Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1222/19 2019-05-21
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINIUS „VILNIAUS NAKTINIS RIEDĖJIMAS“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINIUS „VILNIAUS NAKTINIS RIEDĖJIMAS“

 

2019 m. gegužės 21 d.   Nr. 30- 1222/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai „Sveikas miestas“ ir asociacijai „Riedėk.Lt“ 2019 m. rugsėjo 22 ir 26 d. nuo 16 val. pradėti paruošiamuosius darbus šalia pastato Gedimino pr. 20, 16–19 val. organizuoti dalyvių registraciją, riedučių diskoteką šalia minėto pastato, o 20–21.30 val. organizuoti renginį „Vilniaus naktinis riedėjimas“ dalyviams su palyda važiuojant riedučiais pagal iš anksto suderintą trasą nuo pastato Gedimino pr. 20, Gedimino prospektu, Jogailos, Pylimo, Raugyklos, Kauno, Algirdo, J. Basanavičiaus gatvėmis, Savanorių prospektu, Gerosios Vilties, Geležinio Vilko gatvėmis, Vingio parku, per Vingio parko tiltą, Birutės, J. I. Kraševskio, Vytauto, Upės gatvėmis, per Žaliąjį tiltą, A. Goštauto gatve, Gedimino prospektu iki pastato Gedimino pr. 20. 

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką renginių metu, o jiems pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl renginių metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos ir saugaus eismo užtikrinimo renginių metu ir užtikrinti, kad viešosios tvarkos užtikrinimo planas būtų suderintas su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.4. užtikrinti galimybę renginio dalyviams naudotis šalia renginio vietos esančiais tualetais, suderinus su juos administruojančia įmone;

2.5. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą renginio metu;

2.6. užtikrinti renginių dalyvių palydą, tvarkingą kolonos judėjimą, paskirti už saugų eismą atsakingus savanorius ir koordinatorių, vilkėsiančius šviesą atspindinčias liemenes;

2.7. užtikrinti renginių dalyvių ir žiūrovų saugumą;

2.8. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o esant žalai ją atlyginti;

2.9. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių, vejos, išskyrus renginių transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.10. užtikrinti, kad paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų ir renginių metu nebūtų trikdomas lauko kavinių bei šalia renginio trasos esančių įmonių, įstaigų ar organizacijų darbas;

2.11. esant poreikiui mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.12. numatyti ir su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.13. pagal parengtą ir su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.14. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.15. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką renginių metu.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus renginių metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.    

5. N u s t a t a u, kad 2019 m. rugsėjo 22 d. ir 26 d. 16–22 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo Jogailos iki A. Stulginskio gatvės.

2019 m. rugsėjo 17 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo Nr. A30-1813/19 redakcija

 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS - ĮSAKYMAS - A30-1813/19 - 2019-09-17
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-05-21 ĮSAKYMO NR. 30-1222/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINIUS „VILNIAUS NAKTINIS RIEDĖJIMAS“ PAKEITIMO
Į pradžią