Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1855/19 2019-09-20
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI VYČIŲ RINKTINĖS ŽYGĮ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI VYČIŲ RINKTINĖS ŽYGĮ

 

2019 m. rugsėjo 20 d.   Nr. A30- 1855/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  Žemaitukų arklių augintojų asociacijai:

1.1. 2019 m. rugsėjo 22 d. 16.30–19.00 val. organizuoti Vyčių rinktinės žygį nuo Vilniaus miesto ribos Čekoniškių kaimu, Pilaitės prospektu, T. Narbuto, Sėlių, Kęstučio, A. Mickevičiaus gatvėmis, Žvėryno tiltu, Gedimino prospektu, A. Jakšto, A. Goštauto, Tilto, Šventaragio gatvėmis iki Katedros aikštės, Lietuvos kariuomenės Karo policijos palydai užtikrinant žygio dalyvių ir eismo saugumą;

1.2. žygį aptarnaujančiam transportui važiuoti Trispalvės alėja.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros, taip pat Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką žygio metu, o jam pasibaigus sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl žygio metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad žygio metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o esant žalai ją atlyginti;

2.4. užtikrinti žygio dalyvių saugumą;

2.5. užtikrinti tvarkingą dalyvių kolonos judėjimą;

2.6. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Infrastruktūros skyriui su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ užtikrinti prisijungimą prie elektros energijos Katedros aikštėje ir padengti su tuo susijusias išlaidas;

3.2. Eismo organizavimo skyriui kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuo rugsėjo 22 d. 8.00–19.00 val. rezervuoti automobilių stovėjimo aikštelę prie Katedros aikštės ir įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus filmavimų metu per Savivaldybės interneto svetainę, platformą „VilniusGyvai“, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią