Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-404 2017-02-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-12 ĮSAKYMO NR. 30-1970 <br> „DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-12 ĮSAKYMO NR. 30-1970

„DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

 2017 m. vasario 28 d. Nr.  30-404

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

             k e i č i u:

             1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 30-1970 „Dėl pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso organizavimo“     1 punktu patvirtintus Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatus:

             1.1. išdėstau 3 punktą taip:

  „3. Konkursą vykdo Investicijų plėtros komisija (toliau – konkurso komisija), sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Organizacinį darbą (susirašinėjimą su konkurso dalyviais, informacijos parengimą ir kt.) atlieka Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – Licencijavimo ir leidimų skyrius). Konkursas yra atviras.“;

1.2. išdėstau 7 punktą taip:

 „7. Konkrečias pramoginių įrenginių vietas ir schemas, nurodydamas jų ribas, plotus ir reikalavimus, parengia Miesto plėtros departamentas ir pateikia konkurso komisijai. Pramoginių įrenginių konkurso skelbimo tekstą parengia Licencijavimo ir leidimų skyrius ir pateikia konkurso komisijai.“;

 1.3. išdėstau 10 punktą taip:

 „10. Konkurso dalyviai su dokumentais (konkurso nuostatais) gali susipažinti Savivaldybės interneto puslapyje www.vilnius.lt. Konkurso dalyviai, susipažinę su konkurso nuostatais ir pageidaujantys dalyvauti konkurse, skelbime ir konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia Interesantų aptarnavimo skyriui reikalingus dokumentus užklijuotame voke (ant kurio  negali būti jokių žymų, leidžiančių nustatyti dalyvį). Ant tokio voko turi būti užrašas „Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursui“. Vokas, ant kurio bus nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, prekės ženklas ar kita žyma, leidžiantys identifikuoti ar numanyti konkurso dalyvį, neatplėšiamas ir grąžinamas voką atsiimti atvykusiam konkurso dalyviui arba jam atvykus dalyvauti konkurso komisijos posėdyje, kuriame atplėšiami vokai. Apie nepriimtą ir grąžinamą voką konkurso dalyvis turi būti informuotas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu jo  kontaktiniai duomenys yra žinomi, neatplėšus voko, nurodant, kad voką jis taip pat gali atsiimti ir konkurso komisijos posėdyje, kuriame bus atplėšiami kiti vokai, jeigu toks konkurso dalyvis nepageidauja iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti pasiūlymą pagal reikalavimus užpildytame voke. Jeigu tokio konkurso dalyvio  kontaktiniai duomenys nenustatyti, apie neatplėštą ir grąžinamą voką nurodoma konkurso komisijos posėdžio, kuriame buvo atplėšiami kiti vokai, protokole.“;

 1.4. išdėstau 11 punktą taip:

 „11. Konkursiniame pasiūlyme (pagrindiniame voke) esantys dokumentai (su priedais) turi būti susiūti, sunumeruoti, pasirašyti juridinio asmens vadovo ir patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose.“;

 1.5. išdėstau 12.2 punktą taip:

 „12.2. išrašas iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro, kuriame turėtų būti ši informacija apie įmonę: registracijos data, veiklos tikslai ir rūšys, vadovas, informacija, ar įmonei nėra iškelta bankroto byla;“

 1.6. išbraukiu 12.3 ir 14.2 punktus;

 1.7. išdėstau 15 punktą taip:

 „15. Konkursui pateikti dokumentai konkurso dalyviui negrąžinami. Jeigu vokas su konkursui teikiamais dokumentais gaunamas pavėluotai, jis neregistruojamas ir tuo atveju, jeigu yra teikiamas tiesiogiai, iš karto grąžinamas jį teikiančiam asmeniui neatplėštas. Tuo atveju, jeigu vokas su konkursui teikiamais dokumentais siunčiamas paštu, siuntėjas turi teisę jį atsiimti per 1 mėnesį nuo galutinio konkursinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Siuntėjui neatsiėmus voko, jis naikinamas neatplėštas teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.“;

 1.8. išdėstau 16 punktą taip:

 „16. Konkurso organizavimo metu gauta informacija yra neskelbiama ir neteikiama tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.“;

 1.9. išdėstau 17 punktą taip:

 „17. Konkursui pateikti dokumentai konkurso organizavimo laikotarpiu ir penkerius metus jam pasibaigus yra saugomi Licencijavimo ir leidimų skyriuje.“;

 1.10. išdėstau 18 punktą taip:

„18. Pasibaigus paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminui, konkurso komisija tą pačią dieną atvirame konkurso komisijos posėdyje (apie kurio datą ir laiką buvo pranešta konkurso skelbimo tekste) atplėšia pateiktus konkursinių pasiūlymų vokus. Teisę dalyvauti atplėšiant vokus turi visi laiku pasiūlymus pateikę dalyviai ar jų įgalioti atstovai. Konkurso komisijos pirmininkas, leidęs dalyviams įsitikinti, kad vokai nėra sugadinti, atplėšia vokus. Konkurso komisijos pirmininkas paskelbia dalyvio pavadinimą ir pageidaujamą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais vietą.“;      

 1.11. išdėstau 23 punktą taip:

„23. Antrame konkurso komisijos posėdyje, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per
7 kalendorines dienas nuo pirmojo konkurso komisijos posėdžio protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos, atplėšiamas (-i) konkurso dalyvio (-ių) pateiktas (-i) vokas (-ai),
kuriame (-iuose) yra nurodytas siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis metams.“;

1.12. išdėstau 27 punktą taip:

„27. Licencijavimo ir leidimų skyrius privalo saugoti visų konkurso laimėtojų visus pateiktus dokumentus visą konkurso organizavimo laikotarpį ir penkerius metus jam pasibaigus.“;

1.13. išdėstau 29 punktą taip:

„29. Konkurso rezultatai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo antro konkurso komisijos posėdžio protokolo pasirašymo ir  užregistravimo dienos. Patvirtinus konkurso laimėtoją, Licencijavimo ir leidimų skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas registruotu laišku informuoja konkurso laimėtoją ir visus konkurso dalyvius apie leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimo procedūrą ir tam būtinus pateikti dokumentus.“;

1.14. išdėstau 30 punktą taip:

„30. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su konkurso rezultatais, turi teisę pateikti skundą Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai. Visi skundai dėl konkurso rezultatų išnagrinėjami ir apie priimtus sprendimus konkurso dalyviai informuojami Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka.“;

1.15. išbraukiu 31 punktą.

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 30-1970 „Dėl pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso organizavimo“ 1 punktu patvirtintų Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatų l priedą ir vietoj žodžių „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui“ įrašau žodžius „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui“.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Į pradžią