Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-274 2019-11-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ANTAKALNIO G. 59 IŠNUOMOJIMO VIEŠO KONKURSO BŪDU

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ANTAKALNIO G. 59 IŠNUOMOJIMO VIEŠO KONKURSO BŪDU

 

2019 m. lapkričio 6 d.   Nr. 1-274

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintų Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešo konkurso ir ne konkurso būdu nuostatų 2 punktą, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti penkeriems metams viešo konkurso būdu Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 136,12 (vieno šimto trisdešimt šešių ir dvylikos šimtųjų) kv. m negyvenamąsias patalpas (pažymėtas plane indeksais R-(14-21), esančias poliklinikos pastato (unikalus Nr. 1098-6000-4039, žymėjimas – 3D10/b) Antakalnio g. 59 rūsyje ir nustatyti pradinę 1 kv. m nuomos kainą – 60 (šešiasdešimt) Eur per mėnesį vaistinės veiklai vykdyti.

2. Pavesti:

2.1. Nekilnojamojo turto skyriui organizuoti viešą nuomos konkursą dėl 1 punkte nurodytų patalpų ir parengti nuomos sutartį;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, o jo nesant – Savivaldybės administracijos direktorių pavaduojančiam direktoriaus pavaduotojui, pasirašyti 1 punkte nurodytų patalpų nuomos sutartį;

2.3.  Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjui pasirašyti 1 punkte nurodytų patalpų perdavimo ir priėmimo aktą. Šis aktas ir nuomos sutartis, nurodyta 2.1 papunktyje, pasirašomi nuomininkui atlaisvinus patalpas;

2.4. Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią