Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2024/19 2019-10-08
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI PARAMOS IR SOLIDARUMO AKCIJĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI PARAMOS IR SOLIDARUMO AKCIJĄ

 

2019 m. spalio 8 d.   Nr. A30- 2024/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  labdaros ir paramos fondui „Mamų unija“ 2019 m. spalio 16 d. 12 val. pastatyti Katedros aikštėje jūrinį konteinerį (iš anksto suderintoje vietoje),  kuriame iki 2019 m. lapkričio
16 d. 12 val. vyks paramos ir solidarumo akcija „Vienos kėdės istorija“, skirta sergantiems vėžiu vaikams ir jų tėvams palaikyti (baigiamuosius darbus atlikti iki lapkričio 17 d. 12 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką akcijos metu, kiekvieną dieną tvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl akcijos metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad akcijos metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.4. akcijos vietą ir laiką Katedros aikštėje papildomai suderinti su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija;

2.5. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių ir į Katedros aikštę, išskyrus akcijos transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.6. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl akcijos metu naudojamo turto apsaugos;

2.7. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir kitų asmenų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.8. prireikus elektros energijos Katedros aikštėje, sudaryti sutartį su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“;

2.9. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką akcijos metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią