Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2287/19 2019-09-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI TRENIRUOTES SU MOTOCIKLAIS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI TRENIRUOTES SU MOTOCIKLAIS

 

2019 m. rugsėjo 6 d.   Nr. 30- 2287/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  Virgilijui Dikšai nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. iki lapkričio 30 d. (2–4 kartus per savaitę, priklausomai nuo oro sąlygų) 13–20 val. organizuoti treniruotes su motociklais automobilių stovėjimo aikštelėje prie „Siemens“ arenos, Ozo g. 14.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. ne vėliau kaip likus dviem valandoms iki treniruotės elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt pateikti informaciją apie tikslią treniruotės vietą, datą ir laiką;

2.2. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, taip pat Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.3. užtikrinti, kad treniruočių metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

2.4. pasibaigus kiekvienai treniruotei per 30 minučių sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti treniruočių metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.5. užtikrinti žiūrovų ir dalyvių saugumą;

2.6. užtikrinti, kad treniruočių metu nebūtų sugadintas grindinys ir kitos dangos, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.7. užtikrinti savanorių, prižiūrėsiančių tvarką ir eismo saugumą, budėjimą treniruočių metu;

2.8. treniruočių vietą ir laiką papildomai suderinti su uždarąja akcine bendrove „Universali arena“;

2.9. paskirti atsakingą koordinatorių už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (aptvėrimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.10. prireikus pagal parengtą ir su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.11. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta vieta, data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.12. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta vieta, data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.13. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką treniruočių metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią