Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2528/19 2019-10-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO FILMUOTI REKLAMINĮ KLIPĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO FILMUOTI REKLAMINĮ KLIPĄ

 

2019 m. spalio 4 d.   Nr. 30-2528/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“:

1. L e i d ž i u  uždarajai akcinei bendrovei „Unit.lt“ filmuoti reklaminį klipą (prireikus ir suderinus nustatyta tvarka aptverti ir naudoti automobiliams stovėti skirtas vietas, pastatyti filmavimo įrangą ant šaligatvių):

1.1. 2019 m. spalio 5 d. 14.30–15.00 val. filmuoti automobilių stovėjimo vietose šalia pastato T. Ševčenkos g. 16C, nuo spalio 4 d. 17 val. iki spalio 5 d. 18 val. rezervuoti 8 automobilių stovėjimo vietas Ševčenkos gatvėje šalia pastatų T. Ševčenkos g. 16 ir 1 vietą šalia pastato T. Ševčenkos g. 17;

1.2. 2019 m. spalio 4 d. 7.00–11.30 val. filmuoti Neries upės krantinėje šalia pastato
Birutės g. 14, o techninį transportą (įjungtais oranžiniais švyturėliais) statyti krantinėje ant pėsčiųjų takų;

1.3. 2019 m. spalio 5 d. 7.00–11.30 val. filmuoti prie pastato Lvovo g. 25, techninį transportą pastatant važiuojamojoje kelio dalyje šalia minėto pastato.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorių:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros, taip pat Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti, kad visų filmavimų metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

2.3. sudaryti sutartį, kad pasibaigus filmavimui per vieną valandą būtų sutvarkyta teritorija, surinktos ir išvežtos šiukšlės, taip pat atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti filmavimų metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.4. užtikrinti, kad filmavimų metu nebūtų sugadintas grindinys ir veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.5. filmavimus organizuoti neperžengiant privačių sklypų ribų be šių sklypų savininkų sutikimo;

2.6. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės aplinkinių saugumui, sveikatai ar gyvybei ir jas statytų atestuoti darbuotojai;

2.7. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinųjų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.8. sumokėti 285 (dviejų šimtų aštuoniasdešimt penkių) Eur vietinę rinkliavą už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą;

2.9. prireikus mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę filmavimų vietose ir jų prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.10 netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką filmavimo metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Administracijos direktorių                                                                         Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią