Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2012/19 2019-10-08
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SKLYPO PAVASARIO G. 7 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO PAVASARIO G. 7 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 8 d.   Nr. A30-2012/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 ir 40 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 ,,Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 papunkčiu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.5 papunkčiu:

            1. T v i r t i n u  kitos paskirties žemės sklypo Pavasario g. 7 (kadastro Nr. 0101/0043:83) formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – sujungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo, taip pat projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-45018), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

            1.1. plotą – 924 (devynių šimtų dvidešimt keturių) kv. m, įskaitant laisvoje valstybinėje žemėje prie 867 (aštuonių šimtų šešiasdešimt septynių) kv. m privataus žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0043:83) įsiterpusius 4 (keturių) kv. m ir 53 (penkiasdešimt trijų) kv. m plotus;

            1.2. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.3. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), aerodromo apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), dujotiekių apsaugos zonos (IX sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos ir apsaugos zonos (XIX sk.).

            2. N u s t a t a u,  kad sklypo naudotojai privalo kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl įsiterpusių laisvos valstybinės žemės plotų pardavimo ir sujungimo su 1 punkte nurodytu privačiu žemės sklypu.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią