Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2247/19 2019-09-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-08-19 ĮSAKYMO <br> NR. A30-1693/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINIUS ROTUŠĖS AIKŠTĖJE“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-08-19 ĮSAKYMO

NR. A30-1693/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINIUS ROTUŠĖS AIKŠTĖJE“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 5 d.   Nr. 30- 2247/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 15.8 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės mero 2019 m. rugsėjo 3 d. potvarkiu Nr. 22-208/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės globojamo renginio statuso suteikimo renginiui II pasauliniam vilniukų suvažiavimui“:

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. A30-1693/19 „Dėl leidimo organizuoti renginius Rotušės aikštėje“:

1. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. L e i d ž i u viešajai įstaigai „Pasaulio vilniukų suvažiavimas“ 2019 m. rugsėjo 5 d. 8 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o rugsėjo 7 d. 7–23 val. Rotušės aikštėje organizuoti Antrajam pasaulio vilniukų suvažiavimui skirtus koncertus, parodas ir pasirodymus, kurių metu bus vykdoma prekyba (baigiamuosius darbus po renginio atlikti iki rugsėjo 9 d. 12 val.).“

2. Papildau 2.13, 2.14 ir 2.15 papunkčiais ir juos išdėstau taip:

„2.13. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus ir licencijas prekiauti renginių metu;

2.14. užtikrinti, kad iš prekybos alkoholiniais gėrimais teritorijos nebūtų išsinešami alkoholiniai gėrimai;

2.15. maisto gaminimo ir prekybos vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų ir užtikrinti, kad jie būtų išvalyti, o riebalai ir kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus.“

3. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. P a v e d u:

3.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką renginių metu;

3.2. Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti (teikti paslaugas) ir vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, ne stiklinėje taroje renginio metu.“

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią