Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2152/19 2019-08-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI TARPTAUTINĘ KALĖDINĘ LABDAROS MUGĘ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI TARPTAUTINĘ KALĖDINĘ LABDAROS MUGĘ

 

2019 m. rugpjūčio 28 d.   Nr. 30- 2152/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  Editai Raguckienei 2019 m. lapkričio 27 d. 8 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o lapkričio 30 d. 9–19 val. organizuoti tarptautinę kalėdinę labdaros mugę ir parodą Rotušės aikštėje, mugės svečių automobilius statant Didžiojoje, Rūdninkų ir Vokiečių gatvėse (baigiamuosius darbus atlikti iki gruodžio 1 d. 12 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti, kad mugės metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.), o jai pasibaigus iki gruodžio 1 d. 12 val. sutvarkyti teritoriją (esant būtinybei sudaryti sutartį dėl renginio teritorijos sutvarkymo) ir atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti mugės metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. maisto gaminimo ir dalijimo vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų ir užtikrinti, kad jie būtų išvalomi, o riebalai ir kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus;

2.5. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų ir turėti pirmines gaisro gesinimo priemones, o mugės vietų išdėstymo (su tarpais tarp paviljonų) schemą suderinti su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba;

2.6. mugės vietą ir laiką Rotušės aikštėje suderinti su viešąja įstaiga Vilniaus rotuše;

2.7. mugės išdėstymą Rotušės aikštėje papildomai suderinti su biudžetine įstaiga Vilniaus kultūros centru;

2.8. užtikrinti, kad paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų ir mugės metu nebūtų trikdomas šalia esančių įmonių, įstaigų ar organizacijų darbas, neužstoti privažiuoti ir įeiti į pastatus skirtų kelių;

2.9. užtikrinti, kad mugės metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, o žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.10. nevažiuoti automobiliais į aikštę ir ant šaligatvių, išskyrus mugės transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.11. užtikrinti mugės dalyvių saugumą, paskirti už tai atsakingus savanorius;

2.12. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.13. užtikrinti, kad mugės metu nebūtų trikdoma viešoji tvarka ir rimtis.

3. P a v e d u:

3.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir prireikus užtikrinti saugų eismą mugės metu;

3.2. Miesto ūkio ir transporto departamentui:

3.2.1. užtikrinti Rotušės aikštės ir jos prieigų prieš mugę, jos metu ir po jos sutvarkymą, papildomų šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymą, šiukšlių išvežimą, prireikus sniego nukasimą ir išvežimą iš Rotušės aikštės;

3.2.2. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuo 2019 m. lapkričio 29 d.          7 val. iki lapkričio 30 d. 22 val. pagal organizatorių poreikį įrengti laikinuosius kelio ženklus, rezervuoti  ir aptverti 30 automobilių stovėjimo vietų Vokiečių, Didžiojoje ir Rūdninkų gatvėse;

3.2.3. prireikus elektros energijos tiekimo, kartu su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ nuo 2019 m. lapkričio 27 d. 8 val. iki gruodžio 1 d. 12 val. užtikrinti prisijungimą prie elektros energijos tinklų Rotušės aikštėje ir padengti su tuo susijusias išlaidas.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią