Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2468/19 2019-11-28
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KALĖDINĮ BĖGIMĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KALĖDINĮ BĖGIMĄ

 

2019 m. lapkričio 28 d.   Nr. A30- 2468/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 15.2 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai Tarptautiniam maratonui kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyriumi organizuoti „Eurovaistinės“ kalėdinį bėgimą:

1.1. 2019 m. gruodžio 9 d. 8 val. pagal iš anksto suderintą schemą bėgimo trasoje įrengti laikinuosius kelio ženklus, draudžiančius gruodžio 15 d. sustoti ir stovėti transporto priemonėms;

1.2. 2019 m. gruodžio 14 d. 18 val. pradėti paruošiamuosius darbus Vinco Kudirkos aikštėje ir visoje bėgimo trasoje, neribojant transporto priemonių eismo;

1.3. 2019 m. gruodžio 15 d. 3 val. pradėti paruošiamuosius darbus Gedimino prospekto dalyje nuo Šventaragio iki Vilniaus gatvės, o nuo 6 val. paruošiamuosius darbus visoje bėgimo trasoje, draudžiant transporto priemonių eismą;

1.4. 2019 m. gruodžio 15 d. 9–14 val. Gedimino prospekte prie Vinco Kudirkos aikštės įrengti starto ir finišo vietą ir dalyviams bėgti:

1.4.1. 3 km trasa: Gedimino prospektu, Šventaragio, Barboros Radvilaitės, Maironio, Išganytojo, Bokšto, Pilies, Šv. Jono, Dominikonų, Šv. Ignoto, Benediktinių, Vilniaus gatvėmis ir Gedimino prospektu iki Vinco Kudirkos aikštės;

1.4.2. 6 ir 12 km trasomis: Gedimino prospektu, Šventaragio, Barboros Radvilaitės, Maironio, Užupio, Paupio, Aukštaičių, Maironio, Išganytojo, Bokšto, Didžiąja, Savičiaus, Augustijonų, Šv. Kazimiero, Didžiąja, Rotušės aikštės, Vokiečių, Vilniaus, Benediktinių, Šv. Ignoto, Dominikonų, Universiteto, Liejyklos, Vilniaus gatvėmis ir Gedimino prospektu iki Vinco Kudirkos aikštės;

1.4.3. 300 m trasa: Gedimino prospektu, K. Sirvydo ir Šv. Jurgio gatvėmis.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius (viešąją įstaigą Tarptautinį maratoną):

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijos bėgimo metu ir jam pasibaigus sutvarkymo (iki gruodžio 15 d. 22 val.), šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti bėgimo metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo bėgimo metu ir viešosios tvarkos užtikrinimo planą suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.4. pastatyti Tvarkymo ir švaros taisyklėse nurodytą skaičių biotualetų (įskaitant pritaikytus neįgaliems asmenims). Biotualetus statyti neužstatant įėjimo (įvažiavimo) kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.5. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą bėgimo metu;

2.6. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus prekiauti ir teikti paslaugas bėgimo metu;

2.7. užtikrinti bėgimo dalyvių ir žiūrovų saugumą – pastatyti apsaugines tvoras bėgimo trasoje;

2.8. užtikrinti, kad bėgimo metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju nuostolius atlyginti;

2.9. bėgimo įrangą statyti ne arčiau kaip 15 metrų nuo paminklo Vincui Kudirkai;

2.10. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių, į aikštes, išskyrus renginio transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.11. išplatinti informaciją apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams;

2.12. prireikus informacinių lentelių, kabinimo darbus ant gatvės apšvietimo stulpų suderinti su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“;

2.13. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.14. numatyti ir iki 2019 m. gruodžio 3 d. su Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.15. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinųjų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.16. pagal parengtą ir su Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.17. parengti ir iki 2019 m. lapkričio 29 d. pastatyti informacines-reklamines schemas (Maironio, Pylimo, Pamėnkalnio, Dominikonų, Vokiečių, Kalvarijų, A. Goštauto, Trakų gatvėse ir Odminių skvere, Vinco Kudirkos aikštėje), kuriose būtų aiškiai matomi gruodžio 15 d. vykstančio bėgimo teritorijoje uždaromų gatvių pavadinimai ir galimi bėgimo teritorijos apvažiavimo maršrutai;

2.18. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams, o 2019 m. gruodžio 15 d. bėgimo vietas ir laiką papildomai suderinti su renginių „Kalėdos sostinėje 2019“ organizatoriumi – biudžetine įstaiga Vilniaus kultūros centru;

2.19. starto ir finišo vietoje pastatytą techninę įrangą išmontuoti iki 2019 m. gruodžio 15 d.        22 val., bėgimo trasoje pastatytas tvoras nuo važiuojamosios dalies patraukti iš karto pasibaigus bėgimui, o jas surinkti ir išvežti iš renginio teritorijos kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d. 24 val.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. 2019 m. gruodžio 15 d. 6–15 val. draudžiamas transporto eismas visoje bėgimo trasoje;

3.2. Savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ patvirtintuose Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nurodyta tvarka Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ išduoti gyventojams ir juridiniams asmenims leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje ir raudonojoje zonose bėgimo metu 2019 m. gruodžio 14- 15 d. galioja ir kitose stovėjimo zonose (geltonojoje, žaliojoje ir baltojoje zonose).

4. P a v e d u:

4.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugų eismą bėgimo metu;

4.2. Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginio metu;

4.3. Eismo organizavimo skyriui:

4.3.1. 2019 m. gruodžio 14–15 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.3.2. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ 2019 m. gruodžio 15 d. bėgimo trasoje 3.1 papunktyje nustatytu laiku pakeisti viešojo maršrutinio transporto eismą, per įvairias informacijos sklaidos priemones informuoti keleivius apie pasikeitimus, pagal poreikį numatyti šviesoforų darbo perjungimą į mirksintį režimą bėgimo trasoje;

4.3.3. kartu su Savivaldybės įmone „Grinda“ ir Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ 2019 m. gruodžio 15 d. nuo 8 iki 15 val.  nuleisti stulpelius Gedimino prospekte ties Vilniaus ir Šventaragio gatvėmis;

4.4. prireikus Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui 2019 m. gruodžio 15 d. iki 8 val. organizuoti sniego valymo, dangų barstymo darbus bėgimo trasoje.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių apie laikinus eismo ribojimus bėgimo metu informuoti visuomenę per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią