Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1964/19 2019-10-02
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI BĖGIMĄ „IN MEMORIAM“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI BĖGIMĄ „IN MEMORIAM“

 

2019 m. spalio 2 d.   Nr. A30- 1964/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijai 2019 m. spalio 19 d. 8 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o 12.00–13.30 val. organizuoti bėgimą „In memoriam“ Vingio parke (baigiamuosius darbus atlikti iki spalio 19 d. 18 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijos bėgimo metu ir jam pasibaigus sutvarkymo, šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti bėgimo metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. užtikrinti bėgimo dalyvių ir žiūrovų saugumą, paskirti už tai atsakingus asmenis;

2.5. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą bėgimo metu;

2.6. bėgimo vietą ir laiką Vingio parke papildomai suderinti su viešąja įstaiga „Vilniaus miesto parkai“;

2.7. užtikrinti, kad bėgimo metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, žalos atveju atlyginti nuostolius;

2.8. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių, vejos ir Vingio parko estrados, išskyrus renginio transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.9. išplatinti informaciją apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams;

2.10. numatyti ir iki spalio 11 d. su Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.11. paskirti atsakingą koordinatorių už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinųjų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.12. pagal parengtą ir su Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.13. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta vieta, data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.14. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta vieta, data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.15. bėgimo metu užtikrinti galimybę eismo ribojimo vietose įvažiuoti ir išvažiuoti, privažiuoti iki Vingio parko stadiono aptarnaujančiam transportui ir specialiosioms tarnyboms;

2.16. užtikrinti, kad bėgimo metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, o gavus nusiskundimų dėl triukšmo ar viešosios rimties trikdymo iš karto renginį nutraukti;

2.17. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. N u s t a t a u,  kad 2019 m. spalio 19 d. 7–14 val. draudžiamas transporto eismas (išskyrus asmenis, turinčius organizatorių leidimus įvažiuoti į teritoriją) Vingio parke nuo įvažiavimo kelio iš M. K. Čiurlionio gatvės ir Geležinio Vilko gatvės pusės iki kavinės „Lakštingala“.

4. P a v e d u  Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą užtikrinti viešąją tvarką bėgimo metu.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių apie laikinus eismo ribojimus bėgimo  metu informuoti visuomenę per Savivaldybės interneto svetainę, platformą „VilniusGyvai“, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią