Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2946/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SKLYPO DIDLAUKIO G. 23 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO DIDLAUKIO G. 23 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 14 d.   Nr. 30-2946/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 ir 40 straipsniais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 ir 20 straipsniais ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

            1. T v i r t i n u žemės sklypo Didlaukio g. 23 (kadastro Nr. 0101/0017:373) formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslai – siūloma nustatyti ar panaikinti žemės servitutus, specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, taip pat projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-62407), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. plotą – 23642 (dvidešimt trijų tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt dviejų) kv. m;

1.2. naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos;

1.3. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ – ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), aerodromo apsaugos zonos (V sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.), saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (XXVII sk.).

2. S i ū l a u   Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos nustatyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinyje nurodytus servitutus.

3. N u s t a t a u,  kad įsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui, specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pavadinimas ir turinys) gali būti tikslinamos atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią