Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-2950/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. lapkričio  d.

įsakymo Nr.

priedas

 

(Bendradarbiavimo sutarties forma)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ____________________________________________ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

           

2020 m.        d. Nr.

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo Andžejaus Dinikio, ir _____________________________________________________________, toliau kartu ir atskirai – Šalys, savo gera valia siekdamos įgyvendinti saugų tarptautinį bendradarbiavimą informacijos mainų srityje, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis).

 

I.                   SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1.      Atsižvelgdamos į savo veiklos sritis ir siekį bendradarbiauti, Šalys sutinka keistis šia informacija ir patirtimi:

1.1.1. tobulinti Šalių teisės aktų taikymo, derinimo ir rengimo praktiką;

1.1.2. gerinti Šalių personalo profesinę kvalifikaciją naudojantis savo ištekliais ir organizuojant mokymo veiklą;

1.1.3. didinti gyventojų ir turistų saugumą dviejų sostinių senamiesčiuose, kurie yra įtraukti į UNESCO pasaulinio paveldo objektų sąrašą, per Europos Sąjungos finansuojamus projektus.

1.2. Sutarties Šalys nustatys ir koordinuos bendradarbiavimo apimtį. Reikiamai veiklai organizuoti ir vykdyti bus paskirti tinkami pareigūnai.

1.3. Prireikus išsamiau apibūdintų ir konkrečių bendradarbiavimo sričių, turėtų būti sudarytos papildomos sutartys ir (arba) priedai prie šios Sutarties.

 

II.                ŠALIŲ TARPUSAVIO SANTYKIŲ PRINCIPAI

 

2.1.      Šioje Sutartyje apibrėžti Šalių bendradarbiavimo principai, kurių jos turi laikytis vykdydamos šią Sutartį.

2.2.      Šalys įsipareigoti bendradarbiauti visose šios Sutarties 1 skyriuje nurodytose srityse.

2.3.      Kiekviena Šalis įsipareigoja nevykdyti jokių veiksmų, kurie gali aiškiai ar numanomai pažeisti kitos Šalies interesus ar įgaliojimus.

2.4.      Šalys bent kartą per metus susitiks, kad susitartų dėl kitų metų bendradarbiavimo veiklos.

2.5.      Šioje Sutartyje nenustatytas bendradarbiavimo finansavimas.

2.6. Dėl finansuojamos veiklos Šalys susitars atskirai.

 

 

 

 

III.             KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

3.1.      Šalys garantuoja, kad gautą informaciją naudos tik šioje Sutartyje nurodytais tikslais, įsipareigoja neatskleisti neleisti atskleisti jokios konfidencialios informacijos, gautos pagal Sutarties sąlygas.

3.2.      Šalys gali pakeisti ar papildyti šios Sutarties sąlygas ir įforminti tai raštu. Visi pakeitimai turi būti pridėti prie šios Sutarties kaip neatsiejama jos dalis.

3.3.      Visi su šia Sutartimi susiję ginčai tarp Šalių turi būti sprendžiami derybomis. Jeigu Šalys negali pasiekti susitarimo, ginčai turi būti sprendžiami pagal tarptautinę teisę.

 

IV.      SUTARTIES GALIOJIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

4.1.      Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja neterminuotai.

4.2.      Ši Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, apie tai kitą Šalį raštu įspėjus ne mažiau kaip prieš 2 (du) mėnesius.

4.3.      Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių ir _______________________ kalbomis. Po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Visi egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

4.4.      Šalys sutinka su visomis Sutarties sąlygomis ir patvirtina jas parašu.

4.5. Pasirašius šią Sutartį, 2008 m. gruodžio 5 d. bendradarbiavimo sutartis Nr. RPP-08 522-li pripažįstama negaliojančia. *

* Šis punktas galioja tik sutartyse su Rygos municipaline policija ir Talino municipaline policija.

 

V.        ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR PARAŠAI

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188710061                         

Konstitucijos pr. 3                                                    

LT-09601 Vilnius, Lietuva                                       

 

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

 

 

 

 

_______________________________                     ________________________________

Andžej Dinikis                                                                     

 

Į pradžią