Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-46/20 2020-01-10
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI EISENĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI EISENĄ

 

2020 m. sausio 10 d.   Nr. A30- 46/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  Sakalui Gorodeckiui 2020 m. sausio 12 d. 18.30–19.45 val. organizuoti eiseną su fakelais, skirtą Sausio 13-ąją už Lietuvos laisvę žuvusiems pagerbti, nuo Nepriklausomybės aikštės Gedimino prospektu, Šventaragio, T. Vrublevskio, Arsenalo, T. Kosciuškos, Antakalnio, L. Sapiegos, Jūratės, Kuosų, Karių kapų gatvėmis iki Antakalnio kapinių, kuriose vyks minėjimas.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką eisenos metu, o jai pasibaigus sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles ir atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl eisenos metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti eisenos dalyvių saugumą, paskirti už tai atsakingus asmenis;

2.4. užtikrinti tvarkingą eisenos dalyvių kolonos judėjimą, paskirti už saugų eismą atsakingus savanorius ir koordinatorių, vilkėsiančius šviesą atspindinčiomis liemenėmis;

2.5. užtikrinti, kad eisenos metu nebūtų kurstoma nesantaika, tautinė, rasinė ar kitokio pobūdžio diskriminacija, nebūtų keliama grėsmė valstybės ar visuomenės saugumui, žmonių sveikatai ar gyvybei, atliekami kiti teisės aktams ir viešajai tvarkai prieštaraujantys veiksmai;

2.6. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, turėti pirmines gaisro gesinimo priemones;

2.7. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą užtikrinti viešąją tvarką, policijos palydą ir saugų eismą eisenos metu;

3.2. Eismo organizavimo skyriui:

3.2.1. kartu su Savivaldybės įmone „Grinda“ ir Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ 2020 m. sausio 12 d. nuo 18.30 iki 19.30 val.  nuleisti stulpelius Gedimino prospekte ties Vilniaus ir Šventaragio gatvėmis;

3.2.2. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ ir uždarąja akcine bendrove „Vilniaus viešasis transportas“ informuoti keleivius apie 2020 m. sausio 12 d. 18.30–20.00 val. galimus viešojo transporto grafiko pakeitimus.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 1110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią