Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2271/19 2019-09-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI SOCIALINĘ AKCIJĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI SOCIALINĘ AKCIJĄ

 

2019 m. rugsėjo 6 d.   Nr. 30- 2271/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 15.4 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos kartu su Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi 2019 m. rugsėjo 29 d. 7 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o 12.00–15.40 val. organizuoti socialinę akciją Katedros aikštėje, pristatant policijos, muitinės, priešgaisrinės ir greitosios pagalbos veiklas ir techniką (baigiamuosius darbus atlikti iki rugsėjo 29 d. 22 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką akcijos metu, o jai pasibaigus (iki rugsėjo 29 d. 22 val.) sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl akcijos metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus prekiauti akcijos metu;

2.5. maisto gaminimo ir prekybos vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų ir užtikrinti, kad jie būtų išvalyti, o riebalai ir kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus;

2.6. renginių vietą ir laiką Katedros aikštėje papildomai suderinti su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija;

2.7. užtikrinti, kad akcijos metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.8. nevažiuoti automobiliais į aikštes ir ant šaligatvių, išskyrus akcijos transportą;

2.9. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.10. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką akcijos metu;

3.2. Miesto ūkio ir transporto departamentui:

3.2.1. su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ užtikrinti prisijungimą prie elektros energijos Katedros aikštėje ir padengti su tuo susijusias išlaidas;

3.2.2. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuo rugsėjo 28 d. 22 val. iki rugsėjo 29 d. 22 val. rezervuoti automobilių stovėjimo aikštelę prie Katedros aikštės ir įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

3.2.3. kartu su atsakingomis įmonėmis iki 2019 m. rugsėjo 29 d. 8 val. patiekti organizatoriams renginio organizavimui reikalingus laikinuosius kelio ir informacinius ženklus.

3.3. Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginio metu.

2019 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2449/19 redakcija

 

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie akciją per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2449/19 - 2019-09-26
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-06 ĮSAKYMO NR. 30-2271/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI SOCIALINĘ AKCIJĄ“ PAPILDYMO
Į pradžią