Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1474 2017-06-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „001LITHIUM X“

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „001LITHIUM X“

 

 2017 m. birželio 15 d. Nr.  30-1474

Vilnius

 

 

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai „Great Rocket“ kartu su viešąja įstaiga Vilniaus kino biuru filmuoti filmą „001Lithium X“ (prireikus ir suderinus nustatyta tvarka apsitverti ir naudoti automobiliams stovėti skirtas vietas ir pastatyti filmavimo įrangą ant šaligatvių):

1.1. 2017 m. birželio 18 d. 8–21 val. šalia pastato Savanorių g. 176 pastatant 2 palapines;

1.2. nuo birželio 25 d. 17 val. iki birželio 26 d. 4 val. šalia pastato Lvovo g. 25 pastatant
6 filmavimo automobilius Lvovo gatvėje šalia minėto pastato;

1.3. nuo birželio 27 d. 21 val. iki birželio 28 d. 5 val. šalia pastato Lvovo g. 53 draudžiant transporto eismą Lvovo gatvėje nuo pastato Lvovo g. 53 iki Lvovo g. 41 ir draudžiant sustoti ir stovėti automobiliams minėtoje Lvovo gatvės dalyje;

1.4. birželio 28 d. 18–19 val. šalia pastato Lvovo g. 53 trumpam (iki 5 min.) draudžiant transporto eismą Lvovo gatvėje nuo pastato Lvovo g. 53 iki Lvovo g. 41 ir draudžiant sustoti ir stovėti automobiliams minėtoje Lvovo gatvės dalyje;

1.5. nuo birželio 28 d. 19 val. iki birželio 29 d. 5 val., nuo birželio 29 d. 19 val. iki birželio 30 d. 5 val. ir nuo birželio 30 d. 19 val. iki liepos 1 d. 5 val. filmuoti šalia pastato  Lvovo g. 53 draudžiant transporto eismą Lvovo gatvėje nuo pastato Lvovo g. 53 iki Lvovo g. 41.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius (viešają įstaigą „Great Rocket“):

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti, kad visų filmavimų metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

2.3. sudaryti sutartį, kad pasibaigus kiekvienam filmavimui per vieną valandą būtų sutvarkyta teritorija, surinktos ir išvežtos šiukšlės, bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti filmavimų metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.4. sudaryti sutartį su saugos tarnyba dėl saugumo ir eismo tvarkos pakeitimų užtikrinimo filmavimų metu;

2.5. filmuoti netrikdant šalia esančių įmonių, įstaigų ar organizacijų darbo, neužstojant privažiuoti ir įeiti į pastatus skirtų kelių, o filmavimų vietą ir laiką šalia jų papildomai suderinti su jų administracijomis ir gyventojais;

2.6. užtikrinti, kad filmavimų metu nebūtų sugadintas grindinys ir veja, o esant žalai ją atlyginti;

2.7. filmavimus organizuoti neperžengiant privačių sklypų ribų be šių sklypų savininkų sutikimo;

2.8. esant poreikiui mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę filmavimų vietose ir jų prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.9. filmavimų metu eismo draudimo vietose užtikrinti galimybę įvažiuoti ir išvažiuoti gyventojams, aptarnaujančiam transportui ir specialiosioms tarnyboms;

2.10. filmavimus organizuoti netrikdant viešojo transporto eismo;

2.11. išplatinti informaciją apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams;

2.12. numatyti ir su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.13. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.14. pagal parengtą ir su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinus kelio ir informacinius ženklus;

2.15. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.16. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.17. gatvių apšvietimo išjungimą ir įjungimą suderinti su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ ir pasirašyti sutartį dėl paslaugų teikimo apmokėjimo;

2.18. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką filmavimų metu.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus filmavimų metu.

Šis įsakymas (leidimas) per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui  (Žygimantų g. 2,  LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

        

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Į pradžią