Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2/20 2020-01-03
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ ATMINIMO BĖGIMĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ ATMINIMO BĖGIMĄ

 

2020 m. sausio 3 d.   Nr. A30- 2/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijai 2020 m. sausio 11 d. 11.30–13.30 val. organizuoti XXIX tradicinį tarptautinį bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtą žuvusiems Lietuvos laisvės gynėjams pagerbti:

1.1. 11.30 val. sakyti sveikinimo kalbas Karių Kapų gatvės aikštelėje prie Antakalnio kapinių;

1.2. 11.45 val. organizuoti eiseną ir gėlių padėjimo ceremoniją Antakalnio kapinėse prie žuvusių Lietuvos laisvės gynėjų kapų;

1.3. 12.00–13.30 val. dalyviams startuoti aikštelėje prie Antakalnio kapinių Karių Kapų gatvėje ir su policijos palyda bėgti Karių Kapų, Kuosų, Jūratės, L. Sapiegos, Antakalnio gatvėmis, per Žirmūnų tiltą, Šeimyniškių gatve, Konstitucijos prospektu, T. Narbuto gatve, Laisvės prospektu, L. Asanavičiūtės, A. P. Kavoliuko ir Sausio 13-osios gatvėmis iki televizijos bokšto.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką bėgimo metu, o jam pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl bėgimo metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. dalyvių autobusus statyti automobilių stovėjimo aikštelėje prie Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO.

3. N u s t a t a u,  kad 2020 m. sausio 11 d. 8–15 val. draudžiamas transporto eismas, įskaitant ir automobilių statymą, Sausio 13-osios gatvės dalyje ties televizijos bokštu.

4. P a v e d u:

4.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti policijos palydą ir saugų eismą bėgimo metu ir riboti transporto priemonių eismą 2020 m. sausio 11 d. 8–15 val. Sausio 13-osios gatvėje;

4.2. Sveikatos apsaugos skyriui užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą bėgimo metu;

4.3. Eismo organizavimo skyriui:

4.3.1. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ pagal organizatorių poreikį nuo 2020 m. sausio 10 d. 7 val. iki sausio 11 d. 18 val. rezervuoti ir aptverti automobilių stovėjimo vietas Sausio 13-osios gatvėje, automobilių stovėjimo aikšteles prie televizijos bokšto (Sausio 13-osios gatvėje) ir šalia Antakalnio kapinių, prie rezervuotų automobilių stovėjimo vietų įrengti laikinuosius kelio ženklus;

4.3.2. nustatyta tvarka suderinti eismo organizavimo pakeitimo schemą ir iš anksto įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus Sausio 13-osios gatvės dalyje ties televizijos bokštu;

4.3.3. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ skelbti informaciją švieslentėse apie eismo ribojimus bėgimo metu;

4.3.4.  2020 m. sausio 11 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.3.5. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ ir uždarąja akcine bendrove „Vilniaus viešasis transportas“ informuoti keleivius apie 2020 m. sausio 11 d. 12–14 val. viešojo transporto grafiko pakeitimus bėgimo trasoje;

4.3.6. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ 2020 m. sausio 10 ir 11 d. pagal organizatorių poreikį jų nurodytose vietose prieš renginius pastatyti laikinąsias tvoreles, o pasibaigus renginiams organizuoti jų išvežimą;

4.4. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui:

4.4.1. prireikus organizuoti bėgimo trasoje sniego valymo ir barstymo smėliu darbus;

4.4.2. iki 2020 sausio 11 d. 6 val. pastatyti 10 biotualetų šalia Antakalnio kapinių ir 6 biotualetus šalia televizijos bokšto, o pasibaigus renginiui organizuoti jų išvežimą;

4.5. Viešosios tvarkos skyriui 2020 m. sausio 10 ir 11 d. padėti Eismo organizavimo skyriui užtikrinti, kad būtų laikomasi laikinųjų kelio ženklų. Imtis aktyvių veiksmų, susisiekti su automobilių valdytojais, kad iki ceremonijos pradžios automobiliai iš renginio teritorijos būtų pašalinti.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių apie laikinus eismo ribojimus bėgimo metu informuoti visuomenę per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią