Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2248/19 2019-09-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINĮ „TAUTŲ MUGĖ“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINĮ „TAUTŲ MUGĖ“

 

2019 m. rugsėjo 5 d.   Nr. 30- 2248/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 15.8 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės mero 2019 m. liepos 25 d. potvarkiu Nr. 22-182/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės globojamo renginio statuso suteikimo renginiui „Tautų mugė“:

1. L e i d ž i u  lietuvių liaudies buities, papročių, valgių ir amatų asociacijai „Šventė visiems“ organizuoti renginį „Tautų mugė“:

1.1. 2019 m. rugsėjo 10 d. 8 val. pradėti paruošiamuosius darbus Odminių skvere, Vinco Kudirkos, Lukiškių aikštėse;

1.2. 2019 m. rugsėjo 11 d. 8 val. pradėti prekybos vietų žymėjimo darbus netrukdant transporto priemonių eismo Gedimino prospekto dalyje nuo Šventaragio iki J. Tumo-Vaižganto gatvės ir Totorių gatvės dalyje nuo Gedimino prospekto iki pastato Totorių g. 8;

1.3. 2019 m. rugsėjo 11 d. 8 val. pradėti statyti informacinius stendus Gedimino prospekte, Totorių gatvėje, Odminių skvere, Vinco Kudirkos, Lukiškių aikštėse;

1.4. 2019 m. rugsėjo 12 d. 19 val. draudžiant transporto priemonių eismą pradėti paruošiamuosius darbus važiuojamojoje Gedimino prospekto dalyje nuo Šventaragio iki J. Tumo-Vaižganto gatvės ir Totorių gatvės dalyje nuo Gedimino prospekto iki pastato Totorių g. 8;

1.5. 2019 m. rugsėjo 13–14 d. 8–21 val. ir rugsėjo 15 d. 8–19 val. organizuoti renginį „Tautų mugės“ Odminių skvere, Vinco Kudirkos, Lukiškių aikštėse ir Gedimino prospekto dalyje nuo Šventaragio iki J. Tumo-Vaižganto gatvės ir Totorių gatvės dalyje nuo Gedimino prospekto iki pastato Totorių g. 8;

1.6. 2019 m. rugsėjo 14 d. 13.45 val. renginio Lukiškių aikštėje metu iššauti šventines salves.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorių:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijų renginių metu ir jiems pasibaigus (iki 2019 m. rugsėjo 16 d. 6 val.) sutvarkymo, šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti renginių metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus ir licencijas prekiauti renginių metu;

2.5. užtikrinti, kad iš prekybos alkoholiniais gėrimais teritorijos nebūtų išsinešami alkoholiniai gėrimai;

2.6. maisto gaminimo ir prekybos vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų ir užtikrinti, kad jie būtų išvalyti, o riebalai ir kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus;

2.7. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų ir turėti pirmines gaisro gesinimo priemones, o prekybos vietų išdėstymo (su tarpais tarp prekybos paviljonų) schemą suderinti su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba;

2.8. triukšmą slopinančiomis priemonėmis užtikrinti, kad benzininiai arba dyzeliniai elektros generatoriai skleistų kuo mažesnį triukšmą;

2.9. pasirašyti su Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistu ir organizacijos, teikiančios bendrojo naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugas toje teritorijoje, įgaliotu atstovu renginio teritorijos prieš ir po renginio (sutvarkius teritoriją, bet ne vėliau kaip kitą dieną) perdavimo ir priėmimo aktą;

2.10. renginių įrangą Vinco Kudirkos aikštėje statyti ne arčiau kaip 15 metrų nuo paminklo Vincui Kudirkai;

2.11. paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų ir renginių metu neužstoti privažiuoti ir įeiti į pastatus skirtų kelių;

2.12. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.13. nevažiuoti automobiliais į aikštes ir ant šaligatvių, išskyrus renginių transportą;

2.14. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.15. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo renginių metu ir viešosios tvarkos užtikrinimo planą suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.16. paskirti atsakingą koordinatorių už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (eismo reguliavimo postų įrengimą ar savanorių eismo reguliuotojų (organizatorių pajėgomis) budėjimą renginių metu, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.17. pagal Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus parengtą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.18. parengti ir kartu su kelio ženklais pastatyti schemas, kuriose aiškiai matytųsi renginio teritorijoje uždaromos gatvės ir galimi renginio teritorijos apvažiavimo maršrutai;

2.19. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta vieta, data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.20. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta vieta, data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.21. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę renginių vietose ir jų prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.22. parengti transporto priemonių leidimus, su kuriais dalyviai renginio metu galėtų įvažiuoti į renginio teritoriją išsikrauti ir pasikrauti prekių.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. nuo 2019 m. rugsėjo 12 d. 19 val. iki rugsėjo 15 d. 22 val. draudžiamas transporto eismas Gedimino prospektu nuo Šventaragio iki J. Tumo-Vaižganto gatvės ir Totorių gatvės dalyje nuo Gedimino prospekto iki pastato Totorių g. 8 (išskyrus renginio dalyvius, turinčius leidimus patekti į renginio teritoriją atvežti ir išvežti renginiui skirtus daiktus);

3.2. Savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ patvirtintuose Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nurodyta tvarka Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ gyventojams ir įmonėms išduoti leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje ir raudonojoje zonose „Tautų mugė“ renginių metu, t. y. 2019 m. rugsėjo 12–15 d., galioja ir kitose stovėjimo zonose.

4. P a v e d u:

4.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugų eismą renginio metu;

4.2. Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti (teikti paslaugas) ir vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, ne stiklinėje taroje renginio metu;

4.3. Miesto ūkio ir transporto departamentui:

4.3.1. 2019 m. rugsėjo 14–15 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.3.2. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ 2019 m. rugsėjo 12–15 d. pagal organizatorių poreikį rezervuoti automobilių stovėjimo vietas ir stovėjimo aikšteles renginio vietose, įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

4.3.3. kartu su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ užtikrinti prisijungimą prie elektros energijos Lukiškių aikštėje ir padengti su tuo susijusias išlaidas;

4.3.4. kartu su Savivaldybės įmone „Grinda“ nuo rugsėjo 12 d. 19 val. iki rugsėjo 15 d. 22 val. nuleisti stulpelius Gedimino prospekte ties Vilniaus gatve, o nuo rugsėjo 12 d. 19 val. iki rugsėjo 15 d. 22 val. Gedimino prospekte ties Šventaragio gatve esančius stulpelius pakelti.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus renginių metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią