Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2761/19 2019-12-20
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ĮRENGTI SNIEGLENČIŲ PARKĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ĮRENGTI SNIEGLENČIŲ PARKĄ

 

2019 m. gruodžio 20 d.   Nr. A30- 2761/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  asociacijai „X-club“ ir Lietuvos nacionalinei slidinėjimo asociacijai pievoje šalia Žvėryno pėsčiųjų tilto į Vingio parką (Birutės gatvė) įrengti snieglenčių žiemos parką, kuris nuo 2019 m. gruodžio 23 d. iki 2020 m. balandžio 12 d. atsižvelgiant į oro sąlygas veiks kasdien 8–22 valandomis (įranga ir technika statoma pievoje ir ant šaligatvių).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką viso renginio metu, o jam pasibaigus (kasdien) per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl renginio metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų sugadintos šaligatvio, kelio dangos ar veja, o žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.4. užtikrinti renginio dalyvių saugumą, paskirti už tai atsakingus koordinatorius;

2.5. užtikrinti turto apsaugą;

2.6. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.7. prireikus elektros energijos tiekimo, sudaryti sutartį su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ dėl prisijungimo prie elektros energijos šalia renginio vietos;

2.8. prireikus vandens tiekimo, sudaryti sutartį su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus vandenys“;

2.9. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių ir vejos, išskyrus renginį aptarnaujantį transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.10. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką renginio metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią