Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1012 2017-06-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 14 d. Nr. 1-1012

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies     36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles:

1. Išdėstyti 5.6 punktą taip:

„5.6.  renginys – koncertas, festivalis, šventė, ceremonija, minėjimas, paroda, eitynės, varžybos, mugė, reklaminė, pramoginė, socialinė, meninė ar kitokio pobūdžio akcija, filmo, reklamos, audiovizualinio kūrinio filmavimas, fotosesija, statinių ir (ar) paminklų apšvietimas ar kitas tam tikrą laiką trunkantis asmens organizuotas žmonių susibūrimas viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, skirtas tenkinti kultūrinius, sporto, verslo, socialinius ar kitus poreikius. Renginiais nelaikomi asmeninio pobūdžio žmonių susibūrimai (vestuvės, krikštynos, gimtadieniai, mergvakariai, bendraturčių susirinkimai ir pan.), meninių ar kitokio pobūdžio instaliacijų, parodų, skulptūrų, mažosios architektūros ar miesto puošybos objektų, čiuožyklų įrengimas. Renginiai pagal pobūdį skirstomi:

5.6.1.   koncertai – renginiai, kuriuose elektros energiją naudojančia garso atkūrimo ir (ar) stiprinimo įranga viešai atliekama muzika;

5.6.2.   sporto renginiai – renginiai, kuriuose vyksta sporto varžybos ar kitos rungtys, skatinamas sportas, sveikas gyvenimo būdas ir pan.;

5.6.3.   komerciniai renginiai – renginiai, į kuriuos patekimas yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos (renginio metu pardavinėjamos prekės, paslaugos, produkcija ar gaminiai). Prie komercinių renginių priskiriamos reklaminės akcijos, reklamų (išskyrus socialines), vaizdo klipų filmavimas, fotosesijos;

5.6.4.   miesto ar valstybinės reikšmės renginiai – savivaldybių, jų struktūrinių padalinių ar valstybės institucijų ar įstaigų organizuojami renginiai;“.

2. Išdėstyti 7.3 punktą taip:

„7.3. šienauti pievas, vejas, kelkraščius, skiriamąsias juostas, griovius ir kitas teritorijas, kuriose auga žolė, piktžolės ar invazinės rūšies augalai (Sosnovskio barščiai). Savivaldybės administracijos atsakingas padalinys invazinės rūšies augalų (Sosnovskio barščių) naikinimo darbus organizuoja Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;“.

3. Papildyti 71 punktu ir išdėstyti jį taip:

„71. Statinio naudotojas (bendrojo naudojimo objektų valdytojas) privalo:

71.1. šalinti ledą, šlapio ar sušalusio sniego ir ledo masę nuo statinių stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų, o vykdydamas šiuos darbus aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti komunikacijos ryšių ar elektros tinklų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų, radijo ar televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų;

71.2. aptverti arba kitomis priemonėmis užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės pastatus (atskiras jų dalis, patalpas) ar kaupti juose atliekas;

71.3. tvarkyti, valyti, remontuoti, dažyti ir prižiūrėti statinių fasadus, nuvalyti ar uždažyti grafičius, užtikrinti estetiškai tvarkingą fasadų išvaizdą.“

4. Pripažinti netekusiu galios 15.27 punktą.

5. Išdėstyti 26 punktą taip:

„26. Jei planuojamas renginys neatitinka Taisyklių 21, 23 ir 25 punktuose nustatytų reikalavimų ar prašoma leisti apšviesti statinius ir (ar) paminklus, prašymus leisti organizuoti renginius nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Renginių derinimo komisija (toliau – komisija) vadovaudamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Renginių derinimo komisijos nuostatais.“

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią