Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2526/19 2019-10-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „DEGUONIS“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „DEGUONIS“

 

2019 m. spalio 4 d.   Nr. 30-2526/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai „Dansu films“ kartu su viešąja įstaiga Vilniaus kino biuru filmuoti filmą „Deguonis“ (prireikus suderinti nustatyta tvarka ir aptverti automobilių stovėjimo vietas, pastatyti filmavimo įrangą ant šaligatvių):

1.1. 2019 m. spalio 3 d. 9–11 val. filmuoti Šv. Stepono gatvės dalyje nuo Kauno gatvės iki pastato Šv. Stepono g. 18, trumpam (iki 3 min.) draudžiant transporto priemonių eismą Šv. Stepono gatvės dalyje, spalio 3 d. 7–12 val. pastatyti palapinę šalia pastato Raugyklos g. 7, o nuo spalio 2 d. 18 val. iki spalio 3 d. 13 val. rezervuoti 13 automobilių stovėjimo vietų Raugyklos gatvėje;

1.2. nuo 2019 m. spalio 2 d. 20 val. iki spalio 3 d. 19 val. filmuoti Šventojo Juozapo aikštėje, rezervuoti 8 automobilių stovėjimo vietas Arklių gatvėje ir 5 vietas Pasažo skersgatvyje;

1.3. 2019 m. spalio 4 d. 9.00–11.30 val. filmuoti Jūratės gatvėje, trumpam (iki 2 min.) draudžiant transporto priemonių eismą vienoje eismo juostoje Jūratės gatvės dalyje nuo L. Sapiegos iki  Kuosų gatvės, spalio 4 d. 5–19 val. rezervuoti 10 automobilių stovėjimo vietų Jūratės gatvėje, o techninį transportą statyti ant važiuojamosios kelio dalies šalia „Vilnius Tech Park“ pastato Antakalnio g. 17;

1.4. 2019 m. spalio 5 d. 10–19 val. filmuoti Didlaukio gatvėje, draudžiant transporto priemonių eismą (išskyrus viešąjį ir gyventojų transportą) Didlaukio gatvės dalyje nuo pastato Didlaukio g. 62 iki pastato Didlaukio g. 28, nuo spalio 4 d. 18 val. iki spalio 5 d. 20 val. rezervuoti 30 automobilių stovėjimo vietų Didlaukio gatvės dalyje nuo pastato Didlaukio g. 62 iki pastato Didlaukio g. 26 ir 7 automobilių stovėjimo vietas šalia pastato Didlaukio g. 25;

1.5. 2019 m. spalio 8 d. 9.00–11.30 val. filmuoti L. Sapiegos gatvėje, trumpam (iki 3 min.) draudžiant transporto priemonių eismą L. Sapiegos ir Mildos gatvių sankryžoje, 12–14 val. filmuoti Mildos ir M. K. Paco gatvėse, trumpam (iki 3 min.) draudžiant transporto priemonių eismą minėtų gatvių sankryžoje, nuo spalio 7 d. 18 val. iki spalio 8 d. 15 val. rezervuoti 10 automobilių stovėjimo vietų Mildos gatvėje, o techninį transportą statyti ant važiuojamosios kelio dalies šalia „Vilnius Tech Park“ pastato Antakalnio g. 17;

1.6. 2019 m. spalio 8 d. 9–19 val. filmuoti šalia pastato Antakalnio g. 29 ir rezervuoti 10 automobilių stovėjimo vietų prie minėtojo pastato;

1.7. 2019 m. spalio 18 d. 18.00–21.30 val. filmuoti šalia „Vilnius Tech Park“ pastato Antakalnio g. 17, o vieną techninį automobilį pastatyti šalia minėtojo pastato ir rezervuoti 10 automobilių stovėjimo vietų šalia L. Sapiegos ir Jūratės gatvių sankryžos.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorių viešąją įstaigą „Dansu films“:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros, taip pat Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti, kad visų filmavimų metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

2.3. sudaryti sutartį, kad kaskart pasibaigus filmavimui per vieną valandą būtų sutvarkyta teritorija, surinktos ir išvežtos šiukšlės, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti filmavimų metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.4. sudaryti sutartį su saugos tarnyba dėl saugumo ir eismo tvarkos pakeitimų užtikrinimo filmavimų metu;

2.5. užtikrinti, kad filmavimų metu nebūtų sugadintas grindinys ir veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.6. filmavimus organizuoti neperžengiant privačių sklypų ribų be šių sklypų savininkų sutikimo;

2.7. išplatinti informaciją apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams;

2.8. numatyti ir su Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.9. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinųjų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.10. pagal parengtą ir su Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.11. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę filmavimo vietose ir jų prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.12. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.13. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.14. filmavimus organizuoti netrukdant viešojo transporto eismo;

2.15. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u 

3.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką filmavimų metu;

3.2. Eismo organizavimo skyriui 2019 m. spalio 5 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus filmavimų metu per Savivaldybės interneto svetainę, platformą „VilniusGyvai“, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Administracijos direktorių                                                                         Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią