Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1995/19 2019-10-07
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „VINSKI IR NEMATOMUMO MILTELIAI“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „VINSKI IR NEMATOMUMO MILTELIAI“

 

2019 m. spalio 7 d.   Nr. A30- 1995/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  uždarajai akcinei bendrovei „Ahil“ kartu su viešąja įstaiga Vilniaus kino biuru filmuoti filmą „Vinski ir nematomumo milteliai“ (prireikus suderinti nustatyta tvarka ir aptverti automobilių stovėjimo vietas, pastatyti filmavimo įrangą ant šaligatvių):

1.1. 2019 m. spalio 7 d. 14–18 val. filmuoti Šv. Dvasios gatvėje, trumpam (iki 2 min.) draudžiant pėsčiųjų eismą, 6–18 val. rezervuoti 27 automobilių stovėjimo vietas minėtoje gatvėje;

1.2. 2019 m. spalio 7 d. 10–14 val. filmuoti Šv. Kazimiero gatvės dalyje nuo Subačiaus iki Augustijonų gatvės, draudžiant transporto priemonių eismą minėtoje Šv. Kazimiero gatvės dalyje, nuo spalio 6 d. 15 val. iki spalio 7 d. 14 val. rezervuojant 5 automobilių stovėjimo vietas Šv. Kazimiero gatvėje ir 10 vietų Bokšto gatvėje;

1.3. 2019 m. spalio 7 d. 18.30–21.30 val. filmuoti Šv. Jono gatvėje, trumpam (iki 5 min.) draudžiant transporto priemonių eismą minėtoje gatvėje, 6.00–21.30 val. rezervuoti 31 automobilių stovėjimo vietą Šv. Jono gatvėje;

1.4. 2019 m. spalio 8 d. 15–17 val. filmuoti Malūnų gatvėje, trumpam (iki 5 min.) draudžiant transporto priemonių eismą Malūnų ir Užupio gatvių sankryžoje, o nuo spalio 7 d. 18 val. iki spalio 8 d. 18.30 val. rezervuoti 30 automobilių stovėjimo vietų Užupio gatvėje;

1.5. 2019 m. spalio 10 d. 11–13 val. filmuoti Bokšto gatve šalia pastato Bokšto g. 11, trumpam (iki 3 min.) draudžiant transporto priemonių eismą Savičiaus ir Bokšto gatvėse, nuo spalio 9 d. 18 val. iki spalio 10 d. 13 rezervuojant 8 automobilių stovėjimo vietas Bokšto gatvėje;

1.6. 2019 m. spalio 11 d. 19–22 val. filmuoti Bokšto ir Onos Šimaitės gatvių sankryžoje, trumpam (iki 3 min.) draudžiant transporto priemonių eismą Bokšto ir Šv. Kazimiero gatvių sankryžoje ir Bokšto ir Onos Šimaitės gatvių sankryžoje, 6–22 val. rezervuoti 29 automobilių stovėjimo vietas Bokšto gatvėje;

1.7. nuo 2019 m. spalio 16 d. 15 val. iki spalio 17 d. 3 val. filmuoti Gaono gatvės dalyje nuo Švarco iki Šv. Jono gatvės draudžiant transporto priemonių eismą, Stiklių ir Švarco gatvėse draudžiant transporto priemonių eismą (išskyrus gyventojų ir aptarnaujantį), nuo spalio 16 d. 6 val. iki spalio 17 d. 3 val. rezervuoti 5 automobilių stovėjimo vietas Šv. Jono gatvėje, 10 vietų Gaono gatvėje ir 20 vietų šalia K. Sirvydo skvero.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorių uždarajai akcinei bendrovei „Ahil“:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros, taip pat Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti, kad visų filmavimų metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

2.3. sudaryti sutartį, kad kaskart pasibaigus filmavimui per vieną valandą būtų sutvarkyta teritorija, surinktos ir išvežtos šiukšlės, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti filmavimų metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.4. sudaryti sutartį su saugos tarnyba dėl saugumo ir eismo tvarkos pakeitimų užtikrinimo filmavimų metu;

2.5. užtikrinti, kad filmavimų metu nebūtų sugadintas grindinys ir veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.6. filmavimus organizuoti neperžengiant privačių sklypų ribų be šių sklypų savininkų sutikimo;

2.7. išplatinti informaciją apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams;

2.8. numatyti ir su Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.9. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinųjų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.10. pagal parengtą ir su Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.11. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę filmavimo vietose ir jų prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.12. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.13. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.14. filmavimus organizuoti netrukdant viešojo transporto eismo;

2.15. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką filmavimų metu;

3.2. Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ informuoti Bokšto gatvės gyventojus apie automobilių stovėjimo vietų rezervavimą Bokšto gatvėje.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus filmavimų metu per Savivaldybės interneto svetainę, platformą „VilniusGyvai“, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią