Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1825/19 2019-09-19
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI TRIATLONO VARŽYBAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI TRIATLONO VARŽYBAS

 

2019 m. rugsėjo 19 d.   Nr. A30- 1825/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1.      L e i d ž i u  viešajai įstaigai „Sveikas miestas“, viešajai įstaigai „Triatlono ritmu“ ir viešajai įstaigai „Lietuvos triatlono taurė“ 2019 m. rugsėjo 21 d. 6–16 val. organizuoti triatlono varžybas, draudžiant transporto priemonių eismą, išskyrus viešąjį transportą, Lizdeikos, Vaidilutės, Svajonių ir Valakupių gatvėse.

2019 m. rugsėjo 20 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo Nr. A30-1854/19 redakcija

 

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką varžybų metu, o joms pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl varžybų metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti varžybų dalyvių saugumą;

2.4. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų ir gelbėtojų budėjimą varžybų metu;

2.5. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos ir saugaus eismo užtikrinimo varžybų metu ir viešosios tvarkos užtikrinimo planą suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.6. užtikrinti, kad varžybų metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.7. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių, vejos, išskyrus varžybų transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.8. varžybas organizuoti netrukdant viešojo transporto eismo;

2.9. pagal poreikį įrengti laikinus kelio ir informacinius ženklus;

2.10. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti palydą ir saugų eismą eitynių metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS - ĮSAKYMAS - A30-1854/19 - 2019-09-20
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-09-19 ĮSAKYMO NR. A30-1825/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI TRIATLONO VARŽYBAS“ PAKEITIMO
Į pradžią