompetentingos kontroliuojančios institucijos nustatytą terminą;

25.9. nepateikia galiojančio civilinės atsakomybės draudimo poliso, kaip nurodyta 6.4.16 punkte;

25.10. per 1 (vienus) metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos Bendrovė negauna TIPK leidimo priimti rūšiuoti, perdirbti ir utilizuoti statybos ir griovimo atliekų, nurodytų sutarties 6.4.8 punkte.

26. Šią sutartį nutraukus bet kuriuo iš 25 punkte numatytų atvejų, perdavimo–priėmimo aktas nesurašomas, Žemės sklypas laikomas grąžintu Nuomotojui nuo kitos dienos po šios sutarties pasibaigimo.

27. Ginčai, kilę dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami derybomis, o šalims nesutarus ilgiau kaip 6 mėnesius – įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal Nuomotojo buveinės vietą.

 

VIII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

 

            28. Šios sutarties įvykdymas yra užtikrintas 300000 Eur banko garantija (pagal Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypo Liepkalnio g. 172C nuomos tikslinei statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklai konkurso sąlygų 6 priedą), kuri yra neatsiejamas šalių pasirašytos šios sutarties 4 priedas.

            29. Bendrovė privalo užtikrinti nenutrūkstamą šios sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą sutarties galiojimo laikotarpį, todėl siekdama toliau vykdyti šios sutarties įsipareigojimus privalo likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų iki garantijos galiojimo termino pabaigos pateikti Nuomotojui naują garantiją ne mažesnės sumos, kaip nurodyta 28 punkte. Šios sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 3 (trys) mėnesiai po sutarties galiojimo termino pabaigos. Šios sutarties įvykdymo garantija Bendrovės pasirinkimu gali būti pakeičiama 300000 Eur užstatu, pervedamu į Nuomotojo nurodytą sąskaitą.

            30. Jei Nuomotojas pasinaudoja šios sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu – banko garantija (užstatu), Bendrovė, siekdama toliau vykdyti šios sutarties įsipareigojimus, privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Nuomotojas pasinaudojo šios sutarties sąlygų įvykdymo garantija (užstatu), gavimo pateikti naują 28 punkte nurodyto dydžio sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (sumokėti 28 punkte nurodyto dydžio užstatą) arba papildomą garantiją (papildyti likusį Nuomotojo nepanaudotą užstatą iki tos sumos) už tą sumą, kuri buvo Nuomotojo panaudota.

31. Garantinis įvykis – bet koks Bendrovės prievolių pagal šią sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

 

IX. KITOS SĄLYGOS

 

32. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

33. Sutartį galima keisti ar papildyti tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu. Sutartis teisės aktų nustatyta tvarka gali būti keičiama (pildoma) tik esant Nuomotojo (Savivaldybės tarybos) pritarimui.

34. Sutartyje numatyta Veikla Žemės sklype gali būti pradėta vykdyti nuo TIPK leidimo gavimo dienos.

35. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

36. Ši sutartis aiškinama ir taikoma kompleksiškai su Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypo Liepkalnio g. 172C nuomos tikslinei statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklai konkurso sąlygomis, todėl Bendrovės sutartiniais įsipareigojimais laikomi ir šioje sutartyje neįvardytos Bendrovės prievolės, nurodytos konkurso sąlygose.

37. Sutartį Nekilnojamojo turto registe registruoja Nuomininkas savo lėšomis.

38. Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir šios sutarties nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

 

X. SUTARTIES PRIEDAI

 

1 priedas. Žemės sklypo Liepkalnio g. 172C, Vilniuje, perdavimopriėmimo aktas.

2 priedas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie žemės sklypą.

3 priedas. Žemės sklypo planas.

4 priedas. Nuomos sutarties įvykdymo užtikrinimas.

 

XI. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI

 

Nuomotojas:

 

Vilniaus miesto savivaldybė

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Kodas 188710061

PVM kodas LT887100610

A. s. LT43 4010 0424 0387 9798

AB DNB banko kodas 40100

Tel. +370 5 211 2616

Faks. +370 5 211 2222

 

Miesto ūkio ir transporto departamento

direktorius

________________________________

 

A. V.

Bendrovė:

 

.... „........................“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

___________________________________

 

A. V.

 


Žemės sklypo

nuomos sutarties

1 priedas

 

 

ŽEMĖS SKLYPO LIEPKALNIO G. 172C, VILNIUJE,

PERDAVIMO PRIĖMIMO AKTAS

 

201_ m. _________  __ d.

Vilnius

 

Vadovaudamosi Žemės sklypo nuomos sutartimi, pasirašyta 201_ m. _______ __ d., Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus, veikiančio Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 201.. m. ............. ... d. sprendimo Nr. ........... „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypo Liepkalnio g. 172C nuomos tikslinei statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklai konkurso sąlygų tvirtinimo“ pagrindu, perdavė, o ..... „................“ (toliau – Bendrovė) (kodas ........), atstovaujama ............, veikiančio pagal ......., priėmė žemės sklypą, unikalus Nr. 0101-0159-0505, kadastro Nr. 0101/0159:505, plotas 46734 (keturiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt keturi) kv. m, esantį Liepkalnio g. 172C, Vilniuje, tikslinei statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklai.

 

 

Perdavė:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto ūkio ir transporto

departamento direktorius        _________________________                      ................................

A. V.

 

 

Priėmė:

__________________________                    .................................

A. V.


 

Žemės sklypo

nuomos sutarties

2 priedas

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ.


 

Žemės sklypo

nuomos sutarties

3 priedas

 

 

 ŽEMĖS SKLYPO PLANAS


 

Žemės sklypo

nuomos sutarties

4 priedas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

 

 

NUOMOS SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJA

 

201_ m. ______ __ d. Nr. _____

_________________

(miesto pavadinimas)

 

_____________________________ (toliau – Klientas), pranešė, kad laimėjo Vilniaus miesto 

    (kliento pavadinimas, adresas)

savivaldybės administracijos, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, (toliau – Garantijos gavėjas) Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo Liepkalnio g. 172C, Vilniuje, tikslinei statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai nuomos konkursą ir yra pakviestas sudaryti žemės sklypo Liepkalnio g. 172C, Vilniuje (unikalus Nr. 0101-0159-0505, kadastro Nr. 0101/0159:505), nuomos sutartį tikslinei statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklai (toliau – Sutartis).

__________ bankas, atstovaujamas ____________________ filialo, ___________ (toliau –

(pavadinimas)                                     (banko filialo pavadinimas)             (adresas)            

Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip ____ (_________________________) Eur per 5 darbo dienas, gavęs pirmą

                                    (suma žodžiais, valiutos pavadinimas)

rašytinį Garantijos gavėjo reikalavimą (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ___, sumokėti jame nurodytą sumą, ir patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Banko antspaudu 201__ m. ______________ ____ d.

(garantijos išdavimo data)

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 201_ m. _______ __ d. – 1 metus ir 3 (tris) mėnesius, skaičiuojant nuo šios garantijos išdavimo dienos.

Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas pirmiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški.

2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad pagrindo pasinaudoti Sutartyje numatyta Garantija nebuvo.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti pirmiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir neatleis Banko nuo visų įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

 

 

 

A. V.   ____________________        __________________            _______________________

            (įgalioto asmens pareigos)                              (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

 


Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypo

Liepkalnio g. 172C nuomos tikslinei

statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo,

perdirbimo ir utilizavimo veiklai

konkurso salygų

5 priedas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

 

KONKURSO PARAIŠKOS GALIOJIMO GARANTIJOS FORMA

 

201_ m. ______ __ d. Nr. ___

________________

(miesto pavadinimas)

 

____________________ (toliau – Klientas), pateikė pasiūlymą dalyvauti _______________

            (kliento pavadinimas, adresas)                                                                                (konkurso pavadinimas)

nuomos konkurse.

__________bankas, atstovaujamas __________________ filialo ______ (toliau – Garantas),

(pavadinimas)                                              (banko filialo pavadinimas)                  (adresas)

šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (toliau – Garantijos gavėjas), (_____________________) per 5 darbo dienas, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą (suma žodžiais, valiutos pavadinimas)

mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ___. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias toliau nustatytas sąlygas:

1.    1. Klientas atsisako savo paraiškos arba jos dalies (paraiškoje nurodyto nuomos objekto, kitų paraiškoje nurodytų sąlygų), nors paraiškos galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs. Klientas po paraiškų pateikimo termino pabaigos vienašališkai pakeičia savo paraišką.

2. Laimėjęs žemės sklypo nuomos konkursą Klientas atsisako pasirašyti žemės sklypo nuomos sutartį pagal konkurso dokumentuose pateiktą žemės sklypo nuomos sutarties projektą arba atvykęs pasirašyti žemės sklypo nuomos sutartį nepateikia nuomos sutarties įvykdymo užtikrinimo įrodančio dokumento originalo ir (ar) galiojančio civilinės atsakomybės draudimo poliso originalo. Jei Garantijos gavėjo nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti žemės sklypo nuomos sutarties, laikoma, kad Klientas atsisakė pasirašyti žemės sklypo nuomos sutartį.

3. Dėl išimtinai nuo Kliento priklausančių aplinkybių nuomos sutartis nebus sudaryta per 20 darbo dienų nuo kvietimo atvykti pasirašyti nuomos sutartį išsiuntimo dienos.

4. Kliento su paraiška pateikta informacija ir (ar) paraiškoje nurodyti duomenys neatitinka tikrovės arba pateikti dokumentai yra suklastoti.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu 201__ m. _______________________ ____ d.

(garantijos išdavimo data)

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Ši garantija galioja iki 201__ m. ________________ ____ d.

Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas pirmiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški.

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad pagrindo pasinaudoti pasiūlymo galiojimo garantija nebuvo.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti pirmiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

 

 

A. V.   ____________________        _______________      _______________________

            (įgalioto asmens pareigos)                              (parašas)                     (vardas ir pavardė)

 


Vilniaus miesto savivaldybės žemės sklypo

Liepkalnio g. 172C nuomos tikslinei

statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo,

perdirbimo ir utilizavimo veiklai

konkurso salygų

6 priedas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

 

NUOMOS SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

 

201_ m. ______ __ d. Nr. _____

_________________

(miesto pavadinimas)

 

____________________________ (toliau – Klientas), pranešė, kad laimėjo Vilniaus miesto

(kliento pavadinimas, adresas)

savivaldybės administracijos, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, (toliau – Garantijos gavėjas) Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo Liepkalnio g. 172C, Vilniuje, tikslinei statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai nuomos konkursą ir yra pakviestas sudaryti žemės sklypo Liepkalnio g. 172C, Vilniuje (unikalus Nr. 0101-0159-0505, kadastro Nr. 0101/0159:505), nuomos sutartį tikslinei statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklai (toliau – Sutartis).

__________ bankas, atstovaujamas ____________________ filialo, ___________ (toliau –

(pavadinimas)                                     (banko filialo pavadinimas)             (adresas)                        

Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip ____ (_________________________) Eur per 5 darbo dienas, gavęs pirmą

                                    (suma žodžiais, valiutos pavadinimas)

rašytinį Garantijos gavėjo reikalavimą (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ___, sumokėti jame nurodytą sumą, ir patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Banko antspaudu 201__ m. ______________ ____ d.

(garantijos išdavimo data)

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 201_ m. _______ __ d. – 1 metus ir 3 (tris) mėnesius, skaičiuojant nuo šios garantijos išdavimo dienos.

Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas pirmiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški.

2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad pagrindo pasinaudoti Sutartyje numatyta Garantija nebuvo.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti pirmiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir neatleis Banko nuo visų įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

 

 

 

A. V.   ____________________        __________________            _______________________

            (įgalioto asmens pareigos)                              (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-829 - 2017-02-22
DĖL TARYBOS 2017-01-11 SPRENDIMO NR. 1-792 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS SKLYPO LIEPKALNIO G. 172C NUOMOS TIKSLINEI STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO, PERDIRBIMO IR UTILIZAVIMO VEIKLAI KONKURSO SĄLYGŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią