Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1862/19 2019-09-23
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „DEGUONIS“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „DEGUONIS“

 

2019 m. rugsėjo 23 d.   Nr. A30- 1862/19

Vilnius

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai „Dansu films“ kartu su viešąja įstaiga Vilniaus kino biuru filmuoti filmą „Deguonis“ (prireikus suderinti nustatyta tvarka ir aptverti automobilių stovėjimo vietas, pastatyti filmavimo įrangą ant šaligatvių):

1.1. nuo 2019 m. rugsėjo 24 d. 18 val. iki rugsėjo 25 d. 13 val. rezervuoti 7 automobilių stovėjimo vietas Subačiaus gatvėje;

1.2. rugsėjo 25 d. 12–19 val. draudžiant transporto priemonių eismą Pasažo skersgatvyje ir trumpam (iki 3 min.) draudžiant transporto priemonių eismą Aušros Vartų gatvėje, nuo rugsėjo 24 d. 18 val. iki rugsėjo 25 d. 19 val. rezervuoti 11 automobilių stovėjimo vietų Etmonų gatvėje, 10 automobilių stovėjimo vietų Pasažo skersgatvyje, 3 automobilių stovėjimo vietas Arklių gatvėje;

1.3. rugsėjo 28 d. 7–11 val. draudžiant transporto priemonių eismą Tilto gatvėje, nuo rugsėjo 27 d. 18 val. ik rugsėjo 28 d. 11 val. rezervuoti 30 automobilių stovėjimo vietų Tilto gatvėje;

1.4. rugsėjo 28 d. 11–18 val. trumpam (iki 3 min.) draudžiant transporto priemonių eismą Radvilų gatvėje, nuo rugsėjo 28 d. 7 val. iki rugsėjo 28 d. 18 val. rezervuoti 4 automobilių stovėjimo vietas Radvilų gatvėje;

1.5. rugsėjo 28 d. 12–19 val. draudžiant transporto priemonių eismą K. Sirvydo gatvėje, nuo rugsėjo 27 d. 18 val. ik rugsėjo 28 d. 19 val. rezervuoti 6 automobilių stovėjimo vietas K. Sirvydo gatvėje, rugsėjo 28 d. 7–19 val. rezervuoti 10 automobilių stovėjimo vietų ir statyti palapinę Šv. Jurgio gatvėje;

1.6. nuo rugsėjo 28 d. 18 val. iki rugsėjo 29 d. 13 val. rezervuoti 8 automobilių stovėjimo vietas A. Volano gatvėje, 7–13 val. rezervuoti 2 automobilių stovėjimo vietas Šv. Mykolo gatvėje ir 1 automobilio stovėjimo vietą Pilies gatvėje;

1.7. rugsėjo 29 d. 11–16 val. draudžiant transporto priemonių eismą Totorių gatvėje ir 12–13 val. Odminių gatvėje, rezervuoti 10 automobilio statymo vietų Odminių gatvėje ir nuo rugsėjo 28 d. 18 val. iki rugsėjo 29 d. 16 val. rezervuoti 4 automobilių stovėjimo vietas Totorių gatvėje;

1.8. rugsėjo 29 d. 15–19 val. trumpam stabdyti pėsčiųjų eismą Gedimino prospekte nuo pastato Gedimino pr. 5 iki Gedimino pr. 9, važiuoti Gedimino prospektu nuo pastato Gedimino pr. 7 iki Gedimino pr. 9, rezervuoti 10 automobilių stovėjimo vietų Šv. Jurgio gatvėje ir statyti palapinę ant šaligatvio šalia pastato K. Sirvydo g. 6;

1.9. rugsėjo 28 d. 10–13 val. trumpam (iki 3 min.) draudžiant transporto priemonių eismą viena eismo juosta Žygimantų gatvėje, draudžiant pėsčiųjų eismą Neries pakrante nuo Žaliojo tilto iki Mindaugo tilto;

1.10. spalio 10 d. 8–20 val. nuleisti vaidybinį automobilį į Nerį Žygimantų gatvėje, draudžiant pėsčiųjų eismą Neries pakrante nuo Žaliojo tilto iki Mindaugo tilto;

1.11. spalio 11 d. 8–20 val. draudžiant pėsčiųjų eismą Neries pakrante nuo Žaliojo tilto iki Mindaugo tilto, nuleisti vaidybinį automobilį į Nerį Žygimantų gatvėje ir statyti techninį transportą ant šaligatvio priešais pastatą Žygimantų g. 9.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorę viešąją įstaigą „Dansu films“:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros, taip pat Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti, kad visų filmavimų metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

2.3. sudaryti sutartį, kad kaskart pasibaigus filmavimui per vieną valandą būtų sutvarkyta teritorija, surinktos ir išvežtos šiukšlės, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti filmavimų metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.4. sudaryti sutartį su saugos tarnyba dėl saugumo ir eismo tvarkos pakeitimų užtikrinimo filmavimų metu;

2.5. užtikrinti, kad filmavimų metu nebūtų sugadintas grindinys ir veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.6. filmavimus organizuoti neperžengiant privačių sklypų ribų be šių sklypų savininkų sutikimo;

2.7. išplatinti informaciją apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams;

2.8. numatyti ir su Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.9. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinųjų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.10. pagal parengtą ir su Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.11. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę filmavimo vietose ir jų prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.12. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.13. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.14. užtikrinti, kad filmavimų vietose būtų praleidžiamas viešasis transportas ir gyventojų transportas;

2.15. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką filmavimų metu.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus filmavimų metu per Savivaldybės interneto svetainę, platformą „VilniusGyvai“, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią