Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2796/19 2019-12-30
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI EISENĄ IR RENGINĮ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI EISENĄ IR RENGINĮ

 

2019 m. gruodžio 30 d.   Nr. A30- 2796/19

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  asociacijai „Už gyvybę“ 2020 metų balandžio 26 d. 12.00–12.30 val. organizuoti eiseną Gedimino prospektu nuo Lukiškių iki Katedros aikštės, kur iki 15 val. vyks renginys, skirtas palaikyti moteris, patiriančias krizinį nėštumą (paruošiamuosius darbus Katedros aikštėje pradėti nuo 6 val., o baigiamuosius darbus atlikti iki 18 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką viso renginio metu, o jam pasibaigus iki balandžio 26 d. 18 val. sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl renginio metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. renginio Katedros aikštėje metu pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų sugadintos šaligatvio, kelio dangos ar veja, o žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.5. užtikrinti renginio dalyvių saugumą, paskirti už tai atsakingus koordinatorius;

2.6. užtikrinti turto apsaugą;

2.7. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.8. prireikus elektros energijos tiekimo, sudaryti sutartį su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ dėl prisijungimo prie elektros energijos šalia renginio vietos;

2.9. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių ir aikštės, išskyrus renginį aptarnaujantį transportą;

2.10. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą užtikrinti viešąją tvarką, policijos palydą ir saugų eismą eisenos metu;

3.2. Eismo organizavimo skyriui kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ ir uždarąja akcija bendrove „Grinda“  2020 m. balandžio 26 d. 12.00 val. nuleisti stulpelius Gedimino prospekte ties Šventaragio ir Vilniaus gatvėmis, o 12.30 val. juos pakelti.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                             Adomas Bužinskas

 

Į pradžią