Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2023/19 2019-10-08
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ORGANIZUOJAMO SUSIRINKIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ORGANIZUOJAMO SUSIRINKIMO

 

2019 m. spalio 8 d.   Nr. A30- 2023/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. S u d e r i n u  Sakalo Gorodeckio 2019 m. spalio 8 d. 18.40–21.15 val. šalia Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos pastato (Žygimantų g. 1) organizuojamo susirinkimo, skirto paminėti Jono Noreikos gimimo metines (kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 100 žmonių), laiką, vietą ir formą.  

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. užtikrinti, kad susirinkimo dalyviai nepažeistų viešosios tvarkos ir laikytųsi Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat vykdytų teisėtus policijos pareigūnų reikalavimus;

2.2. pasibaigus susirinkimui per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles ir atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti susirinkimo metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. susirinkimą organizuoti netrikdant transporto eismo;

2.4. užtikrinti, kad susirinkimo metu nebūtų kurstoma nesantaika, tautinė, rasinė ar kitokio pobūdžio diskriminacija, nebūtų keliama grėsmė valstybės ar visuomenės saugumui, žmonių sveikatai ar gyvybei ir atliekami kiti teisės aktams ar viešajai tvarkai prieštaraujantys veiksmai. 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią