Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-2943/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. lapkričio      d.        

įsakymu Nr.                        

 

 

SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMO SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKAMS BEI LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

           1. Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisijos (toliau – Komisija) funkcijas, pareigas ir teises, darbo organizavimą, atsakomybę ir apskundimo tvarką.

            2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 30-2491/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės globėjų (rūpintojų) parengimo, globos (rūpybos) organizavimo, institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis bei socialinių paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, šiuo aprašu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

         3. Komisijos veikla grindžiama kolegialaus klausimų svarstymo, demokratijos, nešališkumo, objektyvumo ir teisėtumo principais, taip pat asmenine Komisijos narių atsakomybe už Komisijos veiklą. Visa informacija apie asmenį, pateikta Komisijai, laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista kitiems asmenims Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.

        4. Komisijos darbo tikslas – priimti sprendimus dėl socialinės globos paslaugų skyrimo socialinę riziką patiriantiems bei likusiems be tėvų globos vaikams (toliau – vaikas), palydimosios globos paslaugų skyrimo sulaukusiems pilnametystės asmenims, kuriems buvo teikta institucinė vaiko socialinė globa, ir teikti siūlymus Administracijos direktoriaus įsakymu nustatyti individualų finansavimo dydį už teikiamas socialinės globos paslaugas vaikams, turintiems negalią, emocijų ir elgesio sutrikimų, linkusiems nusikalsti, turintiems asocialaus elgesio apraiškų, priklausomybę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.

        5. Komisijos sudėtį, šios Komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją tvirtina Administracijos direktorius.

 

 

 

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

       6. Komisijos funkcijos:

       6.1. priimti sprendimus dėl socialinės globos paslaugų vaikams skyrimo, pratęsimo, sustabdymo ir nutraukimo;

       6.2. teikti siūlymus Administracijos direktoriaus įsakymu nustatyti individualų finansavimo dydį už teikiamas socialinės globos paslaugas vaikams, turintiems negalią, emocijų ir elgesio sutrikimų, linkusiems nusikalsti, turintiems asocialaus elgesio apraiškų, priklausomybę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;

       6.3. išnagrinėti socialinės globos paslaugas vaikams teikiančių įstaigų prašymus dėl socialinių paslaugų pilnametystės sulaukusiems rūpintiniams skyrimo bei nutraukimo ir priimti  sprendimus dėl socialinių paslaugų pilnametystės sulaukusiems rūpintiniams skyrimo ir nutraukimo;

       6.4. išnagrinėti prašymus ir priimti sprendimus dėl palydimosios globos paslaugų skyrimo sulaukusiems pilnametystės asmenims, kuriems buvo teikta institucinė vaiko socialinė globa.

 

III. KOMISIJOS PAREIGOS IR TEISĖS

 

       7. Komisijos pareigos:

       7.1. socialinių paslaugų skyrimo klausimus svarstyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintame Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos apraše nustatytais terminais;

       7.2. Administracijos direktoriaus įsakymu nustačius vaikui laikinąją globą (rūpybą) bendruomeniniuose vaikų namuose, svarstyti klausimą dėl socialinės globos paslaugų vaikui skyrimo;

       7.3. svarstyti įstaigų prašymus dėl socialinių paslaugų skyrimo pilnametystės sulaukusiems rūpintiniams, kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių programą bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar specialiojo ugdymo įstaigoje ir lieka gyventi toje pačioje globos įstaigoje;

       7.4. svarstyti įstaigų prašymus dėl palydimosios globos paslaugų skyrimo, sustabdymo ar nutraukimo pilnametystės sulaukusiems asmenims, kuriems buvo teikta institucinė vaiko socialinė globa;

      7.5. posėdžio dieną priimti sprendimą dėl socialinių paslaugų vaikui ar pilnametystės sulaukusiam rūpintiniui skyrimo, neskyrimo, sustabdymo ar nutraukimo;

      7.6. teikti siūlymus Administracijos direktoriaus įsakymu nustatyti individualų finansavimo dydį už teikiamas socialinės globos paslaugas vaikams, turintiems negalią, emocijų ir elgesio sutrikimų, linkusiems nusikalsti, turintiems asocialaus elgesio apraiškų, priklausomybę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.

      8. Komisija turi teisę:

      8.1. į Komisijos posėdžius kviesti kitų susijusių įstaigų ar institucijų atstovus, kai reikalingi papildomi  paaiškinimai vaiko, jaunuolio situacijai įvertinti ir pagrįsti;

      8.2. prašyti pateikti papildomus dokumentus, reikalingus sprendimui priimti.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

       9. Pagrindinė Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai yra uždari, tačiau juose gali būti kviečiami dalyvauti asmenys, nurodyti 8.1 papunktyje.

      10. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, jo nesant – pirmininką pavaduojantis asmuo.

      11. Komisijos posėdžio protokolus pasirašo pirmininkas ir Komisijos sekretorius.

      12. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžio protokolu, kuriame nurodoma:

      12.1. posėdžio data;

      12.2. posėdyje dalyvavę Komisijos nariai;

      12.3. informacija apie vaiką.

      13. Komisijos posėdžius organizuoja Komisijos sekretorius, kuris gali atlikti ir klausimą pristatančio Administracijos Socialinių paslaugų skyriaus (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) darbuotojo funkcijas.

      14. Komisijos sekretorius organizuoja Komisijos posėdžius:

      14.1. elektroniniu paštu ar telefonu informuoja Komisijos narius apie posėdžių laiką ir vietą;

      14.2. rengia posėdžių darbotvarkę ir protokolus;

      14.3. per tris darbo dienas nuo Komisijos posėdžio parengia posėdžio protokolą;       

      14.4. atsako už Komisijos dokumentų tvarkymą, saugo Komisijai pateiktus dokumentus ir Komisijos posėdžių protokolų originalus;

      14.5. pasirašytus ir užregistruotus Komisijos posėdžių protokolus perduoda susipažinti Socialinių paslaugų skyriaus darbuotojui, atsakingam už socialinių paslaugų vaikui skyrimo organizavimą, dėl sprendimo skirti, sustabdyti ar nutraukti socialines paslaugas vaikui ar pilnametystės sulaukusiam rūpintiniui rengimo.

      15. Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. 

      16. Jeigu Komisijos nariai nepasiekia bendro sutarimo, sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje Komisijos narių balsų dauguma. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Komisijos pirmininko balsas, o kai šio nėra – pirmininką pavaduojančio asmens balsas.

       17. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

       18. Komisijos posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenumatytus šiame apraše, sprendžia Komisijos pirmininkas.

       19. Kiekvienas Komisijos narys atsakingas už savo siūlomus ir priimamus sprendimus, o Komisijos pirmininkas – už Komisijos priimamus sprendimus.

       20. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

       21. Komisijos priimti sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

       22. Visa dokumentacija, susijusi su Komisijos veikla, saugoma Komisijos sekretoriaus darbo vietoje.

       23. Asmenų, įgyvendinančių šį aprašą, veiksmai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

____________________________

Į pradžią