Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-406/19 2019-10-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL APLINKOS IR ENERGETIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m.              d.

įsakymu Nr.

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTŲ VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (AD-30)

 

 

I. PAREIGYBĖ

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos projektų vadovas (242210) (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – projektų valdymas.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriui.

 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų projektinio valdymo patirtį;

5.3. išmanyti Administracijai priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

5.4. būti susipažinusiam su Vilniaus miesto strateginės krypties „Vilnius 2IN“ projektų valdymo metodika ir projektų valdymo politika;

5.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

5.6. ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti anglų kalbą;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu. 

 

 

III. DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti Administracijai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

6.1. inicijuoja ir įgyvendina projektus priskirtos veiklos srityje:

6.1.1. atlieka projektų kaštų ir naudos analizę;

6.1.2. formuoja komandą, skirsto užduotis, organizuoja priskirtų projektų įgyvendinimo pažangos aptarimus ir teikia pasiūlymus, kaip spręsti iškilusias problemas;

6.1.3. sudaro ir kontroliuoja projekto planą, išteklius, apimtį, rizikas;

6.1.4. valdo vidinę ir išorinę projekto komunikaciją;

6.1.5. rengia ataskaitas – projekto eigos ir baigiamąją, kitus reikalingus dokumentus;

6.1.6. inicijuoja reikalingus projekto pakeitimus;

6.1.7. vykdo projekto išmoktų pamokų sklaidą;

6.2. koordinuoja Administracijos bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis priskirtos veiklos klausimais;

6.3. pagal savo kompetenciją Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose įstaigose ir organizacijose;

6.4. pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

6.5. rengia ir derina  Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymų projektus kuruojamos srities klausimais;

6.6. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybei iškeltus strateginius tikslus.

 

 

 

Susipažinau

_______________________________

            (parašas)

_______________________________

            (vardas ir pavardė)

_______________________________

            (data)

 

Į pradžią