Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2181/19 2019-08-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI ŠIUOLAIKINIO CIRKO PASIRODYMUS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI ŠIUOLAIKINIO CIRKO PASIRODYMUS

 

2019 m. rugpjūčio 29 d.   Nr. 30- 2181/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai „Menų spaustuvė“ nuo 2019 m. rugsėjo 11 d. 9 val. pradėti paruošiamuosius darbus ir pastatyti cirko palapinę, o rugsėjo 13–14 d. 8–22 val. organizuoti šiuolaikinio cirko pasirodymus Bernardinų sode (baigiamuosius darbus atlikti iki rugsėjo 15 d. 24 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką viso renginio metu, o jam pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl renginio metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų trikdoma viešoji tvarka ir rimtis, šalia esančių įmonių, įstaigų ar organizacijų darbas, o gavus asmenų skundų dėl rimties trikdymo iš karto nutraukti renginį;

2.4. renginio vietą ir laiką papildomai suderinti su viešąja įstaiga Vilniaus miesto parkai;

2.5. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.6. nevažiuoti automobiliais į Bernardinų sodą, išskyrus renginio transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.7. užtikrinti renginio dalyvių saugumą, paskirti už tai atsakingus koordinatorius;

2.8. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir kitų asmenų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.9. prireikus elektros energijos tiekimo iš Vilniaus gatvių apšvietimo sistemos, sudaryti sutartį su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“;

2.9. užtikrinti, kad cirko pasirodymų metu nebūtų naudojami gyvūnai;

2.10. užtikrinti konstrukcijų priežiūrą, jų apsaugą, paskirti už priežiūrą atsakingą asmenį, su kuriuo prireikus būtų galima susisiekti;

2.11. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą užtikrinti viešąją tvarką renginio metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią