Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1264/18(2.1.1E-TD2) 2018-04-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-12 ĮSAKYMO NR. 30-1970 <br> „DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-12 ĮSAKYMO NR. 30-1970

„DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 17 d.   Nr. 30- 1264/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,              k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymą
Nr. 30-1970 „Dėl pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso organizavimo“:

            1. Išdėstau 2 punktą taip:

            „2. Nustatau, kad 1 punkte nurodytą konkursą vykdo Lauko kavinių konkursų vykdymo komisija.“

            2. Keičiu nurodyto įsakymo 1 punktu patvirtintus Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatus:

2.1. išdėstau 3 punktą taip:

„3. Konkursą vykdo Lauko kavinių konkursų vykdymo komisija (toliau – konkurso komisija), sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Organizacinį darbą (susirašinėjimą su konkurso dalyviais, informacijos parengimą ir kt.) atlieka Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – Licencijavimo ir leidimų skyrius). Konkursas yra atviras.“;

2.2. išdėstau 6 punktą taip:

6. Konkurso pagrindinis vertinimo kriterijus – didžiausias siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis metams, kuris mokamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamento (kodas 188710061) sąskaitą
Nr. LT95 4010 0424 0363 2773, esančią Luminor Bank, AB (banko kodas 40100), kiekvienais metais, o pavedimo kopija pristatoma į Licencijavimo ir leidimų skyrių.“;

2.3. išdėstau 9.3 papunktį taip:

„9.3. paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminas, konkurso dalyvių paraiškų pateikimo vieta, adresas, už konkurso organizavimą atsakingas asmuo, jo telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir darbo laikas;“

2.4. išdėstau 11 punktą taip:

„11. Konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti pasirašyti  juridinio asmens vadovo arba įgalioto asmens ir patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose. Konkursiniame pasiūlyme esantys  dokumentai turi būti susiūti, sunumeruoti ir patvirtinti teisės aktų numatyta tvarka. Išimtis taikoma konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijai, kurios pridedamas ir originalas.“;

2.5. išdėstau 12.1.2 papunktį taip:

„12.1.2. pageidaujama pramoginių įrenginių teritorija (vieta) iš skelbime nurodyto vietų sąrašo ir pageidaujamas teikti pramoginių įrenginių terminas;“

2.6. išdėstau 12.9 papunktį taip:

„12.9. mokėjimo pavedimas, patvirtinantis 600 (šešių šimtų) Eur užstato (depozito) pervedimą į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą Nr. LT64 4010 0510 0360 9875, esančią Luminor Bank, AB (kodas 40100), arba Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 600 (šešių šimtų) Eur dydžio garantija (4 priedas) konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti. Užstatas (depozitas) arba kredito įstaigos garantija grąžinami per 45 kalendorines dienas nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo, išskyrus 35 punkte nurodytą atvejį.“;

2.7. išdėstau 22 punktą taip:

„22. Konkurso vertinimo (laimėtojo nustatymo) kriterijus yra didžiausias siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis kiekvieniems metams. Siūlomas paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis kiekvienais metais turi būti sumokėtas iki prašymo išduoti leidimą teikti paslaugą pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose, laimėjus konkursą, pateikimo dienos.“;

2.8. išdėstau 30 punktą taip:

„30. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su konkurso rezultatais, turi teisę Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, kuriuo patvirtinti konkurso rezultatai, skųsti teismui įstatymų nustatyta tvarka.“;

2.9. išdėstau 35 taip:

„35. Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti konkurso dalyviui 600 (šešių
šimtų) Eur užstato (depozito), pervesto į 12.9 papunktyje nurodytą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitą, arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 600 (šešių šimtų) Eur dydžio garantija konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti:

35.1. jeigu konkurso organizavimo metu konkurso dalyvis atsiima konkursinį pasiūlymą;

35.2. jeigu per šių nuostatų 33 punkte nustatytą terminą konkurso laimėtojas nepateikia nustatyta tvarka prašymo išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais ir privalomų jo priedų, vengia arba atsisako imti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais.“;

2.10. pripažįstu netekusiu galios 1 priedą;

2.11. išdėstau 2 priedą nauja redakcija (pridedama);

2.12. išdėstau 3 priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatų

2 priedas

 

 

(Paraiškos forma)

 

 

_____________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(adresas)

________________________________________

(telefonas, faksas ir el. paštas)

 

 

Lauko kavinių konkursų vykdymo komisijai

 

PARAIŠKA

20___ m. ………..…… ...........d.

 

 

…………………………………… (įmonės pavadinimas) pageidauja teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais šioje teritorijoje ……………………………………… (teritorijos vieta)……………………………………(nurodyti pageidaujamą pramoginių įrenginių organizavimo terminą).

Laimėję konkursą, įsipareigojame:

1. Įrengti ir eksploatuoti pramoginius įrenginius vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais, patvirtintomis vietų schemomis, pramoginių įrenginių išdėstymo projektu, organizuoti įrengtų pramoginių įrenginių veiklą pagal konkurso sąlygas.

2. Projekte ir schemoje pažymėtoje teritorijoje ir jai priskirtose apibrėžto ploto prieigose tvarkyti ir palaikyti švarą Tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka. Teritorijoje, kurioje bus teikiamos paslaugos pramoginiais įrenginiais, įrengti šiukšlių dėžes, konteinerius, kilnojamuosius tualetus (jei nėra stacionarių), priešgaisrines priemones, kiekvieną dieną tvarkyti teritoriją.

3. Sumokėti faktines išlaidas už komunalines paslaugas.

4. Laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, išduoto leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais sąlygų.

5. Nenaudoti megafonų, neviršyti triukšmo ribinių dydžių, netrikdyti viešosios rimties, laikytis higienos normų ir taisyklių.

6. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui arba panaikinus jo galiojimą prieš terminą, savo lėšomis ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų išmontuoti pramoginius įrenginius, sutvarkyti teritoriją, pažeistą dangą ir (ar) dirvožemį ir teritoriją pagal aktą perduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijai (kurios teritorijoje sumontuoti pramoginiai įrenginiai). Nesutvarkius teritorijos, teritorija sutvarkoma Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis, o mes atlyginame teritorijos sutvarkymo išlaidas.

7. Saugoti žmonių gyvybę ir sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Atlyginti iš savo veiklos atsiradusią žalą.

9. Griežtai laikytis Tarybos patvirtinto Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo reikalavimų.

10. Pramoginį įrenginį užregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (tais atvejais, kai pramoginių įrenginių registracija yra privaloma pagal teisės aktus).

Kai juridinio asmens vardu paraišką pasirašo ne juridinio asmens vadovas, turi būti pridedamas įgaliojimas pasirašyti paraišką.

______________________              ____________________               _______________________

(pareigos)                                         (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatų

3 priedas

 

 

                                        (Konkursinio pasiūlymo forma)

 

_____________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(įmonės adresas)

________________________________________

(telefonas, faksas ir el. paštas)

 

 

Lauko kavinių konkursų vykdymo  komisijai

 

KONKURSINIS PASIŪLYMAS

 

20..... m. …………… .........d.

 

 

……………………………………. (įmonės pavadinimas) pageidauja teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais šioje teritorijoje ……………………………………… (teritorijos vieta).

Mūsų siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis kiekvienais metais yra ………………………………………..……… (suma nurodoma skaičiais ir žodžiais) Eur.

            Įsipareigojame siūlomą paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį kiekvienais metais sumokėti iki prašymo išduoti leidimą teikti paslaugą pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose, laimėjus konkursą, pateikimo dienos, kuris mokamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamento (kodas 188710061) sąskaitą Nr. LT95 4010 0424 0363 2773, esančią Luminor Bank, AB (banko kodas 40100), o pavedimo kopija pateikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui.

Pramoginių įrenginių veiklos terminas nuo 20… m. …… ……d. iki 20… m. …… ……d.

 

______________________              ____________________               _______________________

(pareigos)                                           (parašas)                                    (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią