Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2291/19 2019-09-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI LIETUVOS MOTOCIKLININKŲ SEZONO UŽDARYMO ŠVENTĘ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI LIETUVOS MOTOCIKLININKŲ SEZONO UŽDARYMO ŠVENTĘ

 

2019 m. rugsėjo 6 d.   Nr. 30- 2291/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“:

1. L e i d ž i u  asociacijai motociklų klubui „Pašėlę tamsoje“ 2019 m. spalio 5 d. organizuoti Lietuvos motociklininkų sezono uždarymo šventę:

1.1. 2019 m. spalio 5 d. 12 val. pradėti paruošiamuosius darbus aptveriant automobilių stovėjimo aikštelę prie „Siemens“ arenos (Ozo g. 14) ir „Statyk ir važiuok“ automobilių stovėjimo aikštelę šalia „Siemens“ arenos;

1.2. nuo 13 val. dalyviams rinktis ir formuoti koloną 1.1 papunktyje nurodytose automobilių stovėjimo aikštelėse, 15 val. važiuoti V. Gerulaičio, Kalvarijų, Kareivių, O. Milašiaus, Lizdeikos, Antakalnio, T. Kosciuškos, Arsenalo, Žygimantų, A. Goštauto, Geležinio Vilko, Oslo gatvėmis, Laisvės prospektu, Ateities, Kalvarijų, V. Gerulaičio gatvėmis atgal į automobilių stovėjimo aikšteles prie „Siemens“ arenos (baigiamuosius darbus atlikti iki spalio 5 d. 17 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką šventės metu, o jai pasibaigus (iki spalio 5 d. 17 val.) sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl akcijos metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus prekiauti ir teikti paslaugas šventės metu;

2.5. maisto gaminimo ir prekybos vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų ir užtikrinti, kad jie būtų išvalomi, o riebalai ir kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus;

2.6. užtikrinti, kad šventės metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.7. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir kitų asmenų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.8. naudojant triukšmą slopinančias priemones užtikrinti, kad šventės metu naudojami benzininiai arba dyzeliniai elektros generatoriai skleistų kuo mažesnį triukšmą;

2.9. užtikrinti šventės dalyvių ir kitų asmenų saugumą, paskirti už tai atsakingus savanorius;

2.10. šventės vietą ir laiką papildomai suderinti su uždarąja akcine bendrove „Universali arena“;

2.11. užtikrinti, kad šventės metu nebūtų trikdoma viešoji tvarka ir rimtis;

2.12. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą šventės metu;

2.13. užtikrinti, kad šventės dalyviai nepažeistų viešosios tvarkos, laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų ir vykdytų teisėtus policijos pareigūnų reikalavimus;

2.14. užtikrinti tvarkingą motociklų kolonos sudarymą, paskirti už tai atsakingus asmenis;

2.15. paskirti koordinatorių, atsakingą už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (eismo reguliavimo postų įrengimą ar savanorių eismo reguliuotojų (organizatorių pajėgomis) budėjimą renginio metu, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.16. raginti šventės dalyvius sezono atidarymo dieną nevažinėti Vilniaus senamiesčio ir centro gatvėmis (Gedimino prospektu, Vilniaus, Vokiečių, Didžiąja ir Aušros Vartų gatvėmis) ir laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų;

2.17. sumokėti 400 (keturis šimtus) Eur vietinę rinkliavą už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą;

2.18. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. N u s t a t a u,  kad 2019 m. spalio 5 d. 13–17 val. draudžiamas transporto priemonių eismas V. Gerulaičio gatvės dalyje tarp „Siemens“ arenos ir Kalvarijų gatvės.

4. P a v e d u:

4.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti palydą ir saugų eismą šventės metu;

4.2. Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginio metu;

4.3. Miesto ūkio ir transporto departamentui:

4.3.1. nustatyta tvarka suderinti eismo organizavimo pakeitimo schemą ir įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus, ribojančius eismą renginių metu;

4.3.2. 2019 m. spalio 5 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.3.3. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ spalio 5 d. nuo 7 val. iki
22 val. rezervuoti „Statyk ir važiuok“ automobilių stovėjimo aikštelę šalia „Siemens“ arenos.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių apie laikinus eismo ribojimus šventės metu informuoti visuomenę per Savivaldybės interneto svetainę, platformą „VilniusGyvai“, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią