Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2595/19 2019-12-10
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTĄ

 

2019 m. gruodžio 10 d.   Nr. A30- 2595/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai „VilnVarsa“ 2019 m. gruodžio 14 d. 16 val. pradėti paruošiamuosius darbus (scenos ir įrangos montavimą) Aušros Vartų ir M. Daukšos gatvėse šalia Šv. Teresės bažnyčios, o gruodžio 17 d. 17–22 val. organizuoti Aušros Vartų gatvėje koncertą, draudžiant transporto priemonių eismą minėtoje gatvėje ir pėsčiųjų judėjimą pro Aušros vartus (baigiamuosius darbus atlikti iki gruodžio 18 d. 14 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijos koncerto metu ir jam pasibaigus sutvarkymo (iki gruodžio 18 d. 6 val.), šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti koncerto metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. koncerto metu pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos ir turto apsaugos užtikrinimo koncerto metu ir viešosios tvarkos užtikrinimo planą suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.5. užtikrinti, kad koncerto metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju  atlyginti nuostolius;

2.6. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių, išskyrus koncertą aptarnaujantį transportą;

2.7. užtikrinti renginio įrangos ir technikos apsaugą renginio metu;

2.8. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei, o jas statytų atestuoti darbuotojai;

2.8. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. N u s t a t a u, kad 2019 m. gruodžio 17 d. 16–22 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Aušros Vartų gatvės dalyje nuo Subačiaus iki M. Daukšos gatvės, o 17–22 val. draudžiamas pėsčiųjų judėjimas pro Aušros vartus.

4. P a v e d u:

4.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugų eismą koncerto metu;

4.2. Eismo organizavimo skyriui:

4.2.1. nustatyta tvarka parengti eismo organizavimo pakeitimo schemą ir įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus, ribojančius eismą 3 punkte nurodytoje vietoje;

4.2.2. 2019 m. gruodžio 17 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių apie laikinus eismo ribojimus koncerto  metu informuoti visuomenę per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią