Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-50/20 2020-01-10
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONFERENCIJĄ IR JOS RENGINIUS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONFERENCIJĄ IR JOS RENGINIUS

 

2020 m. sausio 10 d.   Nr. A30- 50/20

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  uždarajai akcinei bendrovei „Charlie Oscar Lima Tango Interactive Entertainment“ nuo 2020 m. balandžio 29 d. iki gegužės 1 d. 8–19 val. organizuoti tarptautinę konferenciją Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, renginio metu techniniam transportui privažiuoti prie Valdovų rūmų nuo T. Vrublevskio gatvės, taksi automobiliams sustoti ir stovėti Šventaragio gatvėje, vieną automobilį statyti šalia Valdovų rūmų Katedros aikštėje, taip pat nurodytomis dienomis kelią į konferenciją per Katedros aikštę nuo viešbučio „Kempinski“ (Universiteto g. 14) iki Valdovų rūmų pažymėti lipdukais. 

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką renginio metu, o jam pasibaigus sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles ir atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl renginio metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.4. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių ir į Katedros aikštę, išskyrus renginio transportą;

2.5. užtikrinti renginio dalyvių saugumą, paskirti už tai atsakingus asmenis;

2.6. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką renginio metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 1110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią