Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2451/19 2019-09-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI MOTOCIKLININKŲ PARADĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI MOTOCIKLININKŲ PARADĄ

 

2019 m. rugsėjo 26 d.   Nr. 30- 2451/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  Romualdui Ručinskui 2019 m. rugsėjo 28 d. 12–17 val. organizuoti motociklininkų paradą, skirtą tarptautiniam prostatos vėžio fondui paremti: 12 val. dalyviams rinktis ir formuoti koloną Katedros aikštėje už Gedimino paminklo, 14–17 val. važiuoti Šventaragio, T. Vrublevskio, Arsenalo, T. Kosciuškos, Antakalnio, Lizdeikos, Vaidilutės gatvėmis iki Valakampių paplūdimio, toliau dalyviams važiuoti Vaidilutės, Lizdeikos, O. Milašiaus, Kareivių, Ozo, Ąžuolyno, Viršuliškių gatvėmis, Laisvės prospektu, Sausio 13-ąja gatve iki Televizijos bokšto, vėliau važiuoti Sausio 13-ąja gatve, Laisvės prospektu, Oslo, Tūkstantmečio, Geležinio Vilko, A. Goštauto gatvėmis, Gedimino prospektu, Šventaragio, Barboros Radvilaitės, Maironio, Subačiaus gatvėmis iki Subačiaus apžvalgos aikštelės, iš ten važiuoti Subačiaus ir Didžiąja gatvėmis iki Rotušės aikštės.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką parado metu, o jam pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl parado metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. parado  vietą ir laiką Katedros aikštėje papildomai suderinti su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija;

2.4. užtikrinti, kad parado dalyviai nepažeistų viešosios tvarkos, laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų ir vykdytų teisėtus policijos pareigūnų reikalavimus;

2.5. užtikrinti tvarkingą motociklų kolonos sudarymą, paskirti už tai atsakingus asmenis;

2.6. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti palydą ir saugų eismą parado metu.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus parado metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią