Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-275 2019-11-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL STATINIŲ VOKIEČIŲ G. 13A PRIPAŽINIMO NEREIKALINGAIS (NETINKAMAIS) NAUDOTI IR NURAŠYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL STATINIŲ VOKIEČIŲ G. 13A PRIPAŽINIMO NEREIKALINGAIS (NETINKAMAIS) NAUDOTI IR NURAŠYMO

 

2019 m. lapkričio 6 d.   Nr. 1-275

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2 ir 7 punktais, 27 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įgyvendindama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m.
kovo 1 d. sprendimą Nr. 516 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Vilniaus miesto savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 30-2224 „Dėl Nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo“ sudarytos Nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos 2019 m. rugsėjo 23 d. Nekilnojamojo turto apžiūros pažymą Nr. A32-3685/19(2.1.13-AD23) bei į 2018 m. kovo 7 d. susitikimo dėl Didžiosios sinagogos įpaveldinimo gairių aptarimo protokolą Nr. 28-111/18(1.2.13E-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti nereikalingu (netinkamu) naudoti ir teisės aktų nustatyta tvarka nurašyti dėl funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo bei trukdymo įregistruoti Didžiosios sinagogos pastato liekanas Nekilnojamojo turto registre Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: 947,19 (devynių šimtų keturiasdešimt septynių ir devyniolikos šimtųjų) kv. m pastatą – darželį-pradinę mokyklą (unikalus Nr. 1096-4017-5011), kurio likutinė vertė 2019 m. rugsėjo 30 d. – 76 702,08 (septyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai du Eur 8 ct) Eur, ir inžinerinius statinius – kiemo statinius (unikalus Nr. 1096-4017-5022), kurių likutinė vertė 2019 m. rugsėjo 30 d. – 0,00 (nulis) Eur, esančius Vokiečių g. 13A, Vilniuje. Šiuo metu galiojančios nuomos sutartys galios iki pastato griovimo darbų pradžios.

2. Pavesti Infrastruktūros skyriui:

2.1. organizuoti 1 punkte nurodytų statinių išardymo bei likvidavimo darbus;

2.2. statinių, nurodytų 1 punkte, griovimo darbus vykdyti tik esant nustatyta tvarka suderintam griovimo projektui ir atlikus griovimo darbų viešųjų pirkimų procedūras.

3. Sudaryti šią Pripažinto nereikalingu (netinkamu) naudoti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo įforminimo komisiją:

Raminta Ramanauskienė – Nekilnojamojo turto skyriaus vyresnioji patarėja;

Modestas Rudys – Nekilnojamojo turto skyriaus patarėjas;

Dalia Surdokienė – Apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio vyriausioji specialistė;

Virginijus Pauža – Infrastruktūros skyriaus vedėjas;

Dalia Gakaitė – Nekilnojamojo turto skyriaus specialistė (komisijos sekretorė).

4. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti pripažintų nereikalingais (netinkamais) naudoti statinių, nurodytų 1 punkte, nurašymo ir likvidavimo aktą.

5. Paskirti Nekilnojamojo turto skyriaus vedėją atsakingą už 1 punkte nurodyto turto nurašymą ir likvidavimą.

6. Pavesti asignavimų valdytojui Infrastruktūros skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

Į pradžią