Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2258 2017-09-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-12 ĮSAKYMO NR. 30-1970 <br> „DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-12 ĮSAKYMO NR. 30-1970

„DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

 2017 m. rugsėjo 11 d. Nr. 30-2258

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

            1. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.
rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 30-1970 „Dėl pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso organizavimo“ 1 punktu patvirtintus Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatus:

1.1. išdėstau 19 ir 20 punktus taip:

„19. Atplėšus vokus su pateiktais dokumentais ir juos patikrinus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas surašomas konkurso dalyvių dokumentų inventorizavimo protokolas, kuriame nurodomas pateiktų dokumentų pavadinimas, lapų skaičius ir pastabos. Inventorizavimo protokolą pasirašo konkurso komisijos posėdžio pirmininkas, visi konkurso komisijos posėdyje dalyvavę nariai ir sekretorius. Konkurso komisija gali paprašyti konkurso dalyvių ar jų įgaliotų atstovų raštu paaiškinti savo pasiūlymą, nekeičiant jo esmės.

 20. Jeigu paaiškėja, kad konkurso dalyviui vienų kalendorinių metų laikotarpiu iki šio konkurso paskelbimo dienos leidimas teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais buvo panaikintas dėl leidime numatytų sąlygų nevykdymo arba šiuo laikotarpiu buvo paskirtos dvi arba daugiau administracin nuobaudų už paslaugų teikimo pramoginiais įrenginiais pažeidimus arba už Prekybos viešosiose vietose taisykl ar Tvarkymo ir švaros taisykl pažeidimus, arba dėl konkurso dalyvio kaltės, vykdant pramoginių įrenginių veiklą, buvo padaryta žala asmenims, aplinkai ar turtui, arba konkurso dalyvis, kuris laimėjo konkursą, nesikreipė dėl leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimo ir leidimas jam nebuvo išduotas, konkurso komisija gali nuspręsti konkurso dalyvio pasiūlymo nenagrinėti.“;

1.2. išdėstau Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.
rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 30-1970 „Dėl pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso organizavimo“ 1 punktu patvirtintų Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostat
ų 2 priedo 6 punktą taip:

„6. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui arba panaikinus jo galiojimą prieš terminą, savo lėšomis ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų išmontuoti pramoginius įrenginius, sutvarkyti teritoriją, pažeistą dangą ir (ar) dirvožemį ir teritoriją pagal aktą perduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijai (kurios teritorijoje sumontuoti pramoginiai įrenginiai). Nesutvarkius teritorijos, teritorija sutvarkoma Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis, o mes atlyginame teritorijos sutvarkymo išlaidas.“

2. P a p i l d a u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.
rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 30-1970 „Dėl pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso organizavimo“ 1 punktu patvirtintus Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatus:

2.1. papildau 12.9 punktu:

„12.9. mokėjimo pavedimas, patvirtinantis 600 (šešių šimtų) Eur užstato (depozito) pervedimą į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT64 4010 0510 0360 9875, esančią AD DNB banke (kodas 40100), arba Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 600 (šešių šimtų) Eur dydžio garantija (4 priedas) konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti. Užstatas (depozitas) arba kredito įstaigos garantija grąžinami per 45 kalendorines dienas nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo, išskyrus 35 punkte nurodytą atvejį.“;

2.2. papildau 35 punktu:

„35. Jeigu per šių nuostatų 33 punkte nustatytą terminą konkurso laimėtojas, laimėjus konkursą, nepateikia nustatyta tvarka prašymo išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais ir privalomų jo priedų, vengia arba atsisako imti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti konkurso dalyviui 600 (šešių šimtų) Eur užstato (depozito), pervesto į 12.9 punkte nurodytą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitą, arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 600 (šešių šimtų) Eur dydžio garantija konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti.“;

2.3. papildau 4 priedu (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

 

Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatų

4 priedas

 

 

            (Konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo kredito įstaigos garantijos pavyzdys)

 

                                           GARANTIJA Nr.___________________________

 

________________________________________________________________________________

                            (juridinio asmens pavadinimas, adresas ir kodas)

 

(toliau – konkurso dalyvis), 201    m.____________ ____d. pateikė konkursinį pasiūlymą norėdamas (-a) dalyvauti pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurse, todėl

 

_______________________________________________________________________________,

                                          (kredito įstaigos pavadinimas)

 

esanti___________________________________________________________________________

                                         (kredito įstaigos adresas)

(toliau – kredito staiga), įsipareigoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) išmokėti 600 (šešių šimtų) Eur sumą, kuri turi būti kredito įstaigos ar jos teisių perėmėjo išmokėta Savivaldybės administracijai ir patvirtinta kredito įstaigos vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais ir kredito įstaigos antspaudu.

          Šis įsipareigojimas įsigalioja jeigu:

          l. Konkurso dalyvis atplėšus vokus nusprendžia atsiimti savo konkursinį pasiūlymą.

          2. Konkurso dalyvis, paskelbtas konkurso laimėtoju, vengia arba atsisako paimti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais pagal konkurso sąlygas.

          Kredito įstaiga įsipareigoja sumokėti Savivaldybės administracijai 600 (šešių šimtų) Eur sumą, gavusi pirmą rašytinį reikalavimą, per 5 kalendorines dienas su sąlyga, kad Savivaldybės administracija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos ar kelių neįvykdytų konkurso sąlygų, nereikalaudami, kad Savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų.

         Ši garantija galioja 45 kalendorines dienas nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo dienos. Bet kuris reikalavimas dėl šios garantijos turi pasiekti kredito įstaigą ne vėliau kaip per minėtų 45 dienų terminą.

          Kredito įstaigos vardu_________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________                                      (kredito įstaigos vadovo ar įgalioto asmens parašas, vardas, pavardė)

 

(kredito įstaigos antspaudas)

 

          Pastaba. Jei konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją pasirašo ne kredito įstaigos vadovas, o jo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas rašytinis įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.                                                     

 

Į pradžią