Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2153/19 2019-08-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI MOKYKLINIŲ MIKROAUTOBUSŲ PERDAVIMO CEREMONIJĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI MOKYKLINIŲ MIKROAUTOBUSŲ PERDAVIMO CEREMONIJĄ

 

2019 m. rugpjūčio 28 d.   Nr. 30- 2153/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai 2019 m. rugpjūčio 30 d. 8.30–12.00 val. organizuoti mokyklinių mikroautobusų perdavimo ceremoniją Katedros aikštėje (mikroautobusus pastatant aikštėje už Gedimino paminklo).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką ceremonijos metu, o jai pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl ceremonijos metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. ceremonijos vietą ir laiką papildomai suderinti su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija;

2.4. užtikrinti, kad ceremonijos metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, žalos atveju atlyginti nuostolius;

2.5. užtikrinti ceremonijos dalyvių saugumą, paskirti už tai atsakingus koordinatorius;

2.6. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir saugų eismą, prireikus riboti transporto eismą Šventaragio gatvės ir Gedimino prospekto sankryžoje ceremonijos metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 1110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią